Nedonosený novorodenec

MUDr. Monika Antošová | 18. marec 2019
Nedonosený novorodenec

Čo hrozí predčasniatkam?

Nedonosený novorodenec

Nedonosonesť sa hlavnou časťou podieľa na novorodeneckej chorobnosti a úmrtnosti. Deti s neurologickými následkami v neskoršom veku sú veľmi často nerodené predčasne.

Iné názvy: nedonosený novorodenec, prematúrny novorodenec

Výklad pojmov:

Gestačný vek - vek počatia

Prematurita - predčasnosť, nedonosenosť, nezrelosť

Ktorý novorodenec je nedonosený

Nezrelý (nedonosený, prematúrny) novorodenec je každý novorodenec narodený od hranice životaschopnosti do ukončeného 37. týždňa života.

Hranica životaschopnosti

Hranica životaschopnosti sa vývojom medicíny neustále mení a  posúva sa k mladším  vekovým  a hmotnostným kategóriám. Približne pred 20 rokmi sa v odbornej literatúre uvádzalo, že plod sa považuje za neschopný života, ak má hmotnosť pod 1000g a gestačný vek pod 30. týždeň.
Momentálne vo väčšine európskych štátoch je za životaschopné dieťa považované dieťa narodené po ukončenom 24. gestačnom týždni a s hmotnosťou nad 500g. Tieto deti nie sú choré, len sú nezrelé. Majú  vyvinuté všetky orgány , ale ich funkcia nie je dostatočná.

Najmenšie dieťa, ktoré prežilo je Amilia Taylor. Narodila sa v 22. týždni tehotenstva, vážila 284g a merala 24,13cm. Nedonosenosť sa významnou mierou podieľa na novorodeneckej chorobnosti a úmrtnosti. 

Rozdelenie novorodencov podľa dĺžky tehotenstva

 • Extrémne nezrelosť  (pod 27. týždeň tehotenstva)
 • Ťažko nezrelosť  (medzi 27. a ukončeným 31. týždňom tehotenstva, 31+6)
 • Stredná nezrelosť (medzi 32. a ukončeným 35. týždňom tehotenstva, 35+6)
 • Ľahká nezrelosť ( medzi 36. a ukončeným 37. týždňom tehotenstva, 37+6)

Príčiny predčasného pôrodu

Nezrelý novorodenec je priamym výsledkom predčasného pôrodu. Predčasný pôrod predstavuje jeden z najzávažnejších problémov súčasného pôrodníctva. Udáva sa, že vo svete tvoria predčasné pôrody okolo 10% zo všetkých pôrodov.

Poznáme okolo 300 rizikových faktorov, ktoré negatívne vplývajú na tehotenstvo, ale ani jeden z nich samostatne nemusí spôsobiť predčasný pôrod.

Nepriame faktory, ktorý môžu viesť k predčasnému pôrodu

 • Predchádzajúci potrat, interupcia, predčasný pôrod.
 • Nevhodné sociálno-ekonomické podmienky.
 • Malý vzrast matky v kombinácii s nízkou hmotnosťou.
 • Nevhodné zamestnanie.
 • Vonkajšie vplyvy ( fajčenie, drogy, zlá kvalita vody, ovzdušia).

Priame faktory (priamo súvisia s predčasným pôrodom)

 • Poruchy placenty  zapríčiňujú  asi 50% (zlé umiestnenie placenty, predčasné odlučovanie placenty).
 • Infekčné príčiny zapríčiňujú 38% predčasných pôrodov. Zápal v pôrodných cestách môže vyprovokovať maternicu k predčasnej činnosti, spôsobiť narušenie plodových obalov s predčasným odtokom plodovej vody a ohrozením novorodenca infekciou.
 • Nedostatočnosť hrdla maternice. Skrátenie hrdla môže nastať  pri zápale, pri viacpočetnom tehotenstve.
 • Materské príčiny (ochorenia matky chronické, akútne,  viac v článku Rizikové tehotenstvo.
 • Abnormality maternice (prepážky, nádory, malá hypoplastická maternica).
 • Abnormality plodu (vrodené vývojové chyby).
 • Imunologické príčiny nie sú úplne jasné. Vysvetľujú sa negatívnou reakciou materského organizmu na prítomnosť plodu, ktorý je z jednej polovice pre matkin organizmus cudzí – pochádza od otca. Imunologickou reakciou môže dôjsť k vypudeniu plodu z maternice. Ohrozené je najmä tehotenstvo, kde matka je s partnerom krátku dobu a organizmus matky sa nestihol adaptovať na nový ,,alergén" -  spermie.
 • Viacpočetné tehotenstvo.
 • Úrazy matky namierené hlavne do oblasti brucha, chirurgické zákroky – operácia slepého čreva a i. 

Hlavné znaky nezrelosti 

Koža

 • Ťažko nezrelí majú kožu červenú, priesvitnú chýba  mazok, lanugo (jemné chĺpky na   chrbátiku a ramenách) je riedke.
 • U ľahšie nedonosených je koža tmavoružová, vidieť je presvitať cievy, mazok je dobre vyvinutý rovnako lanugo, často sú prítomné mierne presiaknutia až opuchy na dolných končatinách.

Prsné bradavky

 • Ťažko nezrelým buď úplne chýbajú, alebo sú len naznačené.
 • Ľahko nedonosení majú bradavky vytvorené v priamej závislosti od týždňa tehotenstva.

Ušné boltce

 • Sú mäkké, u ťažko nedonosených sa pri ohnutí nevracajú na pôvodné miesto. U ľahšie nedonosených sa vracajú pomaly.

Pohlavné znaky

 • Chlapci testes – vajíčka nie sú zostúpené.
 • U dievčat- veľké pysky neprekrývajú malé pysky.

Plosky nôh

 • Ryhovanie na ploskách nôh buď úplne chýba (u ťažko nedonosených detí), alebo sú vytvorené len hlavné ryhy, alebo je ryhovaná len malá časť chodidla, napr. je ryhovaná iba predná tretina.

Na hodnotenie zrelosti je vytvorených niekoľko schém, najčastejšie sa používa schéma podľa Ballarda, na základe nej sa dá veľmi presne určiť gestačný vek novorodencaPoužíva sa najmä tam, kde termín poslednej menštruácie je nepresný, alebo menštruácia bola nepravidelná, alebo žena nebola sledovaná počas tehotenstva.

Okrem telesných znakov nezrelosti sú u predčasne narodeného dieťaťa prítomné aj známky nezrelosti funkcií jednotlivých orgánov.

Dýchanie

 • Dýchacie orgány sú vyvinuté dostatočne, napriek tomu problémy s dýchaním sú najčastejšou príčinou úmrtia a chorobnosti týchto detí. Nedostatočná činnosť súvisí s nedostatkom faktora sufaktant, ktorý zabezpečuje normálnu funkciu pľúc u donosených deti. Viac Syndróm dychovej tiesne.

Tráviaci systém

 • Prítomná je spomalená pohyblivosť čriev, deti majú menej tráviacich štiav a enzýmov, pomalý odchod smolky.

Močový systém

 • Funkcia obličiek je nezrelá, novorodenec močí približne 1ml na kg a 24hodín. Moč je riedky, obličky si nedokážu poradiť s veľkou záťažou hlavne minerálov, na druhej strane často dochádza k strate minerálov. Obličky v tomto veku sú zvlášť citlivé  na vonkajšie vplyvy, hlavne na nedostatok kyslíka.

Pečeň

 • Nezrelá funkcia pečene s nedostatkom enzýmov spôsobuje žltačku, ktorá u nezrelého novorodenca môže byť predĺžená a žlčové farbivo môže dosahovať vyššie hodnoty aj pri normálnej novorodeneckej žltačke.

Udržiavanie teploty (termolabilita)

 • Vzhľadom na relatívne veľký povrch tela, na tenkú kožu a na chýbanie podkožného tuku, novorodenec nedokáže udržať teplotu tela a je mimoriadne citlivý na každú zmenu okolitej teploty. Novorodenci majú sklon hlavne k podchladzovaniu. Čím menšie dieťa, tým vyššiu teplota okolia (inkubátora) vyžaduje. Podchladzovanie sa pri stabilnej a primeranej teplote môže  byť aj známkou začínajúceho ochorenia.

Čím je ohrozený nedonosený novorodenec

Nezrelý novorodenec má vyvinuté všetky orgány, ale ich funkcia nie je dostatočná. Rovnako obranné mechanizmy nie sú dostatočné. Z toho vyplýva vyššia citlivosť na nepriaznivé podnety z okolia, vyššia citlivosť na nepriaznivé situácie počas pôrodu.

Ochorenia, ktoré sú spojené s nezrelosťou

Starostlivosť o predčasne narodené dieťa

 • Udržiavanie termoneutrálneho prostredia (teplota v inkubátore od 32°C– 35° C podľa veku).
 • Dostatočný prívod energie vnútrožilovo.
 • Primeraná dodávka tekutín, prílišné zavodnenie spôsobuje komplikácie.
 • Minimálna šetrná manipulácia.
 • Umelá pľúcna ventilácia  s primeranou dodávkou kyslíka.
 • Monitorovanie životných funkcií.
 • Včasná diagnostika a liečba infekcií.
 • Liečba pridružených ochorení.
 • Ochrana pred infekciou (dezinfekcia rúk a iné špeciálne postupy pri ošetrovaní novorodenca).
 • Starostlivosť o nedonosené dieťa doma  viac Nedonosený novorodenec doma

Prevencia predčasného pôrod 

 • Dôsledné sledovanie žien s rizikovým faktorom.
 • Oddialenie pôrodu na neskorší termín liekmi, zmeneným režimom, znížením vonkajších vplyvov.
 • Liečba chronických ochorení u matky a dôsledná predtehotenská príprava.
 • V prípade hroziaceho predčasného pôrodu podávanie liekov na tlmenie činnosti maternice (tokolytiká).
 • Ak žiadne z týchto mechanizmov nie je účinný a predčasný pôrod hrozí, potom sa podávajú matke  lieky, ktoré zvyšujú tvorbu surfaktantu v pľúcach plodu a tým sa významne znížujú riziko ochorenia novorodenca po pôrode. 

Liečba a prognóza

 • Liečba zahŕňa manažment komplikácií.
 • Veľmi nezrelé deti  dostávajú vnútrožilovú výživu, kým nie sú schopné tolerovať stravu podávanú najprv sondou, neskôr prirodzeným spôsobom do žalúdka. Predčasne narodené dieťa môže byť hospitalizované niekoľko dní, týždňov aj mesiacov.

Posledné roky vzostupom úrovne starostlivosti sa dlhodobá prognóza vývoja u týchto deti dramaticky zlepšila.

Napriek tomu, deti narodené pred 28. týždňom zostávajú vysoko rizikovými vo vývoji. Môžu mať vážne problémy čo sa týka mentálnej retardácie, mozgových kŕčov, epilepsie, slepoty, hluchoty alebo inch neurologických odchýliek.. Väčšina z nich má normálnu inteligenciu, ale prítomné sú poruchy správania, poruchy učenia. Samozrejme, aj poruchy svalového tonusu, vyžadujúce dôslednú rehabilitáciu.

K tomu pristupujú následky ochorení  popôrodného obdobia (bronchopulmonálna dysplazia, hydrocefalus ako následok krvácania do mozgových komôr, syndróm krátkeho čreva pri závažnej nekrotizujúcej enterokolitíde) u najmladších detí.

Dlhodobá prognóza nedonoseného novorodenca závisí od gestačného veku, priebehu pôrodu a pridružených komplikácií v popôrodnom období. 

Sledovanie predčasne narodených

V SR existujú pri každom perinatálnom centre ambulancie rizikového novorodenca. Tieto ambulancie sú špecializované na  sledovanie rizikového  novorodenca a tým aj predčasne narodeného novorodenca. Ich úlohou je riešiť odchýlky prípadne odhaliť  nové nepriaznivé situácie  vo vývoji dieťaťa  po jeho prepustení z novorodeneckého oddelenia  a riešiť ich v spolupráci s príslušnými špecialistami. Viac Nedonosený novorodenec doma.

späť na začiatok