Krvácanie do mozgu

MUDr. Monika Antošová | 20. marec 2019
Krvácanie do mozgu

Krvácanie do mozgu u novorodencov má závažné následky.

Krvácanie do mozgu má často za následok stredne ťažké až ťažké neurologické postihnutie predčasne narodených detí. Postihnutie závisí od stupňa krvácania, pridružených komplikácií a účinnosti liečby. Ľahšie formy krvácania sa nemusia prejaviť negatívne v neskoršom vývoji dieťaťa.

Výklad pojmov

Intrakraniálny –vnútrolebečný

Gestačný týždeňtýždeň tehotnosti, v ktorom sa dieťa narodilo

Periventrikulárne leukomalácie – rozpad mozgového tkaniva v okolí postranných mozgových komôr

RDS - Respiratory distress syndrome – syndróm dychovej tiesne

Sepsa – infekcia prítomná v krvi

Porucha zrážanlivosti DIC – porucha zražanlivosti vyskytujúca sa napr. pri ťažkej infekcii

Germinálna matrix – nezrelé tkanivo v okolí mozgových komôr

Gestóza – ochorenie vyskytujúce sa len v tehotenstve (prejavuje sa opuchmi, vysokým krvným tlakom a prítomnosťou bielkovín v moči)

Všeobecne o krvácaní do mozgu

Krvácanie do mozgových štruktúr predstavuje závažnú komplikáciu u predčasne narodených detí. Nachádzame ho až u 50% deti, ktoré zomreli na následky syndrómu dychovej tiesne. Masívne krávacanie môže byť príčinou úmrtia alebo príčinou narušeného vývoja dieťaťa.  Nedonosený novorodenec.

Výskyt krvácania do mozgu

Vyskytuje sa u 15% deti narodených pred 32. gestčným týždňom gravidity a až u 50% detí narodených pred 26. gestačným týždňom. Samozrejme nejedná sa vždy o rozsiahle a závažne krvácanie. Sú tu zahrnuté ja ľahké formy, ktoré nemusia mať ani klinické príznaky a diagnostikujú sa len skríningovým ultrazvukovým vyšetrením.

Krvácanie ťažkého stupňa (3. a 4. stupeň) sa u deti narodených pred 32. týždňom gravidity vyskytuje u 2,9% a u deti narodených pred 26. týždňom gravidity v priemere 15%.

Závažné následky (periventrikulárne leukomalácie) sa u deti s krvácaním do mozgových komôr narodených pred 32. týždňom tehotenstva vyskytuje v priemere 1%.

Časové ohraničenie vzniku IKK

Najčastejšie vzniká prvé tri dni života, neskoré krvácanie môže byť komplikáciou RDS, sepsy, poruchy zrážanlivosti (DIC).

Príčina krvácania do mozgu

Hlavnou príčinou je nezrelosť tkaniva a ciev v okolí postranných mozgových komôr tzv. germinálnej matrix.

Rizikové faktory pre vznik krvácania do mozgu

 • nedonosenosť
 • nedostatok kyslíka pred a počas pôrodu (hypoxia)
 • gestóza matky ( pre-eklampsia)
 • dieťa s nízkou hmotnosťou prislúchajúcou k jeho gestačnému veku
 • mužské pohlavie
 • dieťa narodené mimo nemocnice
 • rozvrat vnútorného prostredia bezprostredne po pôrode (závažná acidóza-posun pH krvi na kyslú stranu, deficit báz viac ako 10)
 • prudké zmeny krvného tlaku a prietoku krvi mozgom
 • novorodenecká sepsa, viac Sepsa u novorodenca 

Klasifikácia krvácania

Podľa lokalizácie rozoznávame štyri stupne krvácania, pričom štvrtý stupeň je ťažko zlučiteľný so životom a tretí stupeň často za následok zmeny vo vývoji dieťaťa.

1. stupeň: krvácanie do germinalnej matrix ( je to hmota okolo postranných mozgových komôr)

2. stupeň: krvácanie do komôr bez ich rozšírenia

3. stupeň: krvácanie do komôr s ich rozšírením

4. stupeň: krvácanie do parenchýmu ( tkaniva mozgu)

Diagnostika krvácania do mozgu

Diagnózu je možné postaviť na základe klinických príznakov a ultrazvukového vyšetrenia mozgu, ktoré je postačujúce na potvrdenie krvácania.
Rutinné skríningové vyšetrenie by sa u nedonosených detí narodených pred 32. týždňom tehotenstva alebo s hmotnosťou nižšou ako 1250g malo robiť skoro po narodení a potom pri každej zmene zdravotného stavu s ohľadom na príznaky, ktoré by mohli svedčiť pre krvácanie do mozgu.

Príznaky krvácania do mozgu

 • Začínajú spravidla medzi 1.-3. dňom života.
 • Prítomná je vyklenutá fontanela, apatia, nestabilná teplota.
 • Pokles červených krviniek (anémia), z toho bledosť, zrýchlená činnosť srdca.
 • Poruchy vedomia až bezvedomie, kŕče, apnoické pauzy, poruchy dýchania.
 • Prebiehať môže aj bez príznakov. 

Liečba mozgového krvácania

Krvácanie do komôr sa prakticky liečiť nedá. Liečia sa sprievodné príznaky ako chudokrvnosť, rozvrat vnútorného prostredia, zabezpečuje sa dýchanie. Dôležitá je šetrná manipulácia a udržiavanie stabilného prietoku krvi mozgom.

Následky krvácania do mozgu a ich liečba

Krvácanie 4. stupňa väčšinou nie je zlučiteľné so životom, u prežívajúcich je vždy prítomné závažné neurologické poškodenie. 

Bezprostredné následky

Prítomnosť krvi v mozgových komorách spôsobuje poruchu cirkulácie mozgomiešneho moku. Ten sa hromadí v komorách, ktoré sa rozširujú, utláčajú tkanivo. Vzniká hydrocephalus. Viac Hydrocefalus

Ak dochádza k rastu obvodu hlavy robíme komorové punkcie (odber moku priamo z mozgových komôr). Odbery sa robia podľa dynamiky rastu obvodu hlavy. Mozgomiešny mok je najprv s prímesou krvi. Cieľom je udržať mozgové komory primerane veľké, tak aby neutláčali mozgové tkanivo.

Ak je mozgomiešny mok číry a naďalej sa hromadí v komorách, znamená, že cirkulácia a vstrebávanie moku nie je obnovené. V takomto prípade je potrebný chirurgický zákrok. Chirurgický zákrok spočíva v zavedení drenáže. Drén sa zavádza podkožne, jeden koniec je umiestnený v mozgových komorách, druhý v dutine brušnej. Tým je zabezpečený odvod moku von z mozgových komôr a zamedzí sa rast hlavy a útlak mozgového tkaniva.

Neskoré následky

K neskorým následkom krvácania do komôr patria neurologické poruchy. Ultrazvukový nález leukomalácií, ľudovo povedané rozpad mozgového tkaniva s tvorbou cýst alebo bez cýst, je nositeľom týchto následkov u deti. Liečba neurologických následkov zahŕňa rehabilitáciu (v prípade motorickej – pohybovej poruchy) a špeciálny prístup vo výchove a vzdelávaní (v prípade postihnutia mentálneho vývoja).

Prevencia krvácania do mozgu

 • monitorovanie (sledovanie)  plodu počas pôrodu
 • predchádzanie hypoxii (nedostatku kyslíka pred a počas pôrodu)
 • rýchla resuscitácia po pôrode
 • šetrná manipulácia, udržiavanie teploty
 • udržiavanie stabilnéhokrvného tlaku bez výkyvov

späť na začiatok