Bronchopulmonálna dysplazia

MUDr. Monika Antošová | 20. marec 2019
Bronchopulmonálna dysplazia

U niektorých, hlavne extrémne nezrelých detí, napriek adekvátnej liečbe dochádza ku vzniku chronických pľúcnych zmien.

Častejší je tento vývoj u tých detí, ktoré mali viac komplikovaný popôrodný priebeh. Tieto dieti po prepustení domov vyžadujú väčšiu pozornosť zo strany rodičov a pediatra.

Iné názvy: Chronické pľúcne ochorenie novorodencov, BPD- zaužívaná skratka

Výklad pojmov

bronchus - priedušky

pulmo - pľúca

alveolus - pľúcny mechúrik

dysplázia - zmena v štruktúre alebo organizácii buniek

gestačný vek - týždeň tehotenstva, v ktorom nastal pôrod

prognóza - predpoveď vývoja ochorenia

Všeobecná charakteristika bronchopulmonálnej dysplazie

Je to chronické ochorenie vyskytujúce sa takmer výlučne u predčasne narodených detí, ktoré vyžadovali umelú pľúcnu ventiláciu a liečbu vysokokoncentrovaným kyslíkom. Iný názov pre toto ochorenie je chronické pľúcne ochorenie.

Mnoho detí, u ktorých bola diagnostikovaná BPD, sú v ďalšom vývoji bez väčších problémov, napriek tomu, deti s touto diagnózou vyžadujú veľmi starostlivé sledovanie a liečbu. Toto ochorenie nie je vrodené, vyvíja sa po narodení, nie je infekčného pôvodu.

Zmeny pri  bronchopulmonálnej dysplazii

Pri BPD dochádza k abnormálnemu vývoju pľúcneho tkaniva. Zmeny sa týkajú najmenších dýchacích ciest a pľúcnych alevolov (mechúrikov), čo spôsobuje zmenu funkcie dýchacích ciest. Spolu s astmou a cystickou fibrózou patrí k najčastejším chronickým pľúcnym ochoreniam u detí.

Ochorenie sa môže vyvinúť u detina rodených pred 34. týždňom tehotenstva, ak mali diagnostikovaný syndróm dychovej tiesne, avšak najväčšie riziko vzniku tohto ochorenia majú deti narodené pred 28. týždňom tehotenstva.

Príčiny bronchopulmonálnej dysplazie

Predčasne narodené deti kvôli nezrelosti pľúc vyžadujú často umelú pľúcnu ventiláciu. To znamená, že deti si nedokážu zabezpečiť normálnu potrebu kyslíka vlastným dýchaním, preto je nutná podpora dýchacím prístrojom (ventilátorom). Viac Syndróm dychovej tiesne.

Vzhľadom na nezrelosť pľúc a poruchy pľúcnych funkcií, vyžadujú okrem podpory dýchania aj prívod kyslíka, často vo vyššej koncetrácii, ako obsahuje vzduch. Ventilátor vháňa do pľúc zmes vzduchu a kyslíka pod väčším tlakom, ako je to pri spontánnom dýchaní. To je nevyhnutné na zabezpečenie požiadaviek organizmu, pretože nedokysličovanie orgánov spôsobuje ich poškodenie (mozog, obličky, srdce).

Umelá pľúcna ventilácia, kyslík, nezrelosť pľúc sú základnými predpokladmi pre rozvoj BPD. K vzniku BPD prispieva aj zápal pľúc, traumatické poškodenie pľúc alebo celková infekcia dieťaťa. Vyšší výskyt je zaznamenaný u chlapcov, predpokladajú sa aj genetické faktory. V rodinách, kde sa vyskytuje astma, alebo kde už bol zaznamenaná prítomnosť BBD, je výskyt BPD vyšší.

Diagnóza

Ak pretrváva potreba dodávky kyslíka u predčasne narodeného dieťaťa aj po dosiahnutí 36. gestačného týždňa (od počatia), hovoríme o BPD. Diagnostikovať toto ochorenie nie je ťažké. Nedonosenosť, infekcia, umelá pľúcna ventilácia, kyslíková liečba, pretrvávajúca závislosť na kyslíku sú základne fakty, ktoré svedčia o diagnóze. Okrem závislosti na kyslíku môže byť prítomne zrýchlené dýchanie viac ako 60 dychov za minútu. Ochorenie ma aj svoj typický rtg. nález, na ktorom pľúca majú obraz špongie.

Liečba bronchopulmonálnej dysplazie

Špecifický liek na toto ochorenie neexistuje. Liečebná schéma závisí od stupňa ochorenia.

Deti, ktoré sú závislé na ventilácii, zvyčajne ležia na jednotke intenzívnej starostlivostil

Deti, ktoré potrebujú iba kyslíkovú liečbu, ležia rovnako v nemocnici, zvyčajne na menej intenzívnej časti oddelenia. To samozrejme závisí od pridružených komplikácií.

Z liekov sa užívajú prípravky, ktoré rozširujú dýchacie cesty a udržiavajú ich priechodné.

 • Lieky na odvodnenie sú potrebné, pretože u týchto deti je sklon k zadržiavaniu tekutín aj v pľúcnom tkanive, vzniká opuch pľúc, čo zhoršuje mechaniku dýchania.
 • V ťažkých prípadoch sa podávajú aj hormonálne lieky, ktzoré zlepšujú stav, ale na druhe strane pri dlhodobej liečbe môžu mať nežiaduce účinky. Úžitok tejto liečby by mal byť vždy väčší ako riziko.
 • Deti by mali dostávať dostatok kalórií, ale rýchly prírastok na hmotnosti nie je žiadúci, kvôli zadržiavaniu tekutín v pľúcach a následnemu zhoršeniu dýchania. Niektoré deti pre dýchové problémy pri piti vyžadujú podávanie potravy sondou.

K zlepšovaniu stavu dochádza veľmi pomaly. Liečba trvá od niekoľko týždňov ba aj mesiacov.

Sú deti, ktoré potrebujú kyslíkovú liečbu aj po prepustení domov. Hoci väčšina deti sa kyslíkovej liečby zbaví do jedného roku života, deti s veľmi závažnou a rozvinutou formou BPD môžu potrebovať ventilátor aj niekoľko rokov resp. celý svoj život. Takýto stav je však raritný.

Prognóza

Pľúcne tkanivo rastie 5-7 rokov, preto je veľká šanca, že deti v školskom veku budú mať normálne, alebo len minimálne narušené pľúcne funkcie.

Komplikácie bronchopulmonálnej dysplazie

 • sklon k infekciám (vírusové, chrípka, RSV – respiratory syncytial vírus a zápal pľúc)
 • zvýšený krvný tlak v pľúcnych cievach
 • nežiaduce účinky liečby (lieky na odvodnenie môžu spôsobiť poruchu minerálov - sodíka, draslíka, vápnika, tieto nedostatky  sa ale dajú korigovať)
 • sklon k tvorbe obličkových kameňov
 • spomalený rast, pravdepodobne aj preto, že musia vydávať viac energie na dýchanie
 • častejšie sa u nich vyskytujú kŕče
 • riziko trvalých následkov závisí hlavne od gestačného veku 

 Starostlivosť o dieťa s bronchopulmonálnou dysplaziou 

 • Znížiť riziko infekcie (dieťa by nemalo ísť do kolektívneho zariadenia minimálne do troch rokov života), vylúčiť kontakt s chorými ľuďmi. Pozor hlavne na chrípkové obdobie. Vhodné je očkovanie proti RSV vírus, pneumokokom, chrípke.
 • Je potrebné vylúčiť kontakt s cigaretovým dymom.
 • Vzhľadom na možnosť spomaleného rastu je vhodné podávať deťom vysoko kalorickú potravu. Prednosť má samozrejme ženské mlieko, ale existujú preparáty, ktoré pridaním zvyšujú množstvo jednotlivých živín a tým aj energie.
 • Vyhľadať lekára vždy pri zhoršení dýchania (rýchlejšie dýchanie, sťažené alebo úsilné dýchanie, dieťa začína byť unavené až letargické zo sťaženého dýchania), pri zvýrazneni kašľa, zmenách farby kože, vracanie alebo zhoršenom príjme potravy.

späť na začiatok