Čo robiť, aby sa moje dieťa nestalo závislým od drog

Čo robiť, aby sa moje dieťa nestalo závislým od drog
17.2.2017 v kategórii Mama, autor Janka Eliášová, foto: istockphoto.com

Prvý kontakt s drogou dnes čoraz viac číha na deti už na základnej škole.

Záujem rodiča je veľmi dôležitý

V prvom rade – zaujímať sa o to... Ak mám byť úprimná, tiež mávam ten pocit „mňa sa to netýka, mne sa to nemôže stať“. Tento pocit však treba prekonať.

Ako matka sa veľmi zaujímam o to, čo ja sama alebo moja rodina môžeme urobiť pre to, aby sa moje dieťa nestalo drogovo závislým.

Predtým, ako som si preštudovala akékoľvek materiály, informácie a poznatky o tejto problematike, by som ako takmer úplný laik povedala, že základom je vhodná výchova v rodine, plná lásky a porozumenia, dôverné rodinné prostredie, ale taktiež vytváranie priestoru a možností pre rozvoj záľub a voľnočasových aktivít dieťaťa.

Jednoducho povedané, dieťa musí cítiť, že je milované, že sa môže s akýmkoľvek problémom obrátiť na rodičov a blízkych, že je prijímané také, aké je. Tiež potrebuje mať plnohodnotne vyplnený čas, avšak s mierou, lebo preťažovanie dieťaťa je nevhodné.

Prečítajte si: Lásku treba deťom najprv darovať

Toto by som považovala za základ prevencie drogovej závislosti v kruhu rodiny. Napriek tomu to všetko môže zlyhať. Prečo? Pretože existujú aj mnohé iné faktory, ktoré môžu dieťa viesť k drogám. Hoci všetko, čo som spomenula, je dôležité, ako prevencia  drogovej závislosti to nestačí.

Problematiku drogových závislostí netreba podceňovať

Odborníci sa zhodujú v tom, že problémom s drogami sa dá predchádzať, pokiaľ ich človek berie vážne. Bohužiaľ, mnoho ľudí tieto záležitosti podceňuje, hoci sa môžu vyskytnúť v každej rodine, a dostáva sa tak do zbytočných problémov.

Je pravda, že niektoré deti môžu byť ohrozené viac, iné menej, ale úplne chránený nie je nikto. Treba si uvedomiť, že tieto problémy nemajú len jednu príčinu. Dobrý alebo zlý príklad rodičov má síce význam, ale nie je zďaleka jediným vplyvom, ktorý na dieťa pôsobí.

Nie je možné získať stopercentnú istotu, že sa s drogami v rodine nestretneme. Rovnako sa môžu objaviť medzi deťmi v škole, na miestach trávenia voľného času, čo je obzvlášť rizikové, a podobne. Drogy a problémy s nimi spojené sú, bohužiaľ, jednou zo súčastí dnešného života a tento fakt sa nedá zmeniť.

Nie je však nutné prepadnúť panike. To, že sa drogy vyskytujú v našom okolí, ešte neznamená, že zasiahnu práve NÁS. Drogy ničím tajomným, nemajú nad nami žiadnu moc – pokiaľ sami nechceme. Existuje celý rad opatrení, ktorými je možné riziko drogových problémov účinne obmedziť.

Dôvody, pre ktoré deti užívajú drogy a alkohol

Na to, aby sme dokázali prevenciu v rodine uskutočniť, potrebujeme porozumieť dôvodom, prečo sa deti a mládež dostávajú k drogám, teda prečo ich užívajú. Deti a mladiství majú v súčasnosti ľahší prístup k drogám, dokonca i k tým tvrdým.

Ponuka drog sa rozšírila a ich pôsobnosť zasiahla aj iné oblasti ako kedysi. Príčiny, prečo sa niekto utieka k droge a tým sa od nej stáva závislým, sú také rôznorodé, akí rôznorodí sú ľudia. Najčastejšie skloňované dôvody sú tieto: vzťahy, nuda, nedôvera, rodičovský vzor, ďalej je to neschopnosť povedať nie, biologické predpoklady, tlak okolia, postoj rodičov, životné krízy, depresia a vzťah rodičov k deťom.

Nemenej aktuálnym dôvodom je tiež túžba po euforizačnom účinku, zvedavosť, vplyv rovesníkov, útek pred vonkajšími problémami, únik pred  vnútornými emotívnymi problémami, fakt, že ich užívajú aj dospelí…

Sme pre deti príkladom

Zdá sa, že najúčinnejšou prevenciou proti zneužívaniu drog je vychovávať z detí sebavedomé a silné osobnosti. Je úplne jasné, že v tom zohráva podstatnú úlohu rodičovský vzor. Droga a drogová závislosť je v dnešnej dobe všadeprítomná.

Prečítajte si:

 Cigaretový dym a naši najmenší: ako pasívne fajčenie pôsobí na detský organizmus?

Jej vplyvu podliehajú občas aj rodičia bez toho, aby si to vlastne uvedomovali. Je známa silná závislosť na rôznych redukčných diétach, televízii, či časté podľahnutie nákupným horúčkam. Týmto závislostiam konkuruje aj ľahkovážne užívanie upokojujúcich prostriedkov, alkoholu či cigariet. Rodičia musia preto podrobiť ostrej kritike najprv vlastné správanie. Kto sám fajčí, ťažko presvedčí dieťa, aby nefajčilo.

Prečítajte si: Deti sú zrkadlo. Bohužiaľ alebo našťastie?

Čo teda svojim deťom komunikujeme o drogách vlastným správaním? Deti sa učia najmä napodobňovaním, sme pre nich modelom správania, to je nepopierateľné. Je preto dôležité uvedomiť si vlastné správanie a to, čo ním deťom hovoríme.

Mne osobne veľmi prekáža spoločenská zvyklosť v niektorých rodinách, keď sa pri významnejšej návšteve automaticky musí otvoriť fľaša s alkoholom. Alkohol nesmie chýbať na stole, to by bola hanba, čo by si o nás pomysleli, čo by o nás povedali.

Pozrime sa však na to z iného pohľadu – čo si o tom pomyslí dieťa?! Asi toľko, že je to normálne, pretože to stále vidí a vníma už od útleho detstva. Piť alkohol je potom nielen bežné, ale stáva sa spoločensky žiadúcim.

Podobne, ak siaha rodič po analgetikách pri najmenšej bolesti alebo nadmerne užíva tabletky na spanie – je to súčasť obrazu o užívaní drog, ktorý si dieťa formuje.

Hovorte s deťmi o drogách

Dôležitým nástrojom prevencie závislostí sú informácie, a to hneď z viacerých dôvodov. Rodičia musia byť informovaní o jestvujúcich, často dostupných drogách a o ich účinkoch, aby dokázali zhodnotiť ich nebezpečenstvo a hrozbu závislosti.

Ďalej potrebujú poznať príznaky užívania drog, aby ich vedeli u svojich detí rozoznať a včas zasiahnuť. Mali by tieto informácie deťom sprostredkovať a s ohľadom na vek detí tieto informácie vysvetliť. Deti s najväčšou šancou odolať drogám a alkoholu pochádzajú z rodín, ktoré si našli čas na to, aby ich v tejto oblasti vychovávali.

Zdá sa mi najrozumnejšie, keď sa dieťa s týmito informáciami stretne v rodine skôr, ako príde do styku s drogou, napr. v rovesníckej skupine. Rovesníci síce podajú o droge informáciu, tá je však značne skreslená a najmä zredukovaná na poskytnutie uvoľnenia, uspokojenia či slasti.

Tlak skupiny potom ľahko spôsobí, že dieťa drogu užije. Je preto dobré, keď sa dieťa včas oboznámi aj s rizikami, ktoré užívanie drog prináša – o závislosti, o redukcii potrieb a degradácii celej osoby na fyzickej i psychickej úrovni atď. Samozrejme, v  formou a výrazmi prispôsobenými veku dieťaťa.

Existujú tri základné oblasti, v ktorých je potrebné deti poučiť, vzhľadom na ciele prevencie: zodpovedné verzus nezodpovedné správanie, sociálne a komunikačné zručnosti, oboznámenie sa s faktami.

Deti sa potrebujú naučiť zodpovednému správaniu, preto by sme im mali byť aj v tejto oblasti príkladom a usmerňovať ich prostredníctvom výchovy smerom k zodpovednosti.  Aby deti boli schopné existovať a komunikovať v spoločnosti bez pomoci chemických látok, musia rodičia venovať čas výchove prostredníctvom inštrukcií a vlastného príkladu.

Deti by mali byť od malička vystavené spoločenským situáciám a modelové spôsoby zblíženia sa s inými sa musia prezentovať prirodzeným spôsobom. Dieťa bude neskôr pociťovať menšiu potrebu nájsť spoločenský úspech vo fľaši alebo v tabletkách. Ďalšími dobrými možnosťami sú šport, umenie, manuálne zručnosti – budujú sebavedomie a zapĺňajú čas, ktorý by inak moholi tráviť v spoločnosti drog.

Ako sa dostať k potrebným informáciám

Existuje množstvo internetových stránok s touto tematikou, stačí do vyhľadávača vložiť heslo drogová závislosť alebo droga a ponúka sa vám množstvo informácií o rôznych drogách, ich vlastnostiach, príznakoch drogovej závislosti, možnostiach liečby, poradenstva atď.

Ak nepatríte medzi nadšencov internetu, môžem vám odporučiť knihu, ktorá je primárne určená pre rodičov, s názvom Drogovzdorné dieťa (Arterburn, Burns, 2001). Nájdete tam komplexný pohľad na vzdelávanie, prevenciu i intervenciu v tejto oblasti.

Odporúčala by som ju najmä veriacim rodinám, poskytuje skutočne praktické informácie o tejto problematike aj s ohľadom k náboženskému vierovyznaniu. Je to jedna z možností, ako sa dozvedieť viac...

Zvláštnosti prevencie podľa veku (od narodenia do dospelosti)

ÚVZ SR (2006) uvádza nasledovné špecifiká prevencie drogovej závislosti podľa veku dieťaťa.

Od narodenia do 1 roku

Dieťa tohto veku je vo všetkom podstatne závislé na dospelom človeku, väčšinou matke. Skúsenosť s primerane starostlivou a láskavou matkou môže dieťaťu v dospelejšom veku pomôcť dôverovať okoliu. Z hľadiska prevencie je teda dôležitá starostlivosť a vrelosť, prevencia citovej deprivácie.

Od 1 do 3 rokov

Dieťa sa začína duševne oddeľovať od matky a presadzovať svoju vôľu. Myslenie tohto veku je zamerané na seba. Chovanie rodičov by malo byť pokojné, vrelé. Malo by dieťaťu láskavo dať najavo, že je v poriadku, že sa chce presadiť, ale že sú aj určité obmedzenia.

Od 3 do 6 rokov

Aj keď rodičia zostávajú najdôležitejšími osobami, začína väčšina detí prenikať do širšieho sveta mimo rodinu (škôlka, susedia, rovesníci). K tomuto veku patrí nekonečné vypytovanie sa. Dieťa skúma okolie. Jeho chovanie sa dostáva v priaznivom prípade do súladu s autoritou rodičov, získava zmysel a cieľ.

Už v tomto veku je dôležité začať dieťaťu vštepovať, že zdravie je dôležitá hodnota a že zdravie je správne chrániť a podporovať. Preto je treba sa niektorým veciam vyhnúť (zápalky, ostré predmety, alkohol, tabletky). Dieťa má vedieť, že okolitý svet skrýva i isté nebezpečenstvá, a má sa v medziach svojich možností učiť, ako sa im brániť – už sa nemá spoliehať len na všemocnú ochranu rodičov.

Prečítajte si: V zajatí komplexu menejcennosti: 7 rád pre rodičov

Od 7 do 12 rokov

Dieťa tohto veku sa učí mnohým potrebným zručnostiam. Učí sa vychádzať s rovesníkmi, zapojiť sa do skupiny, duševne pracovať, uspokojovať svoje telesné a duševné potreby. Začína byť schopné rozumne uvažovať.

O sebe má tendenciu premýšľať čiernobielo podľa očakávania a meradiel druhých. Informácie poskytované deťom tohto veku by mali byť veľmi konkrétne. Je treba pokračovať v zdôrazňovaní hodnoty zdravia, vštepovať im prianie byť zdravý.

Postupne je treba informácie premieňať na pravidlá a návyky a zrozumiteľne ich vysvetľovať. Ešte neskôr naberá na význame získavanie zručností. Cielená prevencia zameraná proti škodám spôsobeným alkoholom, tabakom a inými drogami by mala začínať už teraz. Účinnosť prevencie sa zvýši, pokiaľ je zahájená 2-3 roky pred prvým kontaktom s drogou.

Od 13 do 22 rokov

Tento vek je náročný. Dochádza k dozrievaniu  telesnému i duševnému. Objavuje a rozvíja sa schopnosť riešiť problémy, rozhodovať sa, abstraktne myslieť... Dieťa sa postupne oddeľuje od rodiny a vytvára predpoklady pre budúci samostatný život.

Najmä v skorom dospievaní býva tento vývoj sprevádzaný vzburou. Okruh rodiny si dospievajúci dopĺňa ďalším okruhom rovesníkov a kamarátov. Kritickosť voči rodičovskej autorite, pokiaľ je prijatá s láskou a pochopením, je pre utváranie budúcej osobnosti nutná.

K úlohám neskoršieho dospievania patrí rozhodovanie o budúcom povolaní, vytváranie základu budúceho samostatného života, nadväzovanie budúcich dlhodobejších citových vzťahov. Neúspechy v týchto oblastiach sú veľmi trýznivé.

Prečítajte si: PUBERTA alebo Ako môžu rodičia prežiť pubertu svojich detí

Pre mladých ľudí tohto veku je veľmi dôležitá skupina rovesníkov, ktorá im môže pomôcť sa drogám vyhnúť, či, naopak, predstavuje nebezpečenstvo. Dospelý sa môže ponúknuť ako zdroj informácií, zároveň by ale mal povzbudzovať k samostatnosti a sebadôvere.

Mal by počítať s tým, že mladí ľudia tohto veku sa neuspokoja s prijatím informácie, ale budú chcieť diskutovať. Prevencia v tejto skupine je zásadne dôležitá, lebo  táto skupina býva zvlášť ohrozená. Zneužívanie alkoholu či drog v dospievaní môže viesť k rýchlemu vytvoreniu návyku.

Ako pomôcť dieťaťu brániť sa nevhodnej spoločnosti

V dospievaní prirodzene rastie vplyv rovesníkov, ale to neznamená, že vy ako rodičia svoj vplyv strácate. Čo môžete pre dieťa urobiť.

  • Najlepšiu pomoc predstavuje iná, kvalitnejšia spoločnosť. V tom môžete prispieť tým, že sa sami budete zaujímať o možnosti záujmových združení, športových klubov a podobne. Je dobré s tým začať už v detstve.
  • Učte dieťa, aby si vážilo vlastnú osobnosť. Nemusí sa rovesníkom prispôsobovať za každú cenu, pokiaľ bude mať dosť sebadôvery. Pýtajte sa dieťaťa, v čom sa cíti jedinečné. Sami mu ukážte jeho prednosti, o ktorých možno nevie.
  • Pomôžte mu rozlišovať medzi skutočným priateľstvom, ktorého súčasťou je úcta k priateľovi a jeho zdraviu, a bezohľadnými vzťahmi, ktoré chcú druhého skôr využiť.
  • Deti sa obvykle učia byť poslušné a zdvorilé. Veľakrát je pre ne ťažké postaviť sa na odpor, keď je to treba. To sa samozrejme týka aj ponuky alkoholu a drog. Naučte dieťa za správnych okolností odmietnuť a stáť si na svojom. To je zručnosť, ktorá sa dá trénovať. 


Dieťa sa naučí jednoduchú vetu odmietnutia, ktorá nie je agresívna či urážlivá a opakuje ju („Jednoducho nie“).

Dieťa sa učí informovať sa dopredu. Napríklad v prípade pozvania za podozrivých okolností sa má opýtať, čo sa bude na návšteve diať. Pokiaľ budú na programe alkohol a drogy, je dobre, ak má dieťa dopredu pripravené jednoduché vysvetlenie, prečo svoju  účasť odmieta. („Ja som to skúsil, a bolo mi potom strašne zle“). Nech je vysvetlenie akékoľvek, dieťa sa nemá nechať zaskočiť.

Dieťa má mať v prípade nevhodnej ponuky v zásobe lepšiu alternatívu.  Napr. „Do krčmy nepôjdem, ale šiel by som na plaváreň“.
Nežiaducu ponuku je možné ignorovať a jednoducho neodpovedať.

V prípade nepoľavujúceho tlaku môže dieťa použiť metódu „pokazenej gramofónovej platne“. Spočíva v tom, že bez ohľadu na argumenty druhej strany opakuje zvolenú vetu. Skúsenosť ukazuje, že táto metóda má väčšiu nádej na úspech (t. j. na úspešné odmietnutie), ako hádka, či planá debata.

Odmietnutie je účinnejšie, pokiaľ je zrejmé z tónu hlasu, výrazu tváre, držania tela a gest. Sebavedomý človek pôsobí na druhých nielen slovne, ale i svojím celkových správaním.

Nezanedbajte prevenciu

Prevencia ako taká je často skloňovaným termínom. Nie vždy je však každému jasné, čo sa za týmto termínom skrýva. Každý si zrejme uvedomuje, že ide o predchádzanie rôznym problémom, ak hovoríme o prevencii drogových závislostí, tak o predchádzanie vzniku a rozvoja závislosti od drog.

Ako však samotnú prevenciu uskutočniť? Týmto článkom som sa snažila aspoň načrtnúť možné východiská praktickej prevencie v rodinách.

Nestačí sa iba spoliehať na predpoklad, že „v našej rodine sa to nemôže stať“, ale aktívne sa podieľať na tom, aby sme tieto skutočnosti dokázali čo najviac ovplyvniť. Preto sa skúsme pýtať viac, dozvedieť sa viac a konať viac. Pripravme deti na svet, kde existujú drogy, skôr, než bude neskoro...

Prečítajte si: Sú dnešné deti závislé na počítačových hrách?

 Použitá literatúra:

Arterburn, S. – Burns, J. (2001) Drogovzdorné dieťa. Bratislava: Nová nádej Slovensko
ÚVZ SR:
Prevencia vzniku závislosti u detí, 21.11.2006
ÚVZ SR:
Zvláštnosti prevencie podľa veku (od narodenia do dospelosti), 21.11.2006
Velecká, J. (2005)
Dôvody, ktoré nás stiahnu do osídiel drog, 21.11.2006
http://www.medicus.sk/FAQ/drogy.htm