Pozitívne posilnenie: Povedzte deťom, čo robia dobre

PhDr. Andrea Baranovská PhD. | 27. apríl 2023
Povedzte deťom, čo robia dobre

Ak chválime dieťa za žiaduce správanie a jeho rozhodnutia, dávame mu príležitosť, aby ich zopakovalo. Podstatou pozitívneho posilnenie je „pristihnúť“ dieťa pri dobrom správaní a poskytnúť mu v tej chvíli pozitívnu spätnú väzbu.

Odmeňovať alebo trestať?

Čo pomôže, aby sme zabezpečili „dobré“ správanie dieťaťa a zamedzili tomu „zlému“? Odmena a trest sú často považované za výchovný prostriedok, ktorý má posilniť to, čo je dobré a správne, a zamedziť opaku. Problém však nastáva vtedy, ak sa rodičia a deti nezhodujú v tom, čo je dobré a čo zlé, a ak rodičia nedokážu odhadnúť, čo je pre ich dieťa „odmenou“...  Odmeny a tresty boli vo výchove odnepamäti. 

Trest

Úmyslom každého rodiča je, aby jeho dieťa bolo spolupracujúce, milé, súcitné, ale i sebavedomé a vedelo sa presadiť. Preto klasické odmeny a tresty nie sú riešením. 

Tresty a vyhrážky sú vo svojej podstate kontraproduktívne. Úmysel rodiča môže byť dobrý – môže byť za ním snaha, aby dieťa zmenilo svoje správanie. Ale táto stratégia nepomôže dieťaťu naučiť sa súcitu, či byť dobrý. Nevhodné správanie vplyvom trestu môže byť načas potlačené, dieťa sa zo strachu snaží dodržiavať príkazy a zákazy, no táto zmena NIE JE trvalá. Aj keď býva niekedy trest považovaný za „dôsledok“ nežiaduceho správania, nie je to tak. 

TREST NIE JE NEGATÍVNE POSILNENIE. Vedie k hnevu, vzdoru, túžbe po pomste, učí dieťa, že silou si môže niečo vynútiť. Často používané tresty vedú k narušeniu vzťahov. 

Odmena

Jej druh i spôsoby ich používania sú kultúrne podmienené a majú viesť k tomu, aby dieťa vyhovelo požiadavkám dospelého. Avšak rovnako ako pri treste aj pri odmenách sa správanie nemusí upevniť, a to z dôvodu nevhodnosti odmeny, či jej častému využívaniu. Ale aj tak, ODMENY SÚ VŽDY LEPŠIE AKO TRESTY. Odmena je niečo, čo si dieťa zaslúži za to, že sa správa žiaduco. 

Výrazne sa modifikáciou správania zaoberal v minulom storočí behaviorista Skinner – práve on hovoril o 4 metódach, ktoré dokážu ovplyvniť a zmeniť správanie dieťaťa:

 • pozitívny trest
 • pozitívne posilnenie
 • negatívny trest 
 • negatívne posilnenie 

V tomto článku sa budeme zaoberať len pozitívnym trestom a posilnením. Jeho teória je nazývaná „operačné podmieňovanie“. Aký je rozdiel medzi odmenou a posilnením vs. trestom a posilnením? Rozdiel je v dvoch otázkach:

 1. Snažíte sa ako rodičia povzbudiť (posilniť) nejaké správanie svojho dieťaťa alebo, naopak, nežiaducemu správaniu zamedziť (potrestať)?
 2. Pridávate (pozitívne) alebo odoberáte (negatívne) niečo, aby ste správanie svojho dieťaťa ovplyvnili?

Zaujímavé je, že Skinner slová pozitívne a negatívne nespája s niečím dobrým alebo zlým. Pozitívne znamená niečo dať (odmena, štuchanec, prácu naviac...) a negatívne znamená niečo odobrať (pozornosť, úsmev...).

Pozitívny trest 

Jeho úlohou je zabrániť nežiaducemu správaniu – buď tým, že niečo „pridáme“, čo spôsobí, že dieťa si rozmyslí, či sa bude alebo nebude správať rovnako. Napríklad:

 • krik kvôli jeho zlému správaniu
 • prinútiť ho urobiť niečo nepríjemné, keď sa správa zle
 • pridanie domácich povinností, ak vykoná niečo zlé
 • zavádzanie ďalších pravidiel a obmedzení 

Pozitívne posilnenie 

Jeho cieľom je povzbudiť u dieťaťa vhodné správanie – napr. čistenie si zubov, zaviazanie šnúrok ap. Aby však malo dlhodobé účinky, musia svoje zmýšľanie a správanie zmeniť rodičia. Pre nich je prirodzené, že opravujú a  snažia sa predchádzať problémovému správaniu detí a tak sa na to sústredia, že si nevšímajú, čo deti robia dobre... 

Techniky pozitívneho posilňovania sa využívajú vo všetkých sférach života. Rovnako ich využívame pri povzbudzovaní detí, keď si osvojujú nové zručnosti. Napríklad:

 • pochvala a uznanie
 • pochvala pred ostatnými
 • úsmev, tľapnutie si, potľapkanie po chrbátiku, pohladenie
 • „pasovanie“ za pomocníka
 • šport
 • možnosť výberu domácich povinností

Deti reagujú omnoho lepšie na toto, pretože ich vedie snaha potešiť rodiča a túžia byť „dobré“. Ak chválime dieťa za žiaduce správanie a jeho rozhodnutia, dávame mu príležitosť, aby ich zopakovalo. Podstatou pozitívneho posilnenie je „pristihnúť“ dieťa pri dobrom správaní a poskytnúť mu v tej chvíli pozitívnu spätnú väzbu. Napr. páči sa mi, ako si poukladala kocky – nečakať, kým kocky spadnú a potom povedať „buď opatrná“. 

DEŤOM JE POTREBNÉ POVEDAŤ KONKRÉTNE, ČO ROBIA DOBRE

Ich život je plný nejasností, a preto buďme konkrétni. Ich život je plný zákazov, príkazov – nerob, nechaj, nesadaj, nechytaj... Ak má dieťa na výber medzi negatívnou a žiadnou pozornosťou, vyberie si negatívnu. Potrebuje súhlas rodiča, jeho povzbudenie a pochvalu. Vyberte si však miesto a čas, kedy mu ju poskytnete. To závisí od veku a osobnosti dieťaťa. Rovnako si uvedomte – keď ste si vy dali nejaké predsavzatie – začnem cvičiť, prestanem jesť nezdravo... – ako dlho ste vydržali? Ak chceme u dieťaťa zamedziť nevhodnému správaniu a posilniť pozitívne, je potrebný čas, trpezlivosť a vytrvalosť. 

Ako často pozitívne posilňovať dieťa?

Práve frekvencia a dôslednosť sú dôležitými podmienkami pri osvojovaní si zručností a správania. Poskytujú dieťaťu silu, odhodlanie a motiváciu vydržať. Jedným zo spôsobov je nepretržité posilňovanie požadovaného správania. Vyžaduje si neustálu pozornosť a zúčastnenosť rodiča. Rodič nesmie dieťa pozitívne posilňovať automaticky: „Hm, to bolo dobré...“ bez toho, aby dieťaťu naozaj venoval pozornosť. Tento spôsob funguje viac u malých detí ako u starších. V praxi skôr využívame variabilný spôsob, čo je efektívnejšie, pretože tým dieťaťu zabránime, aby sa stalo závislým od odmeny a budujeme uňho vnútornú motiváciu. Musíme ale zistiť, čo je preň odmena. Variabilné posilňovanie zabezpečí, že dieťa nevie, kedy posilnenie príde, a preto bude v strehu. 

Odmeny a pozitívne posilňovanie

Pri pozitívnom posilnení môžu odmeny podporiť dobré správanie, ak sú vhodne využívané a závisia od správania rodiča. Môžu tiež zvýšiť sebavedomie a samostatnosť dieťaťa. Malé deti počujú príliš často: „nie“ „prestaň“ „ticho“ ap. Týmto sa učia správnemu cez nesprávne a negatívne. Neustálym opakovaním môžu získať presvedčenie, že sú neschopné a nevedia nič urobiť dobre. 

Pozitívne posilnenie pomáha dieťaťu nadobudnúť dojem, že to, čo robí, je dobré, a rodič je na naň pyšný. Pomáha to vyhnúť sa negatívnym dlhodobým následkom trestov a rozvíja, okrem samostatnosti a sebaúcty, i emocionálnu inteligenciu dieťaťa. Niektorí tvrdia, že neexistuje rozdiel medzi odmenou (pri pozitívnom posilnení) a úplatkom. Rozdiel je v tom, že úplatok sa dáva PRED žiaducim správaním, ktoré chceme posilniť. Odmena nasleduje až PO ňom. 

K hmotným odmenám môžeme zaradiť hračku, maškrtu, dlhší čas pri televízii ap. Nehmotnou odmenou je úsmev, poďakovanie, pochvala ap. Odmeny bývajú prirodzené, vyplývajú z uspokojenia z dobre vykonanej práce, správania. Tie sú z vnútornej motivácie a posilňujú sebaúctu a následne zvyšujú a posilňujú vnútornú motiváciu. Sociálne posilňovače (odmeny) vyplývajú z medziľudskej komunikácie – patria sem pochvaly, povzbudenia, úsmevy ap. Ďalej poznáme i symbolické odmeny, ktoré možno využiť pri dlhodobých cieľoch. Poskytujú vyjadrenie úsilia dieťaťa až k celkovej odmene – napr. žetóny, body. U mladších detí využívame posilňovače častejšie, aby sme predišli závislosti od odmeny a frekvenciu odmeňovania najmä hmotnými odmenami predlžujeme. Sociálne posilňovače využívame. 

Pri pozitívnom posilňovaní zohľadnite vek dieťaťa – rodičia musia vedieť, ktoré správanie považujú za (ne)žiaduce. Dieťa nemôže byť zmätené – „nie“ je vždy „nie“, nemôže to byť „možno alebo neskôr“. Rodičia si musia uvedomiť, čo je dieťa schopné pochopiť, spraviť. 

Pozor, agresívne správanie dieťaťa nie je vždy zlé, často vychádza z jeho neschopnosti vyjadriť túžby a obavy, z túžby po samostatnosti, z hladu, únavy, nudy... Malé deti potrebujú viac pozornosti ako staršie. Ak ju nedostávajú, vyžadujú si ju krikom a inak. Rodičia im ju venujú, čím vlastne pozitívne posilnia negatívne správanie dieťaťa. Preto je dôležité všímať si pozitívne správanie a povzbudzovať dieťa pochvalou, náklonnosťou, gestami, aktívnym počúvaním. Rodič má chváliť vynaložené úsilie, hoci výsledok ešte nevidno. Pozitívne posilňovanie treba využívať, aj keď je dieťa unavené a plače. 

Ako vychovať mentálne silné deti
Prečítajte si tiež:

Ako vychovať mentálne silné deti 

AKO využívať pozitívne posilnenie:

 • Vytvorte prostredie, ktoré podporuje dobré správanie dieťaťa – stimulujúce prostredie pomáha predchádzať nevhodnému správaniu.
 • Vytvorte a dodržiavajte jasné hranice – nenechávajte priestor, najmä u malých detí, na dvojzmyselnosť.
 • Nechajte deti pocítiť dôsledky ich správania –  mladšie ich musia zažiť, starším je možné vysvetliť. Ak dieťa poruší pravidlá, musíte byť pokojný, no dôsledný.
 • Buďte vzorom.
 • Vyberajte si „bitky“, ktoré budete bojovať. Denne sa dostávame do rôznych konfliktov.  Predtým, ako sa vystupňujú, pýtajte sa, či stojí za to ich bojovať. Pravidlá sú dôležité, ale ak ich stále „opravujete“, zmeňte ich.
 • Každé dieťa je iné – temperament ovplyvňuje jeho správanie a prežívanie. To, čo funguje na jedno, na druhé nemusí. Skúšajte.
 • Nepoužívajte automatické NIE.
 • Dodržiavajte sľuby.
 • Nechajte dieťa prevziať zodpovednosť – nech pomáha, cíti sa tak dôležité, buduje sa jeho sebaúcta a môže sa zlepšovať. Zamestnané dieťa nie je potrebné trestať.
 • Zamerajte sa na kladné stránky. Prijmite kladné pravidlá a vyjadrujte sa pozitívne. – Som hrdý, že si trpezlivý... Dobrý pokus, skús to ešte.
 • Vytvorte si rodinné rituály – spoločné večery, no i niečo neplánované, keď má dieťa vašu plnú pozornosť bez mobilného telefónu.

Pri výchove pozitívnym posilňovaním by sme sa mali vyhýbať frázam ako: „Nie teraz, som zaneprázdnený! Prečo si zlý/á na svojho brata/sestru? Nebuď nahnevaná/ý! Prečo nemôžeš byť viac ako tvoj brat/sestra? Vieš to lepšie – urob to! Ak to spravíš ešte raz, máš problém! 

A pamätajte: Neexistujú perfektní rodičia, existujú len tí praví a skutoční. A tí robia rovnako veľa chýb, ako ich napravujú.

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: