Vývin dieťatka vo veku 2,5 – 3 roky

Už nie som bábätko

Dieťa je stále plné energie, neposedné a neustále v pohybe. Začína však už získavať lepší pohľad na svet a jeho fungovanie. Rovnako sa lepšie orientuje a šikovnejšie narába s predmetmi, ktoré sú okolo neho. Jeho novoobjavené rečové a pohybové schopnosti ešte nie sú dokonalé a často býva kvôli tomu frustrované a nahnevané.


Rovnako sa môžu objaviť aj záchvaty hnevu, plaču a pod. Tieto záchvaty môžu rodičov zmiasť a prekvapiť, pretože z ich malého anjelika sa stane zo zlomku sekundy malý čertík. Práve toto obdobie býva začiatkom tzv. trojročnej puberty. 

Je to však fascinujúci vek, pretože dieťa sa mení priamo pred vašimi očami. Veľmi dobrým príkladom je napríklad to, že ešte pred polrokom sa vyjadrovalo jednoslovne, no teraz už dokáže spojiť slová do jednoduchej vety. 

Pomóóc, máme doma dvojročiaka
Prečítajte si tiež:

Pomóóc, máme doma dvojročiaka

Čomu sa dieťa vo veku 2,5 – 3 roky naučilo?

Chápať a nadväzovať vzťahy s druhými

V tomto veku sa začína hrávať s inými deťmi, dokonca môže začať prejavovať náklonnosť k rodinným známym a príbuzným aj bez vyzvania. Často sa stáva, že pri hre napodobňuje správanie svojich rodičov. 

Osvojuje a predvádza svoje novonadobudnuté zručnosti 

Zlepšuje sa jemná motorika a prejavuje sa to obľubou skladačiek, vkladačiek a ďalších hier. Rovnako sa rozvíja aj hrubá motorika – to znamená, že sa zlepšuje jeho pohyb a začína zvládať aj náročnejšie úkony – výstup a zostup po schodoch, beh (s menším počtom pádov), otváranie dverí – a pozor, dieťaťu sa už môže podariť otočiť kľúčom vo dverách a vymknúť vás alebo seba. 

Rozšírenie slovnej zásoby

Dieťa začína viac a hlasnejšie vyjadrovať svoje želania a potreby. Nie vždy je mu rozumieť, avšak už má vo svojej slovnej zásobe 250 – 500 slov a niektoré detičky zvládnu vytvoriť vetu so 4 – 5 slovami. 

Vývin je komplexný proces

Nedokážeme od seba oddeliť jednotlivé oblasti a tie sú vzájomne prepojené – reč, motorika socio-emocionalita, kognitívna zložka. Všetko, s čím sa dieťa stretáva, sa zapisuje do jeho skúseností a ovplyvňuje ho v ďalšom živote. 

Významným činiteľom, ktorý ovplyvňuje vývin dieťaťa, sú vzťahy, ktoré nadväzuje so svojím okolím. Práve schopnosť, ochota a množstvo vzťahov, ktoré dieťa nadviaže, sú ukazovateľom úrovne jeho vývinu. Tým, že si dieťa vytvára vzťahy s ostatnými, rozvíja sa aj jeho emocionálna inteligencia a empatia. Napodobňovaním správania rodičov sa prehlbujú jeho schopnosti a zručnosti.

Rodičia majú výbornú príležitosť modelovať správanie svojho dieťaťa – nie slovami, ale príkladom a vlastným správaním. V hrách sa dieťa učí zvládať strach, spolupracovať a pod. 

V tomto období sa už dokáže odlúčiť od svojich rodičov a byť aj s inými ľuďmi. Je to čas pre zaškolenie v materskej škole. Dieťa potrebuje širší kolektív a väčšiu „vzorku“ ľudí, s ktorými môže experimentovať. Je však stále závislé od dennej rutiny – stálosť prostredia, úkonov a diania – mu dáva pocit bezpečia a istoty. 

Zlepšujú sa jemnomotorické schopnosti 

Dokáže vložiť kocku do správneho otvoru, poukladá kocky na seba, otáča kľučkou, kľúčom. Pri vzájomnom čítaní už dokáže samo otočiť stránku – často sa stane, že namiesto vás hovorí časť básničky alebo príbehu. Dieťa si dokáže samo umyť ruky a vyzliecť si časť oblečenia. Rovnako sa zlepšuje jeho schopnosť udržať ceruzku v ruke a čmárať. Kresba je vlastne len čmáranicou, ale má príbeh. 

Dieťa už dokáže:

 • umývať si ruky
 • utierať si ich do uteráka
 • s pomocou si umývať zuby
 • obliecť si nohavice
 • chytí pastelku a kreslí

A čo hrubá motorika? 

Práve v tejto oblasti je vidieť najväčší progres. Zlepšujú sa schopnosti hádzať a kopať loptu – nie síce smerom, ktorým zamýšľa, ale aj to sa zlepšuje. Zábavou začína byť chôdza po schodoch, dieťa opakovane chodí hore a dole. Už je schopné držať sa zábradlia.

V tomto veku bývajú už deti schopné udržať sa aj na trojkolke, ale ešte je problémom pedálovanie – potrebuje vašu pomoc. Rozvíja sa vnímanie hĺbky, ale priestorové videnie ešte stále nie je rozvinuté – preto dieťa vidí iba to, čo je priamo pred ním. 

Tiež už lepšie rozlišuje deň a noc, a aktivity, ktoré sa s tým spájajú. Pomáha mu rutina a opakujúce sa činnosti – kúpeľ, pyžamo, rozprávka v posteli – vie, že ide spať. Spánok je veľmi dôležitý – dieťa potrebuje spať 11 – 14 hodín – okrem nočného by nemal chýbať aj jeden spánok cez deň.

Dieťa už dokáže:

 • asi 1 – 2 sekundy stáť na jednej nohe
 • dobre lozí
 • beží
 • kope do lopty
 • chodí po schodoch
 • začína pedálovať na trojkolke
 • hádže loptu

V tomto veku potrebuje dieťa veľmi veľa pohybu. Nemalo by sedieť viac ako 1 hodinu. Denne je nutná minimálne 30 minút fyzická aktivita s dospelým – hranie sa na preliezanie, prekážkovú dráhu, s loptou, naháňanie... 

A minimálne 60 minút voľná fyzická aktivita – voľná hra – napr. na pieskovisku ap. 

Emocionálny a sociálny vývin

Vaše batoľa sa osamostatňuje a už by malo vedieť ostať istý čas aj bez vás. Dokáže prejaviť záujem o druhých a empatiu. Chápe jednoduché povely – dones mi topánky, podaj mi kocku... Rovnako môžeme pozorovať rozvíjajúci sa zmysel pre humor – zabáva sa na „smiešnych“ veciach – niekto spadne, vie niekoho „vyľakať“, hra na schovávačku – zavrie oči a dospelí predstierajú, že ho hľadajú ap. Jeho smiech je v tomto období veľmi spontánny.

Cudzí ľudia by už mali rozumieť asi 75 % všetkého, čo povie. Dieťa tiež odpovedá na jednoduché otázky. A aby sme nezabudli, tento čas je tiež časom nácviku na toaletu. 

Dieťa už dokáže:

 • predstiera v hre – hrá sa na „akoby
 • začína sa hrať s ostatnými deťmi
 • dáva najavo, že potrebuje ísť na nočník
 • hovorí o sebe svojím menom;
 • hovorí v krátkych vetách;
 • veľa sa pýta: Čo? A kde?

Kedy mať obavy?

Každé dieťa sa vyvíja vlastným tempom. Nie je možné deti porovnávať, avšak nasledovné znaky ukazujú na oneskorený vývin:

 • ak dieťa nerozpráva alebo vydáva len samohlásky;
 • ak nerozoznáva základné emócie u druhých – šťastie, smútok;ň
 • ak stratilo zručnosti, ktoré si už predtým osvojilo, alebo si všimnete, akoby mu ochabli svaly;
 • nie je schopné riadiť sa pokynmi;
 • je agresívne;
 • má problém udržať očný kontakt;
 • nemá záujem o iné deti;
 • dieťa opakovane padá, nechodí, nebeží a pod.

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: