Vývin dieťaťa od 3 do 3 a pol roka

Hoci sa zdá, že už vás dieťa nedokáže ničím prekvapiť – opak je pravdou. Začína obdobie, ktoré nazývame predškolským. Končí sa nástupom dieťaťa do školy.

Čas medzi 3 – 6. rokom života dieťaťa nazývame tiež magickým obdobím – dieťa konečne začína počúvať, čo mu hovoríte a súčasne je to obdobie magického myslenia – prudko sa rozvíja tvorivosť a imaginácia dieťaťa. To však neznamená, že fyzický a emocionálny vývin stagnuje. Naopak, dieťa rastie a vyvíja sa takmer zo dňa na deň. 

S emocionálnym a kognitívnym vývinom sa vyvíja aj morálka. Dieťa si zvnútorňuje príkazy a zákazy dospelých v jeho okolí a prostredníctvom výchovy a vlastných skúseností si postupne vytvára a osvojuje morálne pravidlá a spoločenské konvencie. Tretí rok života je hraničným vekom, dieťa začína rozoznávať medzi morálnymi pravidlami a konvenciami.

Začína sa správne rozhodovať medzi tým, čo je dobré a čo zlé – napr. vie, že niekomu ublížiť je zlé. Dokáže už čiastočne kontrolovať svoje správanie – rozvíja sa sebakontrola a znižuje sa miera impulzívnosti. Toto však súvisí s temperamentom dieťaťa. Myslenie a vnímanie je stále čiernobiele – preto deti často „žalujú“ – aby boli pochválené. Na kritiku stále reagujú veľmi precitlivene.

Teraz a hneď!

Drobec podlieha náhlym impulzom a je zameraný na to, aby boli jeho potreby uspokojené takmer okamžite – je závislý a dožadujúci sa. Často veľmi negatívne reaguje na obmedzenia, zákazy a tresty. Neuvažuje o príčinách trestu a odmeny, ale správanie rodičov vníma v kategórii – teraz sú dobrí (pri odmenách) a teraz sú zlí (pri trestoch). 

Myslenie dieťaťa je veľmi jednoduché a konkrétne. Je tiež egocentrické. Znamená to, že svet je tu len preň a kvôli nemu a všetko, čo sa deje okolo, je len kvôli nemu samému – slnko svieti, aby sa dieťa mohlo hrať... Spôsob, akým vníma realitu, je preň absolútnym – nedokáže pochopiť postoj ostatných. 

Od 3. roku sa rozvíja tiež slovná zásoba dieťaťa

Tvorí ju už viac ako 200 slov a spája ich do viet, ktoré majú viac ako 3 slová. Rovnako po 3. roku života vie vysvetliť niektoré slová. Je tiež schopné splniť 2 – 3-úrovňové inštrukcie – napr. vyzleč sa, umy si ruky a poď ku mne. 

Medzi 3. – 4. rokom života sa začnú rozvíjať komunikačné zručnosti, začne používať viacero slovies – napr. hrať sa, bežať, podstatné mená – kúpeľ, mlieko a tiež slová na porovnávanie – najviac, dosť – a  aj na určenie miesta – za mnou, predo mnou... Začne tiež používať minulý čas. 

Čo dieťa dokáže: 

 • pozná a povie svoje meno
 • odpovedá na jednoduché otázky
 • jeho slovám rozumejú aj cudzí ľudia
 • hovorí príbehy
 • pomenuje niektoré farby
 • pamätá si príbehy
 • rozpoznáva známe objekty a obrázky

Jemná, hrubá motorika a zručnosti dieťaťa

V tomto roku sa začína aj s nácvikom na nočník. Vyžaduje osvojenie si a zvládnutie rôznych zručností, a preto je to individuálne. Od 3. roku života už deti pomáhajú rodičom pri kúpeli – umývajú sa, používajú špongiu... Jemná motorika sa tiež rozvíja a dieťa začína stále lepšie používať lyžičku – ale nemôžeme ešte čakať úplnú zručnosť, takže buďte pripravení na neporiadok, keď drobec jedáva samostatne. 

Začína sa tiež hrať s inými deťmi (už nielen vedľa nich) – predstiera v hre, spieva a začína obľubovať riekanky a básničky. V hre napodobňuje svojich rodičov a súrodencov.

trojročné dieťa

Zlepšujú sa zručnosti aj v hrubej motorike: 

 • dieťa hádže, chytá a kope do lopty
 • chodí hore a dole po schodoch – ale drží sa vás za ruku alebo zábradlia

Obľúbené sú tiež činnosti ako: 

 • skákanie a vyskakovanie
 • jazda na trojkolke
 • obliekanie a vyzliekanie – je potrebná ešte pomoc
 • kreslenie kruhov na papier
 • otváranie a zatváranie dverí a otočenie kľúčom
 • otáčanie strán v knihe

Emocionálny vývin trojročného dieťaťa

Nastáva obdobie, ktoré je tiež dôležité pre emocionálny vývin dieťaťa. Začína vnímať množstvo rôznych emócií a tiež vinu a hanbu. Vníma emócie ostatných ľudí a omnoho viac ich ovplyvňuje. Učí sa ich pomenovať. Pre toto obdobie sú typické záchvaty zlosti. 

V 3. roku môže dieťa nastúpiť do materskej školy, čo je preň veľká zmena. Učí sa fungovať v kolektíve, zoznamuje sa s cudzou autoritou. Kolektív detí mu pomáha zvládať jeho vlastný egocentrizmus a tiež vo zvnútorňovaní spoločenských pravidiel. 

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: