6 tipov na výchovu veľmi citlivých detí

MK | 1. marec 2024
6 tipov na výchovu veľmi citlivých detí

Tieto deti sú často oveľa viac ovplyvnené svojím prostredím, náladami ľudí okolo nich, ako aj fyzickými podnetmi, ako sú zvuky, svetlá alebo dokonca textúry oblečenia. Citlivé deti bývajú spravidla zraniteľnejšie ako ostatné deti.

Veľmi citlivé dieťa (HSC - Highly Sensitive Child) je termín používaný na opis detí s vrodenou vlastnosťou veľkej citlivosti na svoje okolie. Táto citlivosť sa týka nielen emocionálnych, ale aj senzorických podnetov. Tieto deti dávajú jasnejšie najavo svoje pocity a reagujú často prudkejšie už i pri menších podnetoch.

Aké sú veľmi citlivé deti?

Ak by sme mali zhrnúť charakteristiku veľmi citlivých detí, je pár špecifických prejavov, ktoré si môžete u týchto detí všimnúť.

Veľmi citlivé deti premýšľajú nad vecami hlbšie a často dlhšie ako ich rovesníci. Mohlo by sa zdať, že sú tichšie alebo zamyslené, keďže sa snažia pochopiť a spracovať svoje zážitky. Majú vysokú úroveň empatie a môžu byť veľmi citlivé na emócie iných ľudí, často ich vnímajú a preberajú si ich ako vlastné.

Precitlivené deti sú viac ovplyvnené svojím prostredím, vrátane hlasných zvukov, intenzívnych svetiel alebo dokonca zmeny v ich rutine. Môžu sa ľahko cítiť preťažené, keď je okolo nich príliš veľa stimulácie. Majú tendenciu intenzívne prežívať svoje emócie, či už ide o radosť, smútok, strach alebo frustráciu. Ich reakcie na situácie môžu byť silnejšie ako u iných detí. Často sú opatrné, keď vstupujú do nových alebo neznámych situácií. Potrebujú viac času na adaptáciu a môžu preferovať pozorovanie pred tým, než sa zapoja.

Táto vlastnosť nie je porucha alebo problém, ktorý treba "opraviť". Naopak, je to aspekt osobnosti, ktorý prichádza s jedinečnými silnými stránkami, ako je hlboké vnímanie, empatia a schopnosť intenzívneho prežívania. 

6 tipov na výchovu veľmi citlivých detí

  1. Empatia je superschopnosť citlivých detí: Je jednou z ich charakteristických vlastností. Uznajte tento dar, zároveň ich však učte, ako si stanoviť zdravé emocionálne hranice. To im pomôže chrániť si ich vlastnú energiu a priestor a nebyť preťaženými a vyčerpanými z emócii iných.
  2. Pomôžte deťom utíšiť sa: Citlivé deti prežívajú a vnímajú podnety intenzívne a to akékoľvek. Či už je to hluk, priveľa ľudí, záťaž v škole. Vytvorte im pokojné a bezpečné prostredie, kde sa môžu uchýliť, keď potrebujú oddych. Naučte ich, ako zvládať situácie, v ktorých sa cítia byť preťažené a ako potrebu oddychu a pokoja vyjadriť. 
  3. Rešpektujte emocionálne hranice: Chápte, že veľmi citlivé deti môžu potrebovať viac času na spracovanie svojich vlastných emócií. Rešpektujte čas, ktorý potrebujú, vyhýbajte sa diskusii o intenzívnych emóciách v krízových momentoch. Nezhadzujte ich prežívanie a nebagatelizujte ich prežívanie. Pomôžte im s pomenovaním toho, čo prežívajú. 
  4. Zvládajte vlastné emócie: Vaša emocionálna regulácia je kľúčová. Pokúste sa o zdravý emocionálny prejav a zostaňte pokojný počas emočných výbuchov vášho dieťaťa. Toto nielen pomáha predchádzať eskaláciám, ale tiež ich učí príkladom, ako zvládať vlastné emócie.
  5. Podporujte ich vášne: Tieto deti majú silné sklony k tvorivej expresii. Podporujte a povzbudzujte tieto záujmy, pretože môžu byť terapeutickým spôsobom, aby mohli prejaviť intenzívne emócie prijateľným spôsobom. 
  6. Budujte odolnosť: Rodičia môžu svojmu dieťaťu pomôcť spracovať zaťažujúce pocity tým, že ich budú podporovať v slovnom vyjadrení svojich zážitkov a pocitov. Dôležité je ukázať svojmu citlivému dieťaťu pochopenie i empatiu. Technika rozhovoru „aktívne počúvanie“ ukáže dieťaťu, že ste ho pochopili a odzrkadlíte tak jeho pocity. Citlivé deti budú na očakávané ťažkosti pripravené lepšie vtedy, keď budú vedieť kontrolovať svoje emócie. 

Vychovávanie vysoko citlivého dieťaťa je cesta, ktorá zahŕňa vzájomný rast. Je to proces prispôsobovania sa, učenia a prehlbovania vášho porozumenia. Tým, že prijmete citlivosť vášho dieťaťa ako jedinečnú a cennú vlastnosť, poskytujete im nástroje na zvládanie životných výziev a zároveň budujete vzájomne silný vzťah.

Zdroj: www.mother.ly

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: