COMENIA SCRIPT: Nahradí klasické písané písmo?

COMENIA SCRIPT: Nahradí klasické písané písmo?
30.1.2018 v kategórii Dieťa, autor PaeDr. Dagmar Baluchová, foto: pinterest, istocskphoto

Je Comenia Script vhodné pre školákov? Aké je Comenia Script písmo? Čítajte.

Malé písané písmenká, veľké tlačené, malé tlačené... My, dospeláci, sme si už zvykli, že slovenčina nie je ľahká. Ale čo takí prváci, ktorí sa každé písmenko musia naučiť čítať, a ešte ho aj ovládať v písomnej forme? Má vôbec ešte zmysel klasické písané písmo?

Snahy priblížiť sa západnému školstvu sledujeme v našom školstve v mnohých smeroch. Jednou z takýchto „lastovičiek“ je aj písmo Comenia Script. Ako všetko, aj toto písmo má svojich odporcov i priaznivcov. Avšak o tom, že v tomto prípade by mohlo ísť O KROK VPRED, sa presvedčte sami...

Názor ministerstva na Comenia Script

Zavádzanie tohto písma na Slovensku je momentálne alternatívnym pokusom, testuje sa u pár desiatok žiakov, ktorých rodičia na to dali súhlas. Štátny vzdelávací program pre 1. stupeň základných škôl, ktorý je pre školy záväzný, vymedzuje, aby každý žiak vedel používať písmená písanej abecedy.

Ako nám objasňuje Tlačové oddelenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, s klasickým písaným písmom, ktoré sa používa v našich školách, sa počíta aj naďalej:

Písané písmo je postavené na systéme uvoľňovacích cvikov na zlepšenie jemnej motoriky zápästia a prstov, u žiakov rozvíja schopnosť postrehnúť čiary a línie v jednotlivých písacích cvikoch a neskôr v samotných písmenách. Z uvedeného vyplýva, že písanie je v našom vzdelávacom systéme postavené na rukopise. Ministerstvo sa inou alternatívou zatiaľ nezaoberalo. V prípade, ak takáto požiadavka príde, predostrie ju na odbornú a verejnú diskusiu.“

commenius skript

O čom je vlastne Comenia Script?

V Českej republike sú už niekoľko rokov snahy zaviesť nový typ písma pre prvákov. Písmo Comenia Script sa v tomto smere javí ako úspešné. Autorkou tohto písma, ako aj sprievodných grafických materiálov, je grafička Radana Lencová. A od r. 2010 neustále pribúda škôl, ktoré na toto písmo v ČR prechádzajú.

R. Lencová v tomto písme sleduje prirodzené grafické tendencie detí aj dospelých. Vynechala to, na čom podľa nej padá čitateľnosť písma – vlnovky, háčiky a spoje písmen, a ponechala iba samotné čisté tvary písmen. V skratke možno povedať, že Comenia Script predstavuje veľmi zjednodušenú formu podobnú tlačenému písmu, pričom každý pisateľ prispôsobuje písmo, do istej miery, svojim individuálnym potrebám. Súčasne toto písmo podporuje čitateľnosť a komunikáciu.

Variácie Comenia Script

 • Comenia Script B vhodné pre deti s poruchou písania (dysgrafiou),
 • Comenia Script A, Comenia Script Pro – bežná rukopisná forma s čiastočným napojovaním písmen,
 • Comenia Script, Kaligrafická forma – pre rôzne výtvarné vyjadrenia.

Charakteristika Comenia Script (podľa R. Lencovej):

 • tvary tohto písma sú bližšie tlačenému písmu,
 • neobsahuje  4 verzie každého písmena – malé (tlačené a písané) a veľké (tlačené a písané), ale iba dve,
 • abeceda je veľká a malá,
 • sklon písma, rovnako ako šírka písmen, je individuálna,
 • napájanie písmen je voliteľné, dokonca písmená vôbec nemusia byť spájané, iba sa priraďujú vedľa seba,
 • písmo viac rešpektuje potreby dnešných detí, ktoré vo vyššom veku od klasického písaného písma aj tak upúšťajú,
 • tým, že je písmo jednoduchšie, ľahšie sa číta a pomáha deťom lepšie porozumieť textu,
 • viac rešpektuje inakosť štýlu písania ľavákov, ako aj potreby detí s poruchami učenia, mentálne či telesne hendikepované deti,
 • niekoľko písmen a číslic má viacero variantov a dieťa si môže samo zvoliť, ktorý tvar bude preferovať.

Prečo NIE Comenia Script?

Odporcovia tohto písma však majú viacero argumentov, prečo by sa ním slovenskí žiaci nemali zaoberať. Napr.:

 • zošity na vyučovanie tohto písma sú drahšie ako tie, ktoré sa využívajú na výučbu klasického písma a vo väčšine prípadov ich musia rodičia svojim žiakom plne hradiť,
 • klasické písané písmo je súčasťou našej histórie, ktorú by sme nemali opúšťať,
 • toto alternatívne písmo je príliš technické,
 • žiaci, ktorí sa učia iba toto písmo, nedokážu písať klasickým písaným písmom, ani ho čítať ap.

Comenia Script v praxi...

Nás zaujímalo, ako to vyzerá s vyučovaním písma Comenia Script v praxi. Svoje vyjadrenie nám poskytla Mgr. Miriam Matisovská, učiteľka na 1. stupni Súkromnej základnej školy v Sabinove. Toto písmo ju zaujalo už skôr a keď sa vyskytla možnosť absolvovať kurz, na základe ktorého sa stala certifikovanou lektorkou tohto písma, neváhala.

„Chcela som skúsiť vyučovať deti v tomto písme. Keď som to predostrela rodičom mojich žiakov (druhákov), súhlasili. Hoci v 1. ročníku sa deti naučili klasické písané písmo, na začiatku 2. ročníka sme teda začali s Comenia Script. Rodičia mojich žiakov mi veria a ja si to veľmi vážim. Hoci možno aj mali obavy, spolu sme ich prekonali. S ich písomným súhlasom a so súhlasom vedenia našej školy sme teda do toho šli.

Moja druhácka trieda bola prvá na našej škole, ktorá toto písmo skúsila. Paralelná trieda ostala pri klasickej forme písma, avšak traja žiaci z tejto triedy, ktorí mali problémové písanie, nabehli tiež na Comenia Script. A deti z ostatných ročníkov, ktoré o to mali záujem, alebo ich odporučila učiteľka slovenského jazyka, pretože mali nečitateľné písmo a toto písmo je pre ne vhodnejšie, vyučujem v rámci krúžku.“

Súhlas rodičov je potrebný, žiadna škola nemôže (zatiaľ) používanie tohto typu písma nariadiť. Je na učiteľovi, ako situáciu zvládne, ak sú napr. 1 či 2 rodičia proti. Môže sa rozhodnúť vyučovať celú triedu vo všetkých (alebo len v niektorých) predmetoch v písme Comenia script a žiakov, ktorých rodičia nesúhlasili, učiť klasickým písmom. Hoci je to, pochopiteľne, náročnejšie...

Aj v iných predmetoch

Žiaci M. Matisovskej používajú Comenia Script vo všetkých predmetoch, aj v tých, ktoré ich neučí ona. Ostatní učitelia sú s tým uzrozumení, sami toto písmo ovládajú a v tejto triede ho používajú. „Hoci by nebol problém, ak by učiteľ na tabuľu písal klasickým písmom. Moji žiaci sa ho naučili v 1. ročníku, vedia ho písať aj čítať, ale postupne, ako sme prešli na Comenia Script, je pre ne prirodzenejšie používať toto tlačené písmo.“

commenius skript

Najčastejšia obava z Comenia Script

Mnohí by mohli argumentovať tým, že deti, ktoré výučbu písaného písma vynechajú a rovno od 1. ročníka prejdú na Comenia Script, budú mať neskôr ťažkosti, ak sa stretnú s písaným písmom (na čo upozorňujú aj odporcovia tohto písma).

Aj tu však Mgr. Matisovská oponuje: „Ak si v počítači prejdete rôzne fonty písma, zistíte, že jednotlivé písmená sú vo väčšine veľmi podobné. Písmeno „a“ je identické takmer vo všetkých typoch. Písané písmo (klasické) sa vyznačuje iba tzv. spojmi písmen, ktoré môže mať dieťa, ktoré sa klasicky písať neučilo, problém napísať (teda pospájať plynulo jednotlivé písmenká pri písaní, napr. br, or  atď.), ale prečítať ich dokáže bez problémov.“

Navyše, všade okolo nás sa deti stretávajú s tlačenou podobou písmen – či už sú to nápisy na obchodoch, rozprávky v knihách, články v časopisoch, údaje na obaloch potravín, titulky v televízii... A tak je pre ne prirodzenejšie rozoznávať tlačené písmenká. Písané písmo je niečo navyše. Okrem toho, mnohé západné krajiny ho vôbec nemajú a napr. aj pri výučbe angličtiny deti automaticky používajú tlačené písmo.

Jemná motorika

Zaujímalo nás, ako na túto novinku nabehli samotní žiaci. „S veľkou radosťou,“ hovorí Miriam Matisovská. „Bolo to oveľa jednoduchšie, ako keď sme začínali s písaným písmom. Veľmi sa tešili. A za veľké pozitívum považujem aj to, že ruka sa im pri tomto písme oveľa menej zaťažovala ako pri klasickom písanom písme, čo žiaci od začiatku pociťovali. Ani po sluchovej rovine, pri písaní diktátov, deti od začiatku nemali problém. Nezastavovali sa nad písmenkami, išlo to rýchlo a dobre.“

Práve táto menšia náročnosť na jemnú motoriku (pohyby rúk a prstov) nahráva tiež oponentom tohto písma. Argumentujú tým, že u detí sa používaním Comenia Script menej rozvíja jemná motorika.

Avšak, v 6 – 7 rokoch veku, keď deti začínajú  s písaním, je už jemná motorika podstatne rozvinutá a do veľkej miery ju ovplyvnilo to, ako sa s dieťaťom pracovalo v predškolskom období (či rado, veľa a správne kreslilo, strihalo, maľovalo atď.). Navyše, aj na 1. stupni základnej školy je veľa možností, kde môžu deti svoju jemnú motoriku ešte rozvíjať, napr. hrou na hudobný nástroj, návštevou výtvarného  či športového krúžku ap. Spoliehať sa iba na to, že dieťa si jemnú motoriku bude rozvíjať len pri písaní, vonkoncom nestačí.

Výhoda pre deti s poruchami učenia i ľavákov

Comenia Script sa výborne osvedčilo aj u detí s poruchami učenia, najmä s dysgrafiou (porucha písania). Tento typ písma je pre tieto deti prijateľnejší, ľahší a ich písmo je čitateľnejšie.

Dobré skúsenosti sa zisťujú aj u zrakovo postihnutých detí. „Toto písmo je sčasti upravené aj pre ľavákov,“ dodáva Mgr. Matisovská a pokračuje: „Napr. je to pri všetkých písmenkách, ktoré sa ťahajú zľava doprava. Ďalej, v abecede majú možnosť vybrať si u niektorých písmen (napr. k, ž atď.) dvojtvar, ktorý je pre ne prijateľnejší. Tiež sa toto písmo ľavákom  ľahšie číta.

Nesprávny úchop

Mnohé deti nastupujú do školy so zlým úchopom, t.j. nesprávnym držaním pera či ceruzky. Učitelia na 1. stupni v našich školách sa dokonca zhodujú v tom, že 80 až 90 % slovenských detí má zlý úchop.

Dôsledky toho sú zjavné – deti si zbytočne preťažujú ruku, rýchlo sa unavia, následne majú nechuť k písaniu atď. Tento stav sa pri Comenia Script lepší, keďže deti nevyužívajú pri spájaní písmen spoje (o ktorých sme už hovorili), a tým píšu ľahšie a voľnejšie.

„Celý prvý ročník som na tom u svojich žiakov bazírovala. Ak ich na to upozorním, upravia si držanie pera či ceruzy, no o chvíľu držia písaciu potrebu zasa zle. Sami však vidia, že nesprávne držanie im unavuje ruku, prekrývajú si zošit, zle vidia na úlohu, ale napriek tomu s tým mnohí žiaci, a nielen na našej škole, bojujú.“

commenius skript

Špeciálne zošity

Nácvik písma Comenia Script prebieha v špeciálnych zošitoch (pre 1. a 2. ročník ZŠ sú aj v slovenskom jazyku, pre vyššie ročníky zatiaľ iba v češtine), ktoré rodičia musia deťom zakúpiť (nie je ich dostať v bežných papiernictvách, objednávajú sa cez internet zo špeciálnych stránok).

Tieto zošity nielenže majú predpísané písmo Comenia Script, ale majú aj osobitné riadky, ktoré deťom určujú výšku, do akej majú písať písmenká. Mgr. Matisovská: „Tieto zošity sú veľmi dobre vypracované. Deťom sa do nich výborne píše, sú prehľadné, pútavé, a navyše rozvíjajú aj inteligenciu detí. Celým zošitom je vyrozprávaný príbeh – žiaci cestujú po svete, ku každému písmenku je nejaká krajina, vlajka atď.“

Možno povedať, že za prvé dva roky žiaci zvládnu techniku písania, takže vo vyšších ročníkoch už samotný nácvik písmen nie je nutný, ich aplikovanie do všetkých vyučovacích predmetov však áno.

Tvary písmen a rýchlosť písania

Výhodou tohto písma je aj to, že sa nebazíruje až tak na tom, aby sa výsledné písmo žiaka úplne podobalo na predlohu, t.j. aby každé písmenko bolo úplne rovnaké ako jeho predpísaný vzor.

„Každé dieťa si takto vytvorí svoj typ písania. Má predpísané tvary, ktoré sú v určitej miere akceptovateľné, len to, či písmo bude tenšie alebo trochu vyššie, je už podľa individuality dieťaťa,“ poznamenáva M. Matisovská.

Keďže jednotlivé písmená nie sú pospájané, môže sa zdať, že písanie je pomalšie. Spočiatku, keď sa deti s týmto písmom iba zoznamujú, to tak môže byť. Avšak, neskôr, keď si ho zautomatizujú, je rýchlosť ich písania porovnateľná s deťmi, ktoré píšu klasickým písaným písmom.

Čitateľnosť a úhľadnosť – základné kritériá

Práve väčšia voľnosť pri písaní uberá deťom aj traumy z toho, že píšu škaredo, že sa im nedarí. „Občas sa stane, že si niektorý žiak mýli podobné písmenká, napr. „r“ a „v“. Alebo má väčší sklon. Ak je však písmo stále dostatočne čitateľné, je to v poriadku.“

Práve čitateľnosť písma Comenia Script je jeho veľkou devízou, a preto sa k nemu prikláňa aj čoraz viac starších detí, ktorým robí klasické písané písmo problém. S tým súvisí aj úhľadnosť písma, a teda aj samotných zošitov.

Mgr. Matisovská na margo toho konštatuje: „Práve kritérium úhľadnosti bolo pre mňa osobne najväčšie plus, keď som sa s týmto písmom zoznamovala. Viem, koľko síl stojí mnohé deti, aby písali úhľadne, a napriek tomu sa im to nedarí a sú z toho frustrované. Pri Comenia Script dosahujú tento cieľ podstatne ľahšie, čo im dodáva sebavedomie.“

Ona sama vidí v tomto písme veľký potenciál. Mnohé deti na 2. stupni ZŠ uprednostňujú toto písmo pred klasickým písaným, pretože je pre ne ľahšie a často ho využívajú aj pri výučbe cudzích jazykov. Ale keďže sa oficiálne Comenia Script neučili, používajú rôzne vlastné formy písma, ktoré niekedy dokážu po sebe prečítať len samy.

Je možno teda otázkou času, kedy sa toto písmo začne na našich školách učiť plošne, čo uvítajú nielen žiaci, ktorí sa rozhodnú na strednej či vysokej škole študovať v zahraničí (kde o našom klasickom písanom písme nemajú ani potuchy). Bude to tiež jeden z krokov vpred – k odbremeneniu detí, ich prílišnému zaťažovaniu a, v konečnom dôsledku, aj krok  k modernizácii nášho školstva.

A ak by sme sa vrátili k úvodu nášho článku, kde ministerstvo upozorňuje na to, že každý žiak je povinný používať písmená písanej abecedy – aj túto podmienku Comenia Script spĺňa. Písané písmo je totiž KAŽDÉ písmo, ktoré sa píše rukou – teda klasické, ako aj toto, alternatívne...