Striedavá starostlivosť: U mamky aj u ocka

Martina Pašková | 31. Aug 2017
Striedavá starostlivosť: U mamky aj u ocka

Aký je proces rozhodnutia o striedavej starostlivosti?

Rozvod nikdy nie je jednoduchý, ani príjemný, ani bez emócií. Najmä, ak sa rozvádza manželstvo, v ktorom sú deti. Deti potrebujú rodinu, fungujúcu rodinu, je to najlepší základ do ich budúceho života.

Prečítajte si aj: Dieťa a rodič po rozvode očami právnika: na čo máte nárok a právo? 

Rozvod je niekedy najlepšie riešenie

Niekedy však nastanú situácie, chvíle, zážitky, okamihy, ktoré nás utvrdzujú v tom, že lepšie bude, ak v nefungujúcom vzťahu nezostaneme. Niekedy je to dokonca lepšie i pre deti.

Najmä vtedy, keď si už partneri nielenže nemajú čo povedať, ale ich spoločný dialóg sa mení na hádky, osočovania, poníženia, v najhoršom prípade, ak dochádza k akejkoľvek forme násilia. Vtedy je naozaj lepšie, ak sa manželia rozvedú a deti nemusia byť svedkami ich nezhôd. 

Nech sa už partneri rozhodnú pre rozvod z akéhokoľvek dôvodu, vždy sa okrem majetkových záležitostí rieši aj otázka zverenia detí do výchovy.

Mediácia – cesta k slušnému rozvodu

rozvod

Vo veľkej väčšine prípadov sú deti na základe súdneho rozhodnutia prisúdené matke. Od júla 2010 existuje aj na Slovensku možnosť striedavej osobnej starostlivosti, ktorá umožňuje obom rodičom podieľať sa na výchove svojich detí rovnakou mierou.

Ako je to so striedavou starostlivosťou na Slovensku?

Napriek tomu, že zákon je v platnosti už niekoľko rokov, štatistiky potvrdzujú, že súdy nie sú príliš naklonené SOS a neumožňujú tak prevažne otcom uplatňovať si rovnaký podiel na výchove svojich detí po rozvode ako ich bývalé partnerky.

Súd pri rozvode manželov upravuje rodičovské práva a povinnosti k maloletému dieťaťu na čas po rozvode. Najmä určí, komu bude dieťa zverené do osobnej starostlivosti, kto ho bude zastupovať a spravovať jeho majetok. Rodičovi, ktorému nebolo dieťa zverené, stanoví súd výšku výživného.

Môže vás zaujímať: Ako dieťa v rozličnom veku vníma rozvod

Zákon o rodine zavádza v paragrafe 24 pojem striedavá starostlivosť. Stačí, ak jeden z rodičov súhlasí alebo má záujem o striedavú starostlivosť, súd je povinný preskúmať, či takáto striedavá starostlivosť je v záujme dieťaťa. Vždy by na prvom mieste mal byť záujem dieťaťa.

Dieťa má právo na výchovu a starostlivosť zo strany obidvoch rodičov i po ich rozvode. A rodič má právo ale i povinnosť podieľať sa na výchove svojho maloletého potomka. Bez ohľadu na to, či ide o matku alebo o otca.

Dohoda je lepšia ako súdne ťahanice

Ak sú teda obaja rodičia spôsobilí a majú o striedavú starostlivosť záujem, môže súd o takejto starostlivosti rozhodnúť, ak je to v záujme dieťaťa. Súd by mal prihliadať aj na citové väzby dieťaťa, vývinové potreby a stabilitu budúceho prostredia, do ktorého bude dieťa zverené.

Najlepšia a najjednoduchšia je situácia, ak sa rozvádzajúci rodičia vopred dohodnú a súd už iba potvrdí ich dohodu. Ak k dohode nedôjde, rozhoduje o celej záležitosti súd, ktorý prihliada na práva a záujmy dieťaťa.

Neprehliadnite: Rád priznávam otcovstvo

Na návrh kolízneho opatrovníka alebo súdu sa môže zisťovať i názor dieťaťa. Žiadna norma nestanovuje vek dieťaťa, od ktorého môže byť jeho názor zohľadnený.

Aj trojročné dieťa už môže vyjadriť svoj názor, avšak nesmú mu byť kladené klamlivé a zavádzajúce otázky typu „s kým ti je lepšie, koho máš radšej“ a pod. Je teda chybná informácia, ktorá sa často vyskytuje najmä na internetových fórach, že dieťatko mladšie ako tri roky nemôže byť zverené do striedavej starostlivosti.

Ak sa rozchádzajú partneri, ktorí neboli zosobášení, ich ďalší vzájomný podiel na výchove spoločných potomkov je iba na ich dohode. Avšak túto nepotvrdzuje súd, a preto nie je ani vymáhateľná. V prípade, ak niektorý z rodičov porušuje dohodu a bráni druhému rodičovi v stretávaní sa s dieťaťom, ten sa môže obrátiť na súd. 

Predbežné opatrenie

Podľa Občianskeho súdneho poriadku môže sudca nariadiť striedavú osobnú starostlivosť aj predbežným opatrením. To znamená, že pokiaľ súd nedospeje k definitívnemu rozsudku, predbežne je dieťa zverené do striedavej starostlivosti oboch rodičov.

O návrhu na nariadenie predbežného opatrenia, ktorým sa upraví styk rodičov s dieťaťom, rozhodne súd do tridsiatich dní od doručenia návrhu, ak bol spolu s návrhom zaplatený i súdny poplatok. V prípade, že nebol poplatok uhradený, je to tridsať dní od zaplatenia. Návrh musí obsahovať všetky zákonom stanovené náležitosti.

Styk rodiča s dieťaťom po rozvode a zanedbávanie rodičovských povinností
Rozvod... A čo ďalej?
Rozvod áno, alebo nie?

striedava starostlivost

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: