Mediácia – cesta k slušnému rozvodu

Mediácia – cesta k slušnému rozvodu
19.7.2016 v kategórii Mama, autor Redakcia, foto: istockphoto.com

Civilný mimosporový poriadok, ktorý vstúpil do platnosti 1. júla komplexne upravuje konanie o rozvod manželstva.

Civilný mimosporový poriadok, ktorý vstúpil do platnosti 1. júla komplexne upravuje konanie o rozvod manželstva. Súd vedie manželov k odstráneniu príčin rozvratu a usiluje sa o ich zmierenie (§96 CMP). Doplnila sa možnosť súdu vyzvať účastníkov pokúsiť sa zmierne riešiť rozvrat prostredníctvom mediácie. Rovnako zavádza túto možnosť aj v konaniach vo veciach starostlivosti súdu o maloletých – čo je súčasťou každého rozvodu s maloletými deťmi (§117 a 118 CMP).

Mediácia je mimosúdne konanie, v ktorom tretia – neutrálna strana (mediátor) pomáha sporiacim sa dospieť k vzájomnej dohode. Je jednou z možností ako konfliktnú situáciu vyriešiť na úrovni, konštruktívne a tak, aby boli všetky sporiace sa strany spokojné a výsledok považovali za svoju výhru.

V konaní o rozvod je dohoda strán a najmä dohoda o úprave práv a povinností voči maloletým deťom prostriedkom, ako rozhodnúť o výsledku. Prostriedkom, ako prevziať zodpovednosť za rodičovstvo a uľahčiť deťom zvládnuť rozvod s minimalizovaním škôd, ktoré rozvod na nich napácha.

Zároveň mediácia dáva šancu pochopiť problém aj z druhej strany a pokúsiť sa nájsť spoločnú reč, čo vzhľadom na fakt, že manželia ako partneri síce skončili, ale ako spolurodičia ostávajú naďalej. Navyše nebudú musieť pred súdom „prepierať špinavé prádlo“.

Mediácia v rodinných veciach – najmä vo veci rozvodu, dohody o deťoch ale aj rozdelenia majetku po rozvode je veľmi efektívna a konštruktívna metóda. Nezaoberá sa minulosťou, jej cieľom je pomôcť rodine práve od toho bodu, v ktorom sa nachádza. Mediátor spor nerozhoduje, ale pomáha stranám nájsť vlastné, pre všetkých prijateľné riešenie. Spoločným znakom rozvádzajúcich sa je veľmi zlá komunikácia a oslabená vzájomná dôvera. Mediátor je presne tou osobou, ktorá komunikáciu vedie tak, aby bola konštruktívna, aby strany donekonečna neriešili minulosť, ale sústredili sa na budúcnosť. Svojou empatiou, schopnosťou počúvať a najmä svojou neutralitou je mediátor pomocníkom, akýmsi prevádzačom tohto emočne veľmi náročného obdobia.

Príklad z praxe:

Zuzana a Marián sú mladí manželia. Brali sa z lásky, po dlhom chodení. Po narodení ich dvoch detí s malým vekovým odstupom sa manželstvo dostalo do stereotypu, kedy Zuzana sa venovala deťom, bola unavená, nevyspatá, často podráždená. Marián zabezpečoval rodinu, trávil v práci väčšinu času, aby rodinu uživil. Zuzana sa cítila nedocenená za prácu pri deťoch a Marián za to, že robí čo môže aby rodinu uživil. Tento stav trval a manželia pomaly prestali spolu komunikovať. Ak komunikovali, tak to skončilo hádkou alebo tichou domácnosťou. Po dvoch rokoch tohto „bojového stavu“, kedy trpeli obaja partneri, ale najmä ich deti, sa Zuzana odsťahovala k rodičom a po pol roku podala návrh na rozvod.

Obaja milovali svoje deti a tak, keď Zuzana navrhla mediáciu, Marián súhlasil. Po niekoľkých sedeniach, kedy s pomocou mediátora hľadali pravidlá nového spolužitia, sa im podarilo dospieť k dohode, ktorá obsahovala presne stanovené podmienky, kedy budú deti s jedným aj druhým rodičom, aký bude postup výbere krúžkov, narodeninových darov, čo v prípade choroby detí. Dohoda obsahovala aj poistky, čo bude v prípade, ak sa dohoda plniť nebude...

Rozvodu sa zabrániť nepodarilo. Odcudzenie bolo také veľké, že sa každý z nich rozhodol ísť vlastnou cestou. Ale obaja, aj Zuzana aj Marián pochopili význam spolupráce a spolurodičovstva a tak ani oni, ani deti netrpia ďalšími konfliktami.

Výkon rozhodnutia a možná mediácia

Nový Civilný mimosporový poriadok zaviedol možnosť mediácie aj vo veciach výkonu rozhodnutia vo veciach maloletých (§381 CMP: Ak je to účelné, môže súd pred uskutočnením výkonu rozhodnutia uložiť účastníkom účasť u mediátora zapísaného v registri mediátorov). Výkon rozhodnutia je akt, ktorý zanechá obrovské stopy na účastníkoch, ako sme mohli sledovať aj v prípade malého Marca z Brehov. Možnosť mediácie pred samotným výkonom, príp. aj účasť mediátora pri výkone by s veľkou pravdepodobnosťou zanechala oveľa menšie následky...

V prípade existencie vykonateľného súdneho rozhodnutia o úprave styku rodiča s dieťaťom, obaja rodičia sú povinní toto súdne rozhodnutie rešpektovať. Ak jeden z rodičov rozhodnutie súdu nerešpektuje, druhý rodič sa môže obrátiť na súd a podať návrh na výkon rozhodnutia na miestne príslušný súd prvého stupňa. Súd určí spôsob zabezpečenia priebehu výkonu rozhodnutia spravidla 24 hodín pred výkonom rozhodnutia. Ak poskytuje orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately súčinnosť, súd a orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately určia spôsob zabezpečenia priebehu výkonu rozhodnutia spoločne (návrh: vrátane účasti mediátora). Ak to nevylučujú okolnosti výkonu rozhodnutia, orgány a osoby, ktoré sa zúčastňujú výkonu rozhodnutia vo vzájomnej súčinnosti vysvetlia (návrh: vrátane účasti mediátora) dieťaťu spôsobom primeraným jeho veku a rozumovej vyspelosti dôvody a následky výkonu rozhodnutia. Pri zisťovaní či sa povinný podrobuje rozhodnutiu a či existujú ospravedlniteľné dôvody, pre ktoré sa povinný nemôže podrobovať rozhodnutiu sa bude prihliadať na správanie sa dieťaťa a jeho názor. Ak je možné dôvodne predpokladať, že dieťa sa má odňať v priestore školy, súd požiada riaditeľa školy o súčinnosť spravidla 24 hodín pred výkonom rozhodnutia. Riaditeľ školy poskytne súčinnosť súdu pri výkone rozhodnutia najmä tým, že informuje o priebehu výchovno-vzdelávacieho procesu v čase výkonu rozhodnutia a možnosti odňatia dieťaťa v takých priestoroch školy, aby priebeh výkonu rozhodnutia bol čo najviac šetrný a bol najmenšou ujmou pre dieťa, a zabezpečí, aby pri výkone rozhodnutia neboli prítomné iné deti ani ich zákonní zástupcovia (návrh: vrátane účasti mediátora). Súd priebeh odňatia dieťaťa v priestoroch školy konzultuje s riaditeľom školy (návrh: vrátane účasti mediátora). Súd zabezpečí zaznamenávanie priebehu odňatia dieťaťa pomocou technických zariadení a prostriedkov určených na zaznamenávanie zvuku a obrazu. Súd zabezpečí, aby zo záznamu bolo zjavné najmä správanie sa povinného, správanie sa oprávneného a správanie sa a názor maloletého. Zo záznamu má byť prípadne zjavné či existujú dôvody odkladu výkonu rozhodnutia.

Cezhraničná rodinná mediácia

Každá krajina má vlastné zákony, právny systém sa riadi inými pravidlami, aj administratívne postupy sa líšia. V mnohých prípadoch môže človek naraziť na jazykovú bariéru alebo na priepasť, ktorá vznikla ako následok nedôvery a úzkosti medzi zúčastnenými stranami konfliktu.

Rodinní medzinárodní mediátori sa zaoberajú interkultúrnym, medzinárodným alebo cezhraničným rodinným konfliktom, resp. s podobným konfliktom, ktorý vyplýva z rôznych aspektov nábožensky či kultúrne zmiešaných rodín. Ich aktivita sa začína:

  • ak jeden z rodičov neoprávnene premiestni dieťa do zahraničia;
  • ak sa chce jeden z rodičov  s  dieťaťom presťahovať do zahraničia;
  • keď má jeden z rodičov dôvodnú obavu, že by dieťa mohlo byť unesené  do zahraničia (t.j. rodič nemá súhlas druhého rodiča, ani súhlas súdu toho štátu, v ktorom malo dieťa pred premiestnením obvyklý pobyt);
  • ak jeden z rodičov plánuje spoločný život s dieťaťom v zahraničí;
  • keď bolo  dieťa premiestnené na Slovensko a druhý s ním stratili kontakt.

Právny rámec výkonu rodinnej medzinárodnej mediácie:

  • Dohovor o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov
  • Nariadenie Rady (ES) č. 2201/2003 o právomoci a uznávaní a výkone rozsudkov v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností.

Popri riešení konfliktov, veľký dôraz na prevenciu najmä pri kultúrne a nábožensky zmiešaných manželstvách.

Rozvody na Slovensku v roku 2015

Najpočetnejšiu skupinu rozvodov tvorili manželstvá trvajúce osem rokov. Novým trendom je rozpad relatívne dlhotrvajúcich manželstiev, pričom až pätina rozvádzajúcich sa žila spolu viac ako 25 rokov. Priemerná dĺžka trvania rozvedeného manželstva dosiahla 15,4 roka. Priemerný vek mužov pri rozvode predstavuje 43 rokov a u žien je to 40 rokov. Klesá počet rozvodov s maloletými deťmi, v roku 2015 takéto rozvody predstavovali 60 percent z celkového počtu. Napriek tomu bolo v roku 2015 zasiahnutých rozvodom takmer 9000 maloletých.

Rozvodová aktivita žien je už od roku 1968 na Slovensku vyššia, ženy podávajú 63 percent návrhov na rozvod. Najčastejšími príčinami rozvodu sú rozdielnosť pováh, názorov a záujmov (65 percent). Najviac rozvodov zaznamenal Štatistický úrad SR v Bratislavskom a Trnavskom kraji, najmenej v Žilinskom a Prešovskom kraji.

Podľa Porovnávacieho prehľadu krajín EÚ v oblasti netrestného súdnictva (Európska komisia, roky 2013 – 2015) Slovenskej republike vo vnímaní nezávislého súdnictva patrí posledná priečka. Slovensku sa nedarí skrátiť priemernú dĺžku súdneho konania v občianskoprávnych a v obchodnoprávnych veciach. V roku 2015 sa zvýšila priemerná dĺžka konania v občianskoprávnych veciach na 14,4 mesiaca, v obchodnoprávnych veciach na 15,8 mesiaca.

Asociácia rodinných mediátorov Slovenska
Asociácia rodinných mediátorov Slovenska (ARMS) vznikla v decembri 2014 ako občianske združenie ľudí – mediátorov a prívržencov mediácie s hlavným cieľom združovať a profesionalizovať mediátorov, ktorí sa rodinnej mediácii venujú, príp. chcú venovať a poskytovať im odborné poradenstvo, supervíziu, odborné školenia, konferencie...

Zakladateľmi sú:
prof. PaedDr. Milan Schavel, PhD. – Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety
JUDr. František Kutlík - mediátor
Ing. Bronislava Švehláková – mediátor
PhDr. Peter Guráň, PhD. – člen výboru OSN pre práva dieťaťa, mediátor

Všetky spory, ktoré mediátori riešia sú emočne náročné, pretože strany sporu sú vo veľkom konflikte. Ale rodinné spory sú ešte náročnejšie preto, lebo sa jedná o členov rodiny. Ešte donedávna to boli milujúci sa partneri a teraz sú nepriateľmi so spoločnými záväzkami... Rodinný mediátor by  preto mal byť špeciálne vyškolený na tieto situácie a okrem problematiky rodinného práva by sa mal orientovať na psychologickú stránku veci a na záujem dieťaťa.