Dieťa a rodič po rozvode očami právnika: na čo máte nárok a právo?

JUDr. Eva Pistovičová | 2. september 2016
Dieťa a rodič po rozvode očami právnika: na čo máte nárok a právo?

Rozvod rodičov predstavuje veľmi ťažkú situáciu, ktorá dopadá najmä na dieťa. Pozrime sa bližšie na to, ako je po právnej stránke upravený styk rodiča s dieťaťom a aké opatrenia existujú, ak rodičia zanedbávajú svoje povinnosti.

Na čo má právo otec dieťaťa v prípade, že dieťa bolo po rozvode zverené do starostlivosti matky?

Postavenie rodiča po rozvode je upravené v ustanovení § 25 Zákona o rodine. Styk rodiča s dieťaťom je možné upraviť buď dohodou rodičov alebo rozhodnutím súdu. Ideálnym prípadom je dohoda rodičov, ktorú obaja rodičia majú v úmysle plniť. Ešte pred vyhlásením rozhodnutia, ktorým sa rozvádza manželstvo, sa rodičia môžu dohodnúť o úprave styku s maloletým dieťaťom. S touto dohodou oboznámia súd, a ak dohoda neodporuje zákonu, súd túto dohodu schváli vo svojom rozhodnutí o rozvode. Tým sa stane táto dohoda záväzná pre oboch rodičov.

Čítajte tiež: Styk rodiča s dieťaťom po rozvode a zanedbávanie rodičovských povinností

Zložitejším prípadom však je, ak sa rodičia nedohodnú. V takomto prípade rozhodne súd v zmysle ust. § 25 ods. 2. To znamená, že termíny stretávania sa maloletého dieťaťa s rodičom, ktorému nebolo dieťa zverené do osobnej starostlivosti, určí súd vo svojom rozhodnutí. Ak sa napríklad stane, že otec sa bežne stretáva s deťmi aj mimo určeného termínu, nie je to nič protiprávne, ale na druhej strane, ak by to matka deťom neumožnila, nie je možné sa takéhoto stretnutia domáhať.

Zákon tiež umožňuje súdu zakázať, prípadne obmedziť styk rodiča s dieťaťom, ak je to potrebné v záujme maloletého dieťaťa.

Čo v prípade, ak matka zámerne bráni a neumožňuje otcovi stretávať sa s dieťaťom?

Ak jeden z rodičov opakovane bezdôvodne a zámerne neumožňuje druhému rodičovi styk s maloletým dieťaťom upravený podľa vzájomnej dohody alebo rozhodnutia súdu, môže súd aj bez návrhu zmeniť rozhodnutie o osobnej starostlivosti. To znamená, že nie je vylúčené, že dieťa zverí do starostlivosti druhého rodiča. Je však potrebné, aby dotknutý rodič informoval o tejto skutočnosti súd.

Je rozhodnutie súdu o úprave styku otca s dieťaťom konečné? Dá sa ešte zmeniť?

Áno, úpravu styku je možné zmeniť. Zákon pripúšťa, že súd môže aj bez návrhu zmeniť rozhodnutie o výkone rodičovských práv a povinností alebo dohodu o výkone rodičovských práv a povinností, ak sa zmenia pomery. Napríklad, ak si rodič, ktorému bolo dieťa zverené, nemôže alebo nechce plniť svoje rodičovské povinnosti.

Čítajte tiež: Čo robiť po rozvode? 8 rád pre osamelé.

Aké sú rodičovské práva a povinnosti?

Rodičovské práva a povinnosti sú uvedené v ust. § 28 ods. 1 Zákona o rodine. Ide najmä o:
a) sústavnú a dôslednú starostlivosť o výchovu, zdravie, výživu a všestranný vývoj maloletého dieťaťa,
b) zastupovanie maloletého dieťaťa,
c) správu majetku maloletého dieťaťa.

Rodičovské práva a povinnosti majú v zásade obaja rodičia, pokiaľ ich vzájomná dohoda alebo súdne rozhodnutie neurčuje inak. Pri ich výkone sú povinní chrániť záujmy maloletého dieťaťa. Ak sa rodičia nedohodnú o podstatných veciach súvisiacich s výkonom rodičovských práv a povinností, najmä o vysťahovaní maloletého dieťaťa do cudziny, o správe majetku maloletého dieťaťa, o štátnom občianstve maloletého dieťaťa, o udelení súhlasu na poskytovanie zdravotnej starostlivosti a o príprave na budúce povolanie, rozhodne na návrh niektorého z rodičov súd.

Čítajte tiež: Ako dieťa v rozličnom veku vníma rozvod

Čo v prípade, ak otec chce, aby s ním dieťa trávilo dlhší čas, napríklad išlo s ním na dlhšiu dovolenku, hoci to súdne rozhodnutie neupravuje?

V prvom rade je to na dohode rodičov. Ak sa však na tejto otázke rodičia nevedia dohodnúť, vo veci môže rozhodnúť súd, a to na základe podaného návrhu ktorýmkoľvek z rodičov.

Môže sa aj starý rodič domáhať stretávania sa s vnukom?

Áno, zákon takúto možnosť pripúšťa. V zmysle ust. § 25 ods. 5 zákona o rodine, môže súd upraviť styk dieťaťa aj s blízkymi osobami, ak je to potrebné v záujme maloletého dieťaťa a ak to vyžadujú pomery v rodine. Pod blízkou osobou rozumieme príbuzného v priamom rade (napr. prastarého rodiča, starého rodiča), súrodenca a manžela. Ale blízkymi osobami môžu byť aj iné osoby v pomere rodinnom alebo obdobnom, ak by ujmu, ktorú utrpela jedna z nich, druhá dôvodne pociťovala ako vlastnú ujmu.

Neprehliadnite: Problémy detí po rozvode

Rovnako platí, že ak manželstvo, z ktorého pochádzajú maloleté deti, zaniklo smrťou alebo vyhlásením jedného z manželov za mŕtveho a ak je to potrebné v záujme maloletého dieťaťa a ak to vyžadujú pomery v rodine, môže súd na návrh upraviť styk maloletého dieťaťa s blízkymi osobami zomrelého manžela alebo manžela, ktorý bol vyhlásený za mŕtveho.

Čo v prípade, ak rodičia zanedbávajú svoje povinnosti?

Zákon upravuje, že každý môže oznámiť nevhodné správanie sa detí, ako aj porušovanie povinností rodičov, vyplývajúcich z ich rodičovských práv a povinností, alebo zneužívanie ich práv. Oznámenie môže urobiť orgánu sociálnoprávnej ochrany detí, obci alebo súdu.

Následne, ak je to potrebné v záujme maloletého dieťaťa, súd môže rozhodnúť o uložení týchto výchovných opatrení:

a) vhodným spôsobom napomenie maloleté dieťa, jeho rodičov a iné fyzické osoby, ktoré svojím správaním ohrozujú alebo narušujú jeho riadnu výchovu,
b) určí nad výchovou maloletého dieťaťa dohľad. Dohľad vykonáva za súčinnosti orgánu sociálnoprávnej ochrany detí, obce, školy, neštátnych subjektov a zariadenia, v ktorom je maloleté dieťa umiestnené,
c) uloží maloletému dieťaťu obmedzenie v rozsahu potrebnom na predchádzanie a zabraňovanie škodlivým vplyvom, ktoré môžu ohroziť alebo narušiť jeho priaznivý vývoj,
d) uloží maloletému dieťaťu a jeho rodičom povinnosť podrobiť sa sociálnemu poradenstvu alebo odbornému poradenstvu v špecializovaných zariadeniach.

Ak tieto výchovné opatrenia neviedli k náprave a je to potrebné v záujme maloletého dieťaťa, súd dočasne odníme maloleté dieťa z osobnej starostlivosti rodičov aj proti ich vôli a nariadi maloletému dieťaťu

a) pobyt v zariadení, ktoré plní úlohy odbornej diagnostiky, najdlhšie na šesť mesiacov,
b) pobyt v špecializovaných zariadeniach najdlhšie na šesť mesiacov,
c) pobyt v resocializačnom stredisku pre drogovo závislých.

Súd hodnotí účinnosť výchovného opatrenia po uplynutí obdobia, ktoré uviedol v rozhodnutí o jeho uložení. Výchovné opatrenie súd zruší, ak splnilo svoj účel. Súd môže rozhodnúť o uložení aj iného vhodného výchovného opatrenia, ak je to v záujme maloletého dieťaťa.

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: