Poruchy sluchu u detí

doc. MUDr. Jana Jakubíková, CSc. | 21. december 2016
Poruchy sluchu u detí

Odhalenie a včasná liečba obojstranného poškodenia sluchu je obzvlášť dôležitá v útlom detstve, pretože dieťa, ktoré nepočuje, zaostáva v psychickom vývoji a nevyvíja sa mu ani reč.

Ucho je zmyslový orgán, ktorý nám umožňuje vnímať okolitý svet rozlišovaním rôznych zvukov

Príčiny vzniku sluchových porúch

Z tisícky narodených detí sa jedno narodí hluché a približne tri sa narodia s menšou poruchou sluchu. Neodhalená a nekorigovaná ťažká porucha sluchu alebo hluchota spôsobí, že sa u dieťaťa reč nevyvinie vôbec – vtedy hovoríme o tzv. hluchonemote, čím sa zabrzdí i mentálny vývin dieťaťa.

Stredne ťažká porucha sluchu spôsobí oneskorený vývoj reči a ľahká porucha môže byť príčinou napríklad horšieho prospechu v škole. Preto je dôležité, aby sa poruchy sluchu diagnostikovali čo najskôr, a  dieťaťu sa tak zabezpečil optimálny vývoj.

Sluchové centrum v mozgu sa vyvíja už pred narodením. Je dokázané, že plod reaguje na zvuk už v 8. mesiaci embryonálneho vývoja. Po narodení sa zvukovou stimuláciou rozvíja nielen sluchové centrum, ale vyvíja sa i rečové centrum a šanca vyvolania adekvátnej činnosti rečového centra je podľa súčasných poznatkov do konca 4. roku života.

Prečítajte si: Mami, bolí ma uško 

Poruchy sluchu sa rozdeľujú podľa toho, ktorá časť sluchového orgánu je poškodená, na:

 • prevodové (t. z., že je uzavretý vonkajší zvukovod, alebo ide o poškodenie stredného ucha),
 • percepčné (čiže ide o poškodenie vnútorného ucha – slimáka, alebo sluchového nervu, prípadne sluchovej dráhy v mozgu) a 
 • zmiešané, kedy je postihnutý celý sluchový orgán. 

Príčiny poškodenia sluchu môžu byť vrodené alebo získané počas života.

Vrodené poruchy sluchu

Vrodené poruchy sú často podmienené dedičnosťou, ale môžu byť vyvolané aj chorobou matky v tehotenstve, užívaním liekov a pod. 

Aj počas pôrodu a krátko po ňom môže dôjsť u dieťaťa k poruche sluchu, obyčajne pri pôrodnej traume, asfyxii (t. z., že sa dieťatko pri narodení hneď nenadýchne a nedostatok kyslíka môže spôsobiť nielen poruchu sluchu, ale i zraku, či mentálne zaostávanie) alebo pri predĺženej novorodeneckej žltačke. Riziko percepčnej poruchy sluchu hrozí aj pri nízkej pôrodnej váhe – pod 1 500 g.

Prečítajte si: Žltačka u najmenších detí

Získané poruchy sluchu

Medzi najčastejšie príčiny získanej poruchy sluchu až hluchoty v detstve patria niektoré ochorenia, najmä zápal mozgových blán (meningitída), mumps, úrazy hlavy, ale i neprimeraný hluk (walkmann, rozbušky).

Dnes je možná prevencia meningitídy očkovaním proti najčastejším vyvolávateľom: povinné Haemophilus influenzae, dobrovoľné Streptococcus pneumonie.

Hlasné počúvanie walkmana v tínedžerskom veku môže spôsobiť percepčné poruchy sluchu, rovnako deštrukčne môžu pôsobiť aj silvestrovské rozbušky. Zriedkavejšou príčinou, kedy môže dôjsť k získaným poruchám sluchu, môže byť aj prekonanie vírusového ochorenia (chrípka, herpes zoster oticus), liečba ototoxickými liekmi, autoimúnne ochorenie alebo nádor.

Prečítajte si: Zápal stredného ucha: Z nevinného soplíka aj strata sluchu

Tie vyvolávajú poškodenie vnútorného ucha alebo sluchového nervu a sú často nezvratné. V niektorých prípadoch však môže byť okamžite zahájená liečba úspešná. 

Občas sa môže stať, že dieťa stratí sluch iba na určitý čas, vtedy hovoríme o prechodnej strate sluchu. To sa stáva zväčša pri akútnom zápale stredného ucha, traumatickej perforácii blanky bubienka alebo akútnej nádche. Absolvovaním vhodnej liečby sa sluch dieťatka vráti späť do normálu.

Chronický zápal stredného ucha môže spôsobiť trvalejšiu poruchu sluchu, ale chirurgickou liečbou po odznení zápalu je možné sluch zlepšiť alebo úplne upraviť.

Jednotlivé stupne porúch sluchu

Vo všeobecnosti sa rozdeľujú stupne porúch sluchu nasledovne:

 • Ľahká porucha sluchu – priemerná hladina počutia je asi 20 – 39 dB. Dieťa má problém s porozumením reči, ak niekto hovorí z väčšej vzdialenosti a v hlučnom prostredí.
 • Stredne ťažká porucha sluchu – priemerná hladina počutia je 40 – 69 dB. Dieťa má problém s porozumením pri bežnej konverzácii a extrémne ťažko počuje v hlučnom prostredí.
 • Ťažká porucha sluchu – priemerná hladina počutia je 70 – 94 dB. Dieťa má ťažkosti s porozumením reči vo všetkých situáciách, počuje len pri veľmi silnom hovorení blízko pri uchu.
 • Praktická hluchota – priemerná hladina počutia je nad 90 dB. Dieťa nepočuje ani silné zvuky, sluch nemôže používať pri komunikácii.

Pomoc deťom s poruchami sluchu

Ak sa potvrdí obojstranná porucha sluchu, dieťa do 1. roku života by malo dostať načúvací prístroj. Niektoré hluché deti s poškodením vnútorného ucha sa podrobujú ďalším vyšetreniam, aby sa zistilo, či je možné voperovať im kochleárny implantát (elektronické ucho) v 2. – 3. roku života.

Ukazovatele súvisiace s rizikom poruchy sluchu, kedy je nutné vyšetrenie sluchu

Pre novorodencov (od narodenia do 28. dňa života)

 • všetky ochorenia alebo podmienky vyžadujúce pobyt viac ako 48 hodín na novorodeneckej jednotke intenzívnej starostlivosti, váha pod 1 500 g, hyperbilirubinémia vyžadujúca výmenu krvi, mechanická ventilácia viac ako 5 dní, Apgar skóre 0 – 4 do 1 min., 0 – 6 do 5 min., novorodenecká meningitída, sepsa, liečba ototoxickými liekmi: aminoglykozidy a diuretiká;
 • v rodinnej anamnéze je trvalá porucha sluchu od detstva;
 • kraniofaciálne abnormality vrátane morfologických abnormalít ušnice a vonkajšieho zvukovodu;
 • infekcia intra uterinne: CMV, herpes, toxoplazmóza, rubeola.

Pre novorodencov a dojčatá (od 29. dňa života do 2 rokov)

 • rodičia alebo opatrovatelia majú podozrenie na poruchu sluchu pre oneskorený vývoj reči, jazyka;
 • v rodinnej anamnéze je trvalá porucha sluchu od detstva;
 • stigmy alebo iné nálezy súvisiace so známymi syndrómami vrátane prevodových, percepčných porúch sluchu alebo dysfunkcie sluchovej trubice (rázštepy podnebia);
 • postnatálna infekcia súvisiaca s percepčnou poruchou sluchu (CMV, toxoplazmóza,   meningitída, mumps);
 • infekcia intrauterinne: CMV, herpes, toxoplazmóza, rubeola;
 • novorodenecká žltačka, ak sérová hladina bilirubínu vyžaduje výmenu krvi;
 • syndrómy súvisiace s progresívnou poruchou sluchu, napr. neurofibromatóza, Usherov syndróm;
 • neurodegeneratívne ochorenia, napr. Hunter syndróm, mukopolysacharidózy;
 • úrazy hlavy;
 • recidivujúca a perzistentná sekretorická otitída trvajúca najmenej 3 mesiace.

Pre dojčatá s rizikom vzniku centrálnej poruchy sluchu (tie by mali mať skríningové vyšetrenie sluchu OAE a následne AABR ). Sú to:

 • novorodenci, u ktorých bola nevyhnutná starostlivosť na jednotke intenzívnej starostlivosti;
 • v rodine sa vyskytla porucha sluchu;
 • dojčatá s hyperbilirubinémiou.

Kým pred zavedením sluchového skríningu na Slovensku bola diagnostika poruchy sluchu u dieťaťa v priemere v 2. roku života, po zavedení skríningu všetkých novorodencov v Bratislave v r. 2004 bola diagnostikovaná porucha sluchu už vo veku 7 mesiacov.

Od 1. 5. 2006 je na Slovensku povinný skríning sluchu u všetkých novorodencov. Ak majú rodičia z akýchkoľvek dôvodov podozrenie na problémy so sluchom dieťatka, môžu sa obrátiť na Detskú ORL kliniku v Bratislave na Kramároch, kde môže dieťa absolvovať kompletné vyšetrenie sluchu.

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: