Pokojné, náročné a rezervované deti. Aké je to vaše?

Pokojné, náročné a rezervované deti. Aké je to vaše?
30.10.2019 v kategórii Batoľa, autor PhDr. Andrea Baranovská PhD., foto: istockphoto.com

Na základe dlhodobých štúdií boli definované 3 základné typy temperamentu v detskom veku. Kam by ste "zaradili" vaše dieťa a ako s ním pracovať?

Aký temperament má vaše dieťa?

Temperament si „nemožno vyrobiť“, je vrodený. Je tvorený genetickými, neurochemickými a neuroanatomickými faktormi. To znamená, že sa prejavuje už pred narodením – dieťa často aktívne v brušku reaguje, po narodení môže byť viac dráždivé a naopak.

Temperament ovplyvňuje psychický vývin človeka od jeho raného detstva až do dospelosti. Aj keď sa najčastejšie stretávame s rozdelením temperamentu na 4 základné typy: flegmatik, cholerik, melancholik a sangvinik – u detí takéto rozdelenie nie je možné. 

3 základné typy temperamentu v detskom veku

Na základe dlhodobých štúdií boli definované 3 základné typy temperamentu v detskom veku:

  • pokojné deti,
  • náročné deti,
  • rezervované deti. 

Rovnako sa vyskytla aj skupina detí, ktoré vykazovali znaky každej skupiny. 

Pokojné deti 

Je možné ich vychovávať bez veľkých ťažkostí. Sú väčšinou pozitívne naladené, adaptabilné a veľmi ochotne sa prispôsobujú požiadavkám svojich rodičov a okolia. Majú tiež záujem o učenie sa, sociálny kontakt a nové podnety. Ich spánok je dobrý. Tvoria asi 40 % celkovej populácie detí. 

Náročné deti 

Kladú na rodičov vyššie nároky. Vyžadujú zvýšené výchovné úsilie a veľkú trpezlivosť. Bývajú často mrzuté a negativistické, dochádza u nich k častým zmenám nálad a tiež akoby boli neustále pripravené byť nahnevané. Rovnako častejšie plačú.

Ťažšie sa prispôsobujú požiadavkám svojho okolia a ich reakcie sú zo strany rodičov aj príbuzných posudzované ako problémové. Nedokážu si vybudovať stály režim – spia veľmi nepravidelne a majú ťažkosti s jedlom – preferujú len niektoré druhy alebo odmietajú jedlo úplne. Rovnako majú problém pri nástupe do materskej školy. Nie sú schopné sa adaptovať na nové prostredie – ich adaptačná doba trvá omnoho dlhšie, viac plačú ap. Tento typ sa vyskytuje v asi 10 %.

Rezervované deti

Sú menej aktívne a majú svoje vlastné tempo reagovania a aktivity. Pomaly sa prispôsobujú zmenám a potrebujú viac podpory a povzbudzovania od svojich rodičov. Tieto deti vyzerajú ako nepružné a ťažko sa prispôsobujúce. Zmeny ich zvyknú zneistiť. 

náročné deti

Sila emocionálnych reakcií

Rysy temperamentu sú pomerne stabilné, ale nie nemenné. Vývinom sa môžu zvýrazniť alebo zmiznúť, či sa upraviť. Relatívne stabilným rysom temperamentu je aj sila emocionálnej reaktivity.

Už u 4-mesačných detičiek môžeme vidieť intenzívne motorické a emocionálne reakcie na nové udalosti – ide o vysoko reaktívne deti.  Do veku troch rokov vykazujú vyššiu mieru strachu a výraznejšie reagujú na stres fyziologickými reakciami – bolesťami bruška, poruchami spánku, plačom, krikom ap. V neskoršom veku sa u nich môžu vyskytovať úzkostné poruchy alebo problémy so správaním. Deti, ktoré na rovnaké podnety nereagovali alebo reagovali len mierne, zaraďujeme k nízko reaktívnemu typu detí.

Typ temperamentu sa formuje približne do 3. roku 

Potom už zostáva relatívne stabilný. Na úrovni správania sa temperament prejavuje u detí v ich vlastnostiach, ktoré môžeme odpozorovať. Patria k nim:

- emocionálna vzrušivosť – ide o silu reakcie na podnet – niektoré deti už na najmenší podnet reagujú prehnane alebo nadmerne, a niektoré takmer vôbec;

- pozornosť – koľko a aké podnety sú potrebné, aby sa upútala pozornosť dieťaťa a aká musí byť ich sila. Vysoko vzrušivé deti napríklad vyruší aj najmenší podnet.

- sila emócií – reakcia dieťatka na neuspokojené potreby – ako reaguje na to, keď je hladné, smädné ap.

- impulzívnosť – ako reaguje na zmenu v prostredí ap. 

- adaptabilita – prispôsobenie sa prostrediu, a to buď aktívnym alebo pasívnym spôsobom.

- rezistencia – odolnosť na vnútorné aj vonkajšie podnety a podmienky.

- subjektívnosť – vysvetľovanie si toho, čo sa stane podľa seba.

Aj keď je temperament vrodený a relatívne stály, faktory prostredia majú na jeho modifikovaní veľmi výrazný vplyv. 

Čo môže ovplyvniť temperament dieťaťa?

Významné pôsobenie na jeho formovaní má nielen proces zrenia, ale aj výchova a vplyv rodičov na dieťa. Väčšinou majú vysoko aktívne a impulzívne deti viac problémov so správaním v prostredí, ktoré je zamerané na striktné a rigidné dodržiavanie pravidiel. Práve tieto deti potrebujú dôslednosť, ale nie tvrdo presadzované pravidlá. 

Rezervované deti potrebujú kvôli svojmu pomalšiemu tempu vyššiu mieru povzbudzovania a podporu. 

Náročné deti potrebujú citlivú podporu od rodičov a vyššiu mieru ich pružnosti. Ak majú rodičia príliš aktívne dieťa musia naň viac dávať pozor, aby sa nezranilo a tiež aj predtým, aby nebolo veľmi unavené a vyčerpané. Takéto dieťa je totiž pri zvýšenej miere únavy a vyčerpania akoby viac pohyblivé, avšak jeho koordinácia a pozornosť sa zhoršujú a hrozí vyššie riziko úrazu. Rovnako sa potom môže a prejavuje vyššia miera únavy aj u rodičov, čo sa môže odraziť vo zvýšenej netrpezlivosti alebo podráždenosti v závislosti od temperamentu rodiča, čím vzniká začarovaný kruh. 

Negativistické deti potrebujú rodičov, ktorí im budú poskytovať realistickú pozitívnu spätnú väzbu a tiež je potrebné, aby rodičia potláčali vlastné negatívne a nepriateľské pocity voči dieťaťu, ktoré sú prirodzenou reakciou na tento náročný typ temperamentu.

Deti sa učia na základe toho, čo rodičia robia, a nie ako im hovoria, preto pozitívna spätná väzba od rodičov musí byť niečo, čo rodičia naozaj prežívajú.

Úzkostné a pomalšie deti potrebujú zase prostredie, ktoré poskytuje istotu, povzbudenie a podporu. Rovnako sa musia rodičia naučiť vyrovnávať sa s vlastnými hyper protektívnymi a úzkostnými tendenciami, aby dokázali svoje dieťa viesť a motivovať. 

Temperament môžeme v  typických prejavoch dieťaťa pozorovať už v jeho  prvých troch mesiacoch života, a to najmä v tom, ako sa adaptuje na okolitý svet.

temperament dieťaťa

Reakcie rodičov sú kľúčové

Temperamentové vlastnosti predurčujú správanie dieťatka. Vrodený temperament určujú dieťaťu určitý typ správania a niekedy je pre rodičov ťažké neinterpretovať takéto správanie ako prejav nelásky. Náročné deti vyzerajú niekedy spokojnejšie v postieľke alebo v kočíku ako v náručí rodiča – tam môžu byť nepokojné, plačlivé alebo zlostné. Takéto správanie môže byť potom interpretované rodičom nesprávne a dieťa býva viac odmietané alebo karhané. 

Musíme si uvedomiť, že temperament predurčuje správanie sa dieťaťa, ale súčasne ovplyvňuje aj správanie druhých ľudí voči dieťaťu. Totiž zvýšená dráždivosť dieťaťa môže posilňovať napätie a neistotu dieťaťa, a tým sa môže stať prekážkou vytvorenia bezpečnej vzťahovej väzby. Temperament je teda rizikovým, ale aj podporným faktorom vývinu dieťaťa. 

Kvôli typu temperamentu možno nedokáže dieťa, ale aj dospelý vždy kontrolovať svoje emócie, ale stále môže kontrolovať svoje správanie. A to je to, čo musíme svojich potomkov naučiť.