Utajené tehotenstvo a utajený pôrod

JUDr. Eva Pistovičová | 21. september 2017
Utajené tehotenstvo a utajený pôrod

Utajený pôrod a odloženie dieťaťa sú dve veci, ktoré navzájom nemusia súvisieť. Sú upravené v našom právnom poriadku a predstavujú alternatívu k umelému prerušeniu tehotenstva. O čo ide?

Ako sa postupuje pri utajenom tehotenstve a utajenom pôrode?

Súčasné slovenské právne predpisy pomáhajú riešiť takúto situáciu. Pre matky, ktoré sú z rôznych dôvodov nútené svoje tehotenstvo a pôrod skrývať, môže byť častokrát riešením utajený pôrod.

Prikláňame sa k názoru, že to je lepším riešením ako potrat a toto riešenie môže pomôcť mnohým bezdetným párom, ktoré si chcú dieťa adoptovať.

Veľkou výhodou je, že sa pôrod vykoná v nemocnici a pod dohľadom zdravotníkov tak, aby nebol ohrozený život matky ani dieťaťa. Pričom treba zdôrazniť, že všetky údaje o matke zostávajú utajené.

Anonymné odloženie dieťaťa

V zákone č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti sa presne uvádza, ako sa postupuje v prípade, že žena požiadala o utajenie gravidity a pôrodu.

Uvádza sa tu postup pri vedení jej osobitnej zdravotnej dokumentácie ako je pôrodná a operačná kniha či dokumentácia počas hospitalizácie v gravidite, vrátane vedenia utajeného pôrodu cisárskym rezom.

Žena, ktorá písomne požiadala o utajenie svojej osoby v súvislosti s pôrodom, má právo na osobitnú ochranu osobných údajov.

V prípade ženy, ktorá písomne požiadala o utajenie svojej osoby v súvislosti s pôrodom, sa vedie osobitná zdravotná dokumentácia v rozsahu zdravotnej starostlivosti súvisiacej s tehotenstvom a pôrodom, ktorej súčasťou sú osobné údaje tejto ženy, nevyhnutné na zistenie anamnézy, a nasledovné údaje: 

  • údaje o poučení a informovanom súhlase,
  • údaje o chorobe osoby, o priebehu a výsledkoch vyšetrení, liečby a ďalších významných okolnostiach súvisiacich so zdravotným stavom osoby a s postupom pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti,
  • údaje o rozsahu poskytnutej zdravotnej starostlivosti,
  • údaje o službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti,
  • údaje o dočasnej práceneschopnosti pre chorobu a úraz a skutočnosti dôležité na posúdenie zdravotnej spôsobilosti na výkon práce,
  • epidemiologicky závažné skutočnosti,
  • identifikačné údaje príslušnej zdravotnej poisťovne,
  • identifikačné údaje poskytovateľa.

Pri utajenom pôrode sa zdravotná dokumentácia vedie oddelene

Osobné údaje nevyhnutné na jej identifikáciu sa vedú oddelene od osobitnej zdravotnej dokumentácie spolu s písomnou žiadosťou o utajenie pôrodu. Osobitná zdravotná dokumentácia sa o tieto údaje doplní a zapečatí ako celok.

Prečo sa bojím mať druhé dieťa, zvládla by som to?!?

Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti je povinný osobitnú zdravotnú dokumentáciu, vrátane osobných údajov nevyhnutných na identifikáciu, viesť oddelene od zdravotnej dokumentácie ostatných osôb. Nemôže ju sprístupniť, ako je to možné pri iných prípadoch.

Po uplynutí šiestich týždňov odo dňa pôrodu je poskytovateľ zdravotnej starostlivosti povinný odovzdať túto zdravotnú dokumentáciu bez zbytočného odkladu na ministerstvo zdravotníctva, ak žena v tejto lehote písomne neodvolala svoju žiadosť o utajenie svojej osoby.

Vedenie zdravotnej dokumentácie narodeného dieťaťa pri hospitalizácii, prípadne pitvy zomrelého novorodenca, je súčasťou osobitnej zdravotnej dokumentácie pri utajenom pôrode a postup sa určuje v zmysle zákona.

Keď muž chce druhé dieťa, ale žena váha...

Slzy po pôrode

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: