TABU téma: ALKOHOL v tehotenstve

Mgr. Petra Šteinecker | 20. január 2018
TABU téma: ALKOHOL v tehotenstve
foto: Jakub Šteinecker a internet

Alkohol a tehotenstvo sú pre mnohé budúce mamy nezlučiteľné. Napriek tomu je ešte dosť takých, ktoré riskujú. Po pôrode ich deti získavajú diagnózu FAS – fetálny alkoholový syndróm. Aké sú prognózy bábätiek žien s alkoholovou minulosťou?

Alkohol ničí aj pečeň bábätka

Alkohol patrí medzi teratogény, sú to látky príjimané z vonkajšieho prostredia, spôsobujúce vývinové poruchy plodu. Teratogénnych faktorov existuje niekoľko druhov, pričom alkohol radíme medzi tzv. chemické teratogény. Prechádza placentou a na plode môže zanechať ťažké zmeny. Pečeň plodu nie je schopná eliminovať toxické účinky alkoholu. Toxicita závisí od množstva požitého alkoholu počas gravidity a zároveň od fázy tehotenstva.

Spektrum porúch, ktoré vznikajú konzumáciou alkoholu počas tehotenstva,  označujeme skratkou FASD (Fetal Alcohol Spectrum Disorders). Najzávažnejšou z týchto porúch je fetálny alkoholový syndróm (FAS).

Aké má FASD prejavy?

Vždy sa prejavuje poškodením centrálnej nervovej sústavy, celkovým oneskoreným vzrastom a dysmorfickými črtami tváre. V najťažších prípadoch majú tieto deti poškodené srdce, obličky, či pľúca.

Niekedy sa prejavia iba niektoré znaky zo spomenutých. Vtedy nehovoríme o FAS – fetálnom alkoholovom syndróme, ale o niektorej zo spektra porúch FASD, čo je napríklad parciálny FAS, neurobehaviorálna porucha, statická encefalopatia alebo iné. Prejavy FASD sa rôznia v závislosti od množstva požitého alkoholu a od obdobia v tehotenstve, kedy bol alkohol požitý.

Jednak ide o fyzické prejavy, teda celkový nižší vzrast dieťaťa, úzka horná pera, vyhladená podnosová priehlbinka (philtrum), úzke očné štrbiny, „zástrčkovitý“ nos, vyhladený koreň nosa a iné. Tieto symptómy musíme brať ako celok, nie individuálne. To znamená, že ak máte hornú peru úzku, ale inak nemáte žiadny problém, nejde o dôsledok pitia alkoholu v tehotenstve.

FASD

FASD: Poškodenie centrálnej nervovej sústavy

Hlavnou črtou FASD je však poškodenie CNS – centrálnej nervovej sústavy. Môže byť poškodená v troch úrovniach: štrukturálne (mikrocefália, agenéza corpus callosum a iné), neurologicky (záchvaty, ktoré nie sú spôsobené postnatálnym poškodením, alebo iným postnatálnym procesom, väčšinou ide o epilepsiu) a veľkou skupinou ostáva funkčné poškodenie CNS.

  • Tieto deti majú veľké ťažkosti v učení, narušenú pamäť, taktiež oslabené zmyslové spracovanie, či motorické deficity.
  • Ďalšou problematickou oblasťou dieťaťa s FASD sú tzv. exekutívne funkcie. Tie sú zodpovedné za to, ako si viete svoje každodenné aktivity naplánovať, ako ich následne viete zrealizovať, ako si dokážete zorganizovať čas, ako viete byť samostatný a pod. S tým majú tieto deti obrovský problém.

  • Zaujímavé je, že v IQ testoch často dosahujú priemerné výsledky, avšak typickým je veľmi nerovnomerný výkon v jednotlivých testoch. Majú napríklad dobre vyvinutú expresívnu zložku reči (vyjadrovanie), ale naopak, veľmi oslabené porozumenie. Vo verbálnom prejave používajú slová, ktorým sami nerozumejú.

Sekundárne symptómy FASD

Vzhľadom na nedostatočné rozpoznanie primárnych problémov dieťaťa a správnu diagnostiku týchto porúch je FASD spoločnosťou vnímané skôr ako problém v správaní, nie ako reálna diagnóza. Tieto deti sú často označované ako lenivé, nešikovné, impulzívne, agresívne, či až delikventné.

V škole alebo doma napríklad počúvajú: „Snaž sa viac! Sústreď sa už konečne.“ A pritom sa snažia a sústredia najlepšie, ako vedia. To vedie k frustrácii dieťaťa a z dlhodobého hľadiska môže táto frustrácia prejsť až k skutočnému maladaptívnemu (t. j. nedostatočne prispôsobivému), či asociálnemu správaniu.

Ďalšou zaujímavosťou je, že tieto deti majú sklony k závislostiam, nakoľko ich prvý styk s drogou prebehol už v maternici. Štúdie ukazujú, že ak sa im podarí prejsť pubertou bez omamných látok, riziko závislostí v neskoršom veku je menšie.

Výsledky výskumov: Až 7 ľudí z 1 000 má niektorú z porúch FASD

Možno to niekoho prekvapí, ale poruchy FASD sa vo svete vôbec nevyskytujú ojedinele. Autori nedávnej analýzy (Lange, Probst etc., 2017), ktorá bola publikovaná v odbornom žurnále JAMA Pediatrics poukazujú na dôležitosť prezentovať aktuálne štatistiky výskytu FASD, aby tak podporili povedomie o týchto poruchách. Výsledky analýzy hovoria o tom, že v globále až 7,7 z 1 000 ľudí má niektorú z porúch FASD.

Zemepisná oblasť s najvyšším výskytom týchto porúch je práve Európa.

Skríning FASD

Odborná verejnosť, zaoberajúca sa FASD, sa snaží presadiť, aby bol každému dieťaťu v rámci základných pediatrických vyšetrení robený cielený skríning. Deti s FASD by tak mohli byť skoro diagnostikované a mohla by im byť poskytnutá potrebná odborná starostlivosť.

FOTKA: Porovnanie mozgu zdravého 6-týždňového dieťaťa s mozgom dieťaťa s FASD

FASD
Poruchy fetálneho alkoholového spektra sa nedajú vyliečiť, ide o celoživotný problém. Avšak, terapiami vieme do istej miery ovplyvniť jednotlivé funkcie mozgu a tak uľahčiť dieťaťu s FASD celkové fungovanie.

Ukázalo sa, že najúčinnejším spôsobom, ako pozitívne ovplyvniť život takéhoto dieťaťa, je aplikovať tzv. neurobehaviorálny prístup. Je to systematický prístup vytvárajúci individuálne prispôsobenie sa a zvládnutie vývinového stupňa dieťaťa v rôznom prostredí.

Dieťa s FASD je dieťa so znevýhodnením, a teda dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Rodičia a učitelia takéhoto dieťaťa by mali jeho prostredie upraviť tak, aby v ňom dosahovalo optimálny vývin.

Tieto deti je ťažké zaradiť do školského systému, nakoľko ich celkový intelekt je často v medziach širšej normy. Nepatria teda do špeciálnych škôl, ale bežnú školu nezvládajú. Výborne fungujú 1 : 1 (1 dieťa vs. 1 pedagóg), vtedy sa dokážu učiť najlepšie.

Potrebujú rôzne vizuálne pomôcky, malo by im byť umožnené hýbať sa, kedy potrebujú, nemali by byť napomínané pre estetickú stránku písomného prejavu a pod. Toto všetko sa v bežnej škole dá len ťažko zariadiť, keďže učiteľ má v triede často ďalších 20 detí. Pre vývin dieťaťa s FASD sú však tieto úľavy nesmierne dôležité.

Ruská ruleta = pitie alkoholu v tehotenstve

Za istých okolností môže aj jednorazové, najmä nárazové pitie vyvolať nepriaznivý stav pre plod. Nejde teda iba o problém žien závislých od alkoholu.

Častou otázkou je minimálne alebo bezpečné množstvo požitého alkoholu pre plod. Odpoveď nie je úplne konkrétna, nakoľko každý ľudský organizmus, resp. ženský metabolizmus je iný. Výskumy udávajú, že 1 z 13 žien, ktorá v tehotenstve pila alkohol, porodí dieťa s FASD. To znamená, že nie každá žena, ktorá pila, bude mať poškodené dieťa. Nevieme však jasne povedať, či to nebude práve „vaše“ dieťa.

Preto pitie, i keď len v malých množstvách, prirovnávame k ruskej rulete. Ide o obrovské riziko a hazard s možnými celoživotnými následkami pre dieťa. Prvé tri mesiace, resp. prvé týždne sú kritické, avšak centrálny nervový systém dieťaťa sa vyvíja počas celého tehotenstva, takže nikdy nie je neskoro prestať piť alkohol a poskytnúť tak dieťaťu najlepšiu možnú šancu pre život. Jednoznačne teda vieme povedať, že jedinou bezpečnou prevenciou pred vznikom FASD je nepiť absolútne žiadny alkohol počas celého tehotenstva.

Viete, že? 

Na Slovensku sú zatiaľ dve centrá diagnostiky a terapie, ktoré sa špecializujú na diagnostiku FASD – v Bratislave www.fascinujucedeti.sk a v Ružomberku   www.fascentrum.sk.

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: