Striedavá starostlivosť v praxi

Mgr. Martina Pašková | 12. september 2017
Striedavá starostlivosť v praxi

Keď je dieťa u mamky aj u ocka.

Ochráňte deti pred rozvodovými „ťahanicami“

Partneri by si mali uvedomiť, že deti sú veľmi citlivé a zraniteľné bytosti a zvyčajne sú to práve ony, kto znáša rozvod najťažšie. Preto je nevyhnutné nezaťahovať ich do sporov, nevyužívať ich ako nástroj komunikácie s partnerom a neznevažovať a „neočierňovať“ druhého rodiča pred nimi.

Prečítajte si aj: Striedavá starostlivosť: U mamky aj u ocka

To, ako citlivo treba s deťmi počas tohto náročného životného obdobia komunikovať a ako sa k nim správať, nám vysvetlila psychologička Mgr. Miroslava Zimányiová.

„Rozvod zasahuje všetkých „zúčastnených“. Vo väčšine prípadov je jeden, kto odchádza, a jeden, ktorý je opúšťaný. To prináša množstvo emócií – hnevu, smútku, sklamania i pocitov zrady. Dospelí sú intenzívne vťahovaní do vzájomných interakcií (značne výbušných) a často nemajú kapacitu vnímať potreby detí – deti sú ako zosilňovače: často už dlhšiu dobu predtým, ako sa rozvod medzi rodičmi „prevalí“, cítia napätie vo vzťahu, vnímajú odcudzenie a nesúlad.

I napriek zmiešaným pocitom a prežívaniu voči partnerovi je veľmi dôležité pri rozvode myslieť predovšetkým na dobro detí. Deti potrebujú oboch rodičov emočne dostupných, aktívne fungujúcich vo vzťahu s deťmi – čo ale nezabezpečí súdom stanovený harmonogram starostlivosti a kontaktu. Dôležitá je vôľa oboch rodičov – napriek ukončeniu vzájomného vzťahu naďalej niesť svoju zodpovednosť za deti – za ich výchovu, zdravý vývoj, rozvoj ich schopností a záujmov – a aktívne participovať na ich ceste životom. Zvyčajne platí, že ak sa dvaja dokážu v mene detí dohodnúť, nepotrebujú na to inštitúciu – ani inštitúciu striedavej starostlivosti.

Deti, a predovšetkým tie maličké – jednoznačne potrebujú domov – bezpečie miesta, kam patrím, kde to poznám, kde som v starostlivosti významnej vzťahovej osoby, kde sa dejú veci, ktoré ma neohrozujú, ktoré sú bezpečné, ktoré sa opakujú. Rigidné presadzovanie inštitútu striedavej starostlivosti môže viesť k neskorším ťažkostiam takto „opatrených“ detí – pocit vykorenenia, chýbanie pocitu domova, bezpečia, narušenie vzťahovej väzby i narušenie vnímania seba (nie som dosť dobrý).

Dieťa a rodič po rozvode očami právnika: na čo máte nárok a právo?

striedava starostlivost

Rozvod rodičov býva náročným zážitkom pre každé dieťa, jeho svet, v ktorom vyrastalo, skončil a my dospelí mu potrebujeme vytvoriť nový – ktorý bude preň znamenať istotu a bezpečie, bude miestom, ktoré bude rado objavovať. A tomu napomôže, ak rodičia zostanú dobrými rodičmi a nájdu spôsob, ako v starostlivosti o dieťa pokračovať tak, aby mu takýto nový začiatok a nové fungovanie pomohli zvládnuť."

Kam sa obrátiť so žiadosťou o SOS?

Keď ste sa ako rodič rozhodli požiadať súd o striedavú starostlivosť, môžete tak urobiť nielen počas rozvodu, ale i neskôr, po rozvode, keď súd už zveril dieťa do starostlivosti bývalého partnera. Ako postupovať, kam sa obrátiť a čo všetko je potrebné doložiť, vám poradí právnička JUDr. Zuzana Loffayová.

„O striedavú starostlivosť môže požiadať ktorýkoľvek z oboch rodičov, a to už počas konania o rozvode a úprave práv a povinností k maloletým deťom, ako aj po rozvode, v ktorom bolo dieťa zverené do výlučnej osobnej starostlivosti jedného z rodičov. Návrh na rozvod manželstva sa podáva na miestne príslušný okresný súd – a to buď v mieste posledného spoločného bydliska manželov – osobitná miestna príslušnosť pri rozvode manželstva §88 ods. 1  písm. a) OSP, a ak také nie je (manželia nežijú spolu v spoločnej domácnosti), potom podľa trvalého bydliska odporcu. Pri rozvode sa účastníci konania označujú: navrhovateľ a odporca, v poručníckych konaniach sa účastníci označujú: otec a matka.

Môže vás zaujímať: Ako dieťa v rozličnom veku vníma rozvod

rozvod

V poručníckych konaniach (výživné, úprava styku, úprava rodičovských práv a povinnosti) je miestne príslušný súd podľa toho, kde dieťa býva (môže mať trvalý pobyt hocikde, vychádza sa z toho, kde dieťa žije).

Súd sa podaným návrhom zaoberá a rozhoduje rozsudkom, ktorého výrok musí byť jasný, zrozumiteľný a vykonateľný.

Najlepšie je dohodnúť sa na SOS

Ideálny model nastáva vtedy, ak sa obaja rodičia na SOS dohodnú. Ak sa aj rodičia nedohodnú, stačí, ak druhý rodič prejaví záujem o dieťa sa starať v rámci SOS. Mnohokrát si súdy pomôžu psychologickými posudkami detí, ktoré sa k možnosti SOS vyjadria – ide hlavne o prípady, ak jeden z rodičov nesúhlasí z rôznych dôvodov so SOS.

Súdy pri SOS nemusia o výživnom rozhodnúť, a to  hlavne vtedy, ak je striedanie pravidelné (deň – deň, týždeň – týždeň, mesiac – mesiac a pod.). Striedanie v rámci SOS však nemusí byť určené len 50:50, ale dá sa dohodnúť aj striedanie 70:30 a pod. Aj pri zverení dieťaťa do SOS vo forme 50:50 však môže súd o výživnom rozhodnúť, a je to hlavne vtedy, ak jeden z rodičov má oveľa vyšší príjem ako druhý z rodičov, príp. nemá ďalšiu vyživovaciu povinnosť a druhý rodič ju má a pod.

Pri podaní návrhu na zverenie dieťaťa do SOS odporúčam rodičom obrátiť sa s požiadavkou o odbornú pomoc na advokáta, ktorý najlepšie poradí a pomôže so spísaním návrhu na zverenie dieťaťa do SOS. Pri spracovávaní návrhu je potrebné pracovať s kalendárom, ktorý je veľmi dobrou pomôckou pri určovaní SOS, musí byť presne určený deň prevzatia dieťaťa a určenie starostlivosti cez sviatky a prázdniny.

Deti do partnerskej hádky nezapájajte!

Táto pomôcka veľmi dobre pomôže k tomu, aby bol v konečnom dôsledku rozsudok jasný,  správny, zrozumiteľný a vykonateľný a aby nedochádzalo k jeho spochybňovaniu pri realizácii SOS.“

Čo teda znamená striedavá starostlivosť v realite?

V prvom rade si treba uvedomiť, že o striedavú starostlivosť možno požiadať bez ohľadu na vek dieťaťa. Najmä mamičky majú často mylné informácie, že ich partner striedavú starostlivosť „nevybojuje“, pretože dieťatko ešte nemá ani tri roky. Zákon v tomto prípade nestanovuje žiadnu vekovú hranicu. Podľa veku dieťatka by sa mal prispôsobiť interval striedania. U malých detičiek je to zvyčajne po pár dňoch, u tých väčších, najmä školákoch, po dvoch týždňoch.

Na intervale striedania detí sa do značnej miery podieľa aj vzdialenosť bydlísk bývalých partnerov. Ak rodičia dieťaťa bývajú každý na opačnom konci krajiny, je možné dohodnúť, a pre dieťa i lepšie, dlhšie časové intervaly. Pre dieťa je samozrejme výhodnejšie a oveľa jednoduchšie, ak nemusí navštevovať dve rôzne školy. Preto, ak je to možné, dajte dieťa na jedno miesto a prispôsobte sa jemu a jeho potrebám. 

Ak je už dieťa žiakom alebo študentom, navštevuje dve školy, z ktorých jedna je kmeňová. Pri striedavej starostlivosti zvyčajne odpadá povinnosť dohodnúť sa na výživnom, resp. túto otázku súd nemusí riešiť. Výnimku predstavuje iba situácia, ak je jeden z rodičov vo výrazne znevýhodnenej finančnej situácii oproti druhému rodičovi.

Dieťa má samozrejme iba jedno trvalé bydlisko a je na rodičoch, aby sa dohodli, kde to bude. Tiež by mali pristúpiť na dohodu v oblasti poberania rodinných prídavkov a uplatňovania daňového bonusu. Dieťa má aj po rozvode rodičov dvoch zákonných zástupcov a nezabudnite, že ako rodič máte právo na všetky informácie týkajúce sa vášho dieťaťa. Najmä jeho zdravotného stavu a prospechu v škole.  

Pre dieťa je nesmierne dôležité, aby malo rovnakú výchovu od oboch rodičov. Nie je namieste, aby ste s bývalým partnerom súťažili a snažili sa zmeniť návyky alebo zásady, ktoré stanoví druhý partner. Mali by ste sa dohodnúť a ťahať v tejto oblasti i po rozchode za jeden koniec. Rovnaké princípy vo výchove určia dieťaťu pevné hranice a nebude zmätené. Ak jeden rodič niečo zakáže a druhý to povolí, nie je to fér nielen voči bývalému partnerovi, ale nakoniec ani voči dieťaťu. 

Prečítajte si aj: Ocko, nepribližuj sa! Skvelé rady pre zúfalých oteckov.

Deti potrebujú oba vzory, ženský i mužský. Každý z rodičov im môže poskytnúť niečo iné, obohatiť jeho osobný vývoj svojimi skúsenosťami a názormi. Preto, milé mamičky, nebráňte sa striedavej starostlivosti, pokiaľ ste presvedčené, že váš bývalý partner je dobrým otcom a prejavuje o svoje dieťa záujem. Všetci si budete musieť na novú životnú situáciu zvykať a pre vás ako matku to nebude vôbec jednoduché. Ale nezabúdajte, že oteckovia sú rovnako rodičmi a deti ich milujú rovnako ako nás. Preto, pokiaľ na to nie sú vážne dôvody, im nebráňte vo vzájomnom kontakte a budovaní vzťahu.

 Pre deti sme vzorom, pozor na to!
Ako sa dieťa učí empatii
10 najčastejších sporných bodov medzi rodičmi a deťmi: kde to najviac škrípe?

striedava starostlivost

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: