Prídavok na dieťa bude tento rok vyšší

Bc. Monika Gajdošová | 9. február 2023
Prídavok na dieťa

Prídavok na dieťa je štátna sociálna dávka, ktorou štát prispieva na výchovu a výživu nezaopatreného dieťaťa a na čiastočnú úhradu školských potrieb na účel podpory plnenia školských povinností nezaopatreného dieťaťa. Novelou zákona sa od 1. januára 2023 opäť zvýšila jeho suma.

KTO MÁ NÁROK na prídavok na dieťa?

Nárok na jeho vyplatenie má:

 • rodič nezaopatreného dieťaťa,
 • rodič, ktorému bolo dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu,
 • osoba, ktorej je nezaopatrené dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe právoplatného rozhodnutia súdu,
 • plnoleté nezaopatrené dieťa, ak niet rodiča nezaopatreného dieťaťa,
 • plnoleté nezaopatrené dieťa, ak má upravenú vyživovaciu povinnosť od rodičov,
 • plnoleté nezaopatrené dieťa, ak do dosiahnutia plnoletosti bolo zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov,
 • plnoleté nezaopatrené dieťa, ktoré uzavrelo manželstvo,
 • plnoleté nezaopatrené dieťa, ktorého manželstvo zaniklo,
 • maloletý rodič, ktorý má priznané rodičovské práva a povinnosti.

V prípade, že spĺňajú podmienky viaceré osoby, prídavok sa vypláca len jednej z nich podľa ich vzájomnej dohody. 

Oprávnená osoba má nárok na prídavok na dieťa, ak:

 • sa stará o nezaopatrené dieťa,
 • má trvalý pobyt alebo prechodný pobyt (platí pre cudzincov) na území Slovenskej republiky,
 • je osobou podľa nariadení Európskeho parlamentu a Rady upravujúcich koordináciu systémov sociálneho zabezpečenia v rámci EÚ.

NÁROK NA PRÍDAVOK NEVZNIKÁ, ak:

 • sa nezaopatrenému dieťaťu poskytuje starostlivosť v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately alebo v špeciálnom výchovnom zariadení z dôvodu vykonávania rozhodnutia súdu o nariadení ústavnej starostlivosti, predbežného opatrenia alebo rozhodnutia o uložení ochrannej výchovy alebo výchovného opatrenia,
 • je nezaopatrené dieťa vo výkone väzby alebo je vo výkone trestu odňatia slobody,
 • ak sa oprávnená osoba a nezaopatrené dieťa zdržiavajú v štáte, ktorý nie je členským štátom Európskej únie, zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo Švajčiarskou konfederáciou, a počas pobytu v tomto štáte oprávnená osoba nie je verejne zdravotne poistená v Slovenskej republike.

Nezaopatrené dieťa

Za také sa považuje dieťa, ktoré:

 • sa sústavne pripravuje na povolanie dennou formou štúdia na strednej alebo vysokej škole,
 • sa nemôže sústavne pripravovať na povolanie štúdiom alebo vykonávať zárobkovú činnosť pre chorobu alebo úraz,
 • je oslobodené od povinnosti dochádzať do školy,
 • sa vzdeláva v základnej škole pre žiakov so zdravotným znevýhodnením, alebo
 • je podľa posudku o dlhodobo nepriaznivom zdravotnom stave dieťaťa neschopné sa sústavne pripravovať na povolanie alebo vykonávať zárobkovú činnosť, avšak najdlhšie do dosiahnutia plnoletosti takéhoto dieťaťa.

Za sústavnú prípravu na povolanie sa nepovažuje obdobie prerušenia štúdia. Dieťa, ktorému vznikol nárok na invalidný dôchodok alebo dieťa, ktoré už získalo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, sa nepovažuje za nezaopatrené na účely prídavku na dieťa.

VÝŠKA prídavku na dieťa

Prídavok na 1 dieťa je od 1. januára 2023 vo výške 60 € mesačne.

Rodič, ktorému prvýkrát nastúpi nezaopatrené dieťa do 1. ročníka základnej školy v septembri 2023, dostane zvýšený prídavok na dieťa o 110 €. Vyplatený bude v októbri 2023 za mesiac september. Nárok na prídavok na dieťa vzniká od mesiaca, v ktorom sa dieťa narodí, a to v plnej výške, aj keď podmienky nároku boli splnené len za časť kalendárneho mesiaca. 

Prídavok na dieťa sa vypláca mesačne pozadu. Vypláca sa na účet v banke alebo v hotovosti najdlhšie do dovŕšenia 25 rokov veku dieťaťa, ak spĺňa podmienku nezaopatrenosti. Prídavok na dieťa je možné uplatniť si aj spätne, a to najviac za obdobie 6 mesiacov.

Máme dieťa v striedavej starostlivosti - kto poberá prídavok na dieťa?

Ak súd zverí maloleté dieťa do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov alebo ak súd schváli dohodu rodičov, prídavok sa vyplatí oprávnenej osobe, ktorej sa prídavok vyplácal pred zverením maloletého dieťaťa do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov alebo pred schválením dohody rodičov, pokiaľ sa rodičia maloletého dieťaťa písomne nedohodnú na zmene.

Ak sa rodičia, ktorým bolo dieťa zverené do striedavej osobnej starostlivosti, písomne dohodnú na striedavom poberaní prídavku, môže si nárok na prídavok uplatniť každý z rodičov, avšak najmenej na obdobie šiestich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov.

Kde podať žiadosť na prídavok o dieťa?

Písomnú žiadosť na uplatnenie nároku na prídavok na dieťa je možné podať na príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, alebo aj elektronickými prostriedkami podpísanú zaručeným elektronickým podpisom. Tlačivo je k dispozícii na úradoch práce a na webovej stránke Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny (www.upsvr.gov.sk).

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: