SLOBODNÉ MAMY – na čo máte nárok?

Bc. Monika Gajdošová | 13. marec 2022
Slobodné mamičky a financie

Slobodné mamy to nemajú jednoduché. Príjem druhého z rodičov chýba.

Z týchto dôvodov je na mieste otázka, či máte ako slobodná mamička nárok na niektorý z príspevkov od štátu určených pre rodičov, prípadne či máte možnosť poberať niektorý z príspevkov dlhšie alebo vo vyššej sume. Pozrieme sa na to v nasledujúcom článku.

Kto je slobodná mama?

Paradoxne, zákon nepozná pojem slobodná mama. V právnych termínoch môžeme nájsť pojmy ako osamelá matka, osamelý rodič, osamelá poistenkyňa, osamelá žena, osamelá zamestnankyňa či nevydatá matka.

Vo všeobecnosti ide o ženu, ktorá nežije s otcom dieťaťa, nie je vydatá za otca dieťaťa, prípadne otec dieťaťa ani nie je zapísaný v rodnom liste dieťaťa.

Štátne sociálne dávky a slobodné mamy

Aj keď ste slobodná mamička, štátne sociálne dávky poskytované z úradu práce, sociálnych vecí a rodiny budete dostávať v rovnakej výške ako ostatné mamičky. Na tieto dávky máte nárok po splnení všeobecných podmienok.

Štátne sociálne dávky, na ktoré majú rodičia nárok z Úradu práce:

 • príspevok pri narodení dieťaťa,
 • príspevok na viac súčasne narodených detí,
 • prídavok na dieťa,
 • príplatok k prídavku na dieťa,
 • zvýšený prídavok pre rodičov prvákov,
 • príspevok na starostlivosť o dieťa,
 • rodičovský príspevok.

Tehotenské, materské, PN a OČR

Tehotenské (prípadne tehotenské štipendium), nemocenské (PN) a ošetrovné (OČR) sú dávky vyplácané Sociálnou poisťovňou. Status slobodnej mamičky neovplyvňuje výšku týchto dávok.

Na rozdiel od toho, materské je dávka, ktorá sa slobodným mamičkám vypláca dlhšie. Nárok na materské je spravidla 34 týždňov. Osamelá matka (pojem, ktorý sa používa v súvislosti s poberaním materského) má nárok poberať materské po dobu 37 týždňov. 

Ak ste osamelá matka a chcete požiadať o predĺženie materského, musíte ku koncu 34. týždňa poberania materského predložiť čestné vyhlásenie príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne. Čestné vyhlásenie môžete napísať neformálnym listom, avšak niektoré pobočky Sociálnej poisťovne ho majú k dispozícii. 

Čestné vyhlásenie musí obsahovať identifikačné údaje matky, dôvod osamelosti matky a informáciu, či žije v domácnosti sama alebo s inou osobou. Taktiež je dôležité napísať či uhrádza náklady na domácnosť sama alebo spolu s inou osobou či osobami.

Za osamelú matku SA POVAŽUJE v tomto prípade poistenkyňa, ktorá žije sama, je slobodná, ovdovená, rozvedená alebo osamelá z iných vážnych dôvodov. Nestačí len to, že matka dieťaťa nie je vydatá. 

Za osamelú matku SA NEPOVAŽUJE pre tento účel poistenkyňa, ktorá žije v spoločnej domácnosti s rodičmi alebo s druhom a spoločne uhrádzajú náklady spojené s chodom domácnosti. Taktiež nie je postačujúca skutočnosť, že máte rozdielny trvalý pobyt s otcom dieťaťa, ale žijete v spoločnej domácnosti. Tieto podmienky musíte spĺňať po celý čas poberania dlhšieho materského.

slobodné mamičky a peniaze

Slobodná mama a zamestnanie

Zákonník práce poskytuje určitú ochranu aj rodičom a osamelým zamestnankyniam. Niektorí zamestnávatelia poskytujú aj benefity pre slobodné mamičky alebo pre mamičky či rodičov nad rámec zákona, a preto je na mieste sa o tejto možnosti vopred informovať. Môže ísť napríklad o viac dní dovolenky, príspevok pri narodení dieťaťa a pod.

V súlade so Zákonníkom práce je zamestnávateľ povinný dodržať nasledovné ustanovenia:

 • zákaz výpovede – zamestnávateľ vám nesmie dať výpoveď v ochrannej dobe, a to je doba, keď ste tehotná, na materskej dovolenke, rodičovskej dovolenke alebo keď sa ako osamelá zamestnankyňa staráte o dieťa mladšie ako tri roky. Toto však neplatí v prípade, že sa zamestnávateľ alebo jeho časť zrušuje alebo premiestňuje a vy nesúhlasíte so zmenou dohodnutého miesta výkonu práce.
 • Okamžité skončenie pracovného pomeru – zamestnávateľ nemôže okamžite skončiť pracovný pomer s osamelou zamestnankyňou, ktorá sa stará o dieťa mladšie ako 3 roky. Môže vám však dať výpoveď, ak ste boli právoplatne odsúdená pre úmyselný trestný čin alebo ste porušili závažne pracovnú disciplínu.
 • Úprava pracovného času – ak požiadate o úpravu pracovného času z dôvodu starostlivosti o dieťa mladšie ako 15 rokov, zamestnávateľ je povinný vašej žiadosti vyhovieť, ak tomu nebránia vážne prevádzkové dôvody.
 • Práca nadčas, pracovná pohotovosť, nerovnomerné rozvrhnutie pracovného času – ako osamelá žena, ktorá sa trvale stará o dieťa mladšie ako 15 rokov, môžete vykonávať prácu nadčas len ak s tým súhlasíte. Zamestnávateľ vám v tomto prípade nemôže nariadiť prácu nadčas, musí sa s vami na tom dohodnúť. Rovnako sa s vami môže zamestnávateľ len dohodnúť na nerovnomernom rozvrhnutí pracovného času a pracovnej pohotovosti, nemôže vám to nariadiť.

Daňový bonus na dieťa

Ak sa matka stará o vyživované, nezaopatrené dieťa a žije s ním v spoločnej domácnosti, má nárok na daňový bonus na dieťa, pokiaľ má zdaniteľné príjmy minimálnej vo výške polovice aktuálnej minimálnej mzdy. 

Zamestnankyne si môžu uplatniť nárok na daňový bonus mesačne v mzde alebo raz ročne v ročnom zúčtovaní alebo v daňovom priznaní. Mamičky, ktoré majú napríklad živnosť, prípadne podnikajú popri zamestnaní, majú túto možnosť len raz ročne v daňovom priznaní.

Suma daňového bonusu je rovnaká pre každého rodiča bez ohľadu na to či ide alebo nejde o slobodnú mamičku. 

V roku 2022 sú sumy daňového bonusu nasledovné:

 • dieťa do 6 rokov → suma 47,14 € mesačne,
 • dieťa od 6 rokov do 15 rokov → suma 43,60 € mesačne, 
 • dieťa nad 15 rokov → suma 23,57€ mesačne.

Príspevky matke od otca dieťaťa

Zákon o rodine ustanovil z dôvodu kompenzácie nevýhodnej situácie matky v čase tehotenstva a materstva príspevok na výživu a úhradu niektorých nákladov nevydatej matke.

Nevydatá matka má podľa tohto zákona nárok od otca dieťaťa na:

 • príspevok na výživu matky,
 • príspevok na úhradu nákladov spojených s tehotenstvom a pôrodom.

V prvom rade je dôležité, aby sa rodičia dieťaťa na týchto príspevkoch dohodli, inak budú určené súdom. 

Príspevok na výživu matky

 - je určený na kompenzáciu straty príjmov, ktorá nastala z dôvodu tehotenstva a starostlivosti o dieťa. Príspevok sa poskytuje v trvaní najviac dvoch rokov a najneskôr odo dňa pôrodu.

Príspevok na úhradu nákladov spojených s tehotenstvom a pôrodom

 - je príspevok od otca dieťaťa na náklady súvisiace s tehotenstvom a pôrodom, napr. tehotenské oblečenie, doplatky za lieky, cestovné do zdravotníckeho zariadenia a pod. Nepatria sem náklady na detskú výbavičku či oblečenie pre dieťa. Návrh na tento príspevok môže podať len tehotná žena, nie žena po pôrode.

Obidva vyššie uvedené príspevky sa poskytujú nezávisle od vyživovacej povinnosti, ktorú má otec dieťaťa voči dieťaťu samotnému.

Pokiaľ je matke zverené dieťa do starostlivosti, otec dieťaťa má povinnosť platiť výživné na dieťa. Výživné je možné platiť dobrovoľne alebo môže byť určené súdom v prípade, že sa rodičia na výživnom nedohodnú. Minimálna výška výživného je 30 % zo sumy životného minima na nezaopatrené neplnoleté dieťa.

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: