Známky školákov: Nenechajte vaše dieťa napospas škole!

Mgr. Marika Koscelníková | 8. február 2018
škola, známy, rodič, učitelia, učenie

Vzájomná spolupráca medzi rodinou a školou by nemala byť len v teoretickej rovine ohraničená rodičovským združením. Už keď sa z vášho dieťaťa stáva školák, mali by ste ho zoznámiť s jeho učiteľom, spolužiakmi a prípadne aj s ďalšími rodičmi. Trieda vytvára komunitu, spoločenské prostredie, v ktorom bude dieťa naberať nielen vedomosti, ale aj celkový vzťah k učeniu sa a kolektívu ako takému.

„Veď v škole sa má učiteľka postarať o to, aby sa môj syn niečo naučil. Je za to platená.“ Skonštatovala matka deväťročného chlapca, keď sa jej v autobuse opýtala staršia pani, či sa idú domov učiť, aby boli na vysvedčení jednotky.

Chronicky unavení školáci!
Prečítajte si tiež:

Chronicky unavení školáci!

Táto nevinná poznámka rozpútala diskusiu aj na vedľajších sedadlách. Ozývali sa názory tipu: „Tí učitelia nič nerobia, za čo sú platení a stále im je málo. Deti už nie sú také múdre ako voľakedy, na ich deťoch „sedia“ a potom majú zlé známky.“ Rodičovský autobusový klan rozmetal učiteľskú profesiu a školskú inštitúciu na kúsky. Výsledok tejto minidiskusie bol jasný. Za zlé známky môže učiteľ, nie ich dieťa. A rodičia už vôbec nie.

Aby škola nebola cudzím miestom pre rodičov..

Vzájomná spolupráca medzi rodinou a školou by nemala byť len v teoretickej rovine ohraničená rodičovským združením. Už keď sa z vášho dieťaťa stáva školák, mali by ste ho zoznámiť s jeho učiteľom, spolužiakmi a prípadne aj s ďalšími rodičmi. Trieda vytvára komunitu, spoločenské prostredie, v ktorom bude dieťa naberať nielen vedomosti, ale aj celkový vzťah k učeniu sa a kolektívu ako takému. Ak svoje dieťa odovzdáte škole „napospas“ a dúfate, že z nej vyjde múdrejšie, vychovanejšie a vzdelané bez toho, aby ste boli súčasťou tohto procesu, mýlite sa.

Ako deti reagujú na známky?
Prečítajte si tiež:

Ako deti reagujú na známky?

Snažte sa od začiatku zapájať do života školy, spoznajte jeho spolužiakov, ich rodičov a nebojte sa dohodnúť si aj s triednym učiteľom schôdzku „medzi štyrmi očami“. Získate lepšiu predstavu o akého človeka ide, aké má očakávania a pri riešení problémov, či už vzdelávacích alebo výchovných, budete pripravení.

V zahraničí je bežné, že sa rodičia aktívne zapájajú do školských činností, rodičovských klubov a sú bezprostredne súčasťou školy, v ktorej sa ich dieťa vzdeláva. U nás je to skôr výnimka. Záleží aj na pedagógovi do akej miery má snahu a chuť zapájať rodičov do činností  a fungovania jeho triedy.

Môj známy sa stretol s opačným prístupom. Bol ochotný zorganizovať pre triedu, do ktorej chodí jeho dcéra, víkendovú opekačku na svojej chate s účasťou detí, ich rodičov a triednej učiteľky, aby sa lepšie spoznali. Tá však takúto ponuku odmietla so slovami, že nie je dobré, ak vidia žiaci svoju triednu v takejto neformálnej pozícii, vraj by to mohlo ohroziť jej autoritu.

škola, žiaci, učiteľ, známky, pedagóg

Počúvajte svoje dieťa a poznajte jeho učiteľa

O práci učiteľa sa hovorí, že by mala byť poslaním, nie povolaním. Jeho prístup ku žiakom, metódy, ktoré využíva na to, aby ich niečo naučil a aj spôsob, akým komunikuje s rodičmi, je vizitkou jeho práce. Ak dokáže individuálne posudzovať každého svojho žiaka a „vydolovať“ z neho to najlepšie, čo v ňom je, získa si jeho rešpekt.

Každé dieťa je citlivé na zaobchádzanie s jeho osobou pred očami spolužiakov.

Ak je vystavené každodennému výsmechu svojich vedomostí a schopností, škola a učiteľ sa stanú úhlavnými nepriateľmi. Rozprávajte sa so svojimi deťmi. Počúvajte, čo hovoria o učiteľoch, spolužiakoch a škole ako takej.

Za ich prospechom nemusí byť ich neschopnosť naučiť sa „na jednotku“. Rodič by mal v prípade, že sa ich dieťa na učiteľa neustále sťažuje zistiť, aká je situácia. Osobné stretnutie je najlepším riešením. Pozor na výčitky! Nikdy sa negatívne nevyjadrujte k jeho pedagogickým schopnostiam. Učitelia bývajú na to citliví.

Skúsenosť mojej kamarátky, ktorá si chcela s triednym profesorom svojej dcéry na osemročnom gymnáziu vysvetliť, prečo ju pred spolužiakmi nazval „hlúpou husou“, nedopadla práve najlepšie. Pri horšej známke jej triedny profesor sarkasticky nikdy nezabudol poznamenať „.A čo, príde maminka?“ Rovnako ako aj medzi rodičmi sa nájdu takí, ktorí bez objektívneho posúdenia situácie povedia: „učiteľ sedí na mojom geniálnom dieťati“. Aj medzi pedagógmi sa nájdu takí, ktorí by mali svoju profesiu prehodnotiť a venovať sa radšej niečomu inému.   

Škola versus rodina

Nielen rodičia, ale aj deti a študenti svojich učiteľov prísne posudzujú. Uznávajú ich originalitu, prístup a schopnosť ich zaujať. Dobrý pedagóg vie, že prospech jemu zverených detí nie je len výsledkom jeho pedagogických schopností, ale aj rodinného zázemia a podmienok v ktorých sa deti učia.

Rodičia naopak často zabúdajú na fakt, že práve rodina a prostredie, v ktorom dieťa vyrastá, kladie základy osobnosti a škola ich rozvíja. Preto je dôležité, aby tieto dva subjekty spolupracovali. Ich spoločným cieľom má byť dieťa. Rodina pomáha škole tým, že pomáha dieťaťu s prípravou na vyučovanie, sleduje jeho pokroky vo vedomostiach, rozširuje duševný rozvoj dieťaťa (výlety do prírody, knihy a podobne).

Na druhej strane škola by mala byť nápomocná napríklad aj pri podchytení jeho špecifických schopností. Rodičia by na druhej strane mali učiteľa oboznámiť s individuálnymi potrebami a osobitosťami svojho dieťaťa, najmä v prvých triedach. Nízka úroveň komunikácie medzi učiteľom a rodičom je príčinou mnohých nedorozumení. Ak učiteľ nepozná rodinné prostredie svojich žiakov, môže byť neobjektívne hodnotený. (Za výrazným zhoršením prospechu môže byť zhoršená rodinná situácia, ochorenie a podobne).

Na výsledky svojich detí v škole sa nedívajte len cez známky, ktorými učitelia ohodnotia ich vedomosti a schopnosti v škole. Zamyslite sa aj nad tým, ako ste vy sami prispeli k tomu, aby sa vaše dieťa cítilo v škole dobre. Ako pred ním hovoríte o jeho učiteľke či učiteľovi? Ako reagujete na zlú či dobrú známky, ktorú prinesie zo školy počas roka? Vedeli ste si urobiť čas a pozrieť sa na jeho školské projekty? Našli ste si chvíľu a venovali sa jeho príprave do školy? Pozrite sa na svoje dieťa a jeho možnosti objektívne. Neprojektujte svoje ciele a očakávania na dieťa a nepreceňujte jeho schopnosti.

Na druhej strane, ak ste presvedčení, že vášmu dieťaťu je v škole nejakým spôsobom ublížené, nebojte sa za neho postaviť.

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: