Podľa čoho vybrať vhodnú knihu pre vaše dieťa?

Mgr. Svetlana Kapalková, PhD. | 1. Jun 2017
Podľa čoho vybrať vhodnú knihu pre vaše dieťa?

Ponúkame niekoľko rád, ktoré vám môžu pomôcť zorientovať sa pri výbere knihy podľa aktuálnej rečovej úrovne vášho dieťaťa v ranom veku.

Čo si všímať pri výbere kníh pre najmenšie deti?

Spomínanú „vhodnosť“ môžeme hodnotiť podľa obsahu (o čom je daná kniha), podľa ilustrácií, podľa celkovej formy knihy (leporelo, brožúra, pevná väzba...), podľa vývinovej úrovne reči a porozumenia dieťaťa.

Práve správny výber knihy z hľadiska vývinu komunikačných schopností je veľmi dôležitý v ranom veku. Na jednej strane, tak ako sa vyvíja reč, dieťa si osvojuje nové slová, vety sa stávajú zložitejšími, rastie úroveň porozumenia a vyvíjajú sa gestá i celková neverbálna komunikácia, priamoúmerne sa zväčšujú nároky dieťaťa na samotný text knihy, ním vyjadrený obsah i formálnu zložitosť (napr. samotná dĺžka viet).

Na druhej strane, ak je zvolená kniha „o krok“ nad celkovou vývinovou úrovňou dieťaťa, pozitívne dieťa stimuluje, nenudí ho.

A ako medzi rôznymi druhmi tovaru nájdeme veci priemerné, horšie, lepšie a výborné, týka sa to i označenia detských kníh. Platí zásada, že deti by sa mali stretávať len s tými najlepšími knihami.

Knihami, ktoré pomáhajú rozvíjať rôzne schopnosti dieťaťa ako reč, pozornosť, pamäť, naratívne schopnosti (rozprávanie).

Ak sa tak deje od najútlejšieho veku, nenásilne deti vedieme k pozitívnemu vzťahu ku knihám, vytvárame základ budúcej čitateľskej schopnosti a čitateľských návykov.

Ponúkame teda niekoľko rád, ktoré vám môžu pomôcť zorientovať sa pri výbere knihy podľa aktuálnej rečovej úrovne vášho dieťaťa v ranom veku. 

Prečítajte si: Výchova detí prostredníctvom zázraku menom rozprávka

Vhodná kniha pre dieťa v prvom roku života

Po 8. mesiaci dieťa rozumie prvým slovám, najmä tým, ktoré sú sprevádzané gestami (ťapi-ťapi...), po 10. mesiaci začína používať prvé „pseudoslová“ (nepodobajú sa formálne na slová dospelých, ale už označujú istú skutočnosť, napr. „fú“ –sviečka, „bo“ – voda, piť...) a zhruba okolo 12. mesiaca sa objavuje prvé slovo. Charakteristická je pre deti senzomotorická hra.

Vzhľadom na to sú vhodné leporelá (obrázkové knihy z tvrdého obalu, ktoré dieťa môže aj „ochutnať“). V tomto období si veľmi často strká všetko do pusy, platí to aj pre prvé knihy.

Veľmi dobré sú leporelá vyrobené z textilu, pogumované alebo vyrobené z netoxickej gumy. Dieťa rado v tomto období počúva pesničky alebo jednoduché rýmy, prípadne zvuky zvierat, ktoré by prvé knihy mali obsahovať. 

Knihy pre deti od 12. do 18. mesiaca

Porozumenie slov sa u dieťaťa zlepšuje. Dieťa rozumie jednoduchým inštrukciám i zákazom, rastie slovná zásoba, ktorá sa pohybuje v rozmedzí 5 – 30 slov.

Dieťa rozpráva „tu a teraz“, to znamená, že pomenúva činnosti, osoby a veci v bežných denných rutinách. Najčastejšie sú tými rutinami kúpanie, papanie, obliekanie.

Dieťa sa vyjadruje jednoslovne. Dieťa začína chápať, že jednotlivé ilustrácie v knihe predstavujú skutočné predmety a osoby. Ilustrácia začína byť rovnakým symbolom ako slovo, oboje označuje realitu.

Najvhodnejšie sú prvé textové leporelá, v rámci ktorých sa pomenúva a ukazuje, tzv. interaktívne leporelá.

Pri výbere by si rodičia mali vyberať knihy, v ktorých:

 • opakujú sa častejšie tie isté slová, objavujú sa „kľúčové slová“
 • dajú sa využiť gestá alebo pantomíma
 • používajú sa v texte slová ako „kuk!, bác!“...
 • opisujú sa veci, ktoré vaše dieťa pozná zo spomínaných každodenných činností
 • text knihy je písaný krátkymi, najviac dvoj až trojslovnými vetami (len o jednu úroveň vyššie, než komunikuje vaše dieťa)
 • v texte sa jedna činnosť alebo pomenovanie opisuje dvomi alebo viacerými spôsobmi, napr.: Bába spí. Bába hajá.

Aké knihy pre dieťa do dvoch rokov?

Zväčšuje sa množstvo slov, ktorým dieťa rozumie. Množstvo slov, ktoré dieťa aktívne používa, sa pohybuje okolo 10 – 50.

Práve takéto množstvo slov umožňuje začiatok ich kombinovania. Výsledkom je, že sa dieťa snaží komunikovať prvými dvojslovnými vetami. Až do konca tohto obdobia dieťa stále rozpráva „tu a teraz“. Pri výbere by sme mali uprednostniť: 

 • knihy s krátkymi jednoduchými príbehmi z každodenného života na témy: obliekanie, zaspávanie, návšteva zoo a pod.
 • knihy, v ktorých je predvídateľný dej a môže sa tam opakovať ten istý motív (často sa opakuje jedna konkrétna veta)
 • text je napísaný troj- až štvorslovnými vetami (čo je len o úroveň vyššie, než komunikuje vaše dieťa)
 • pri čítaní sa dajú využiť rôzne druhy gest
 • súhrn obrázkov na tému hračky, zvieratá, veci dennej potreby, tváre...

Akú knihu pre dieťa v období od dvoch do troch rokov?

Dieťa postupne chápe čoraz lepšie nielen samotný obsah slova, jeho sémantický a lexikálny význam, ale začína rozlišovať aj gramatický význam.

Kým menšie dieťa nevidí rozdiel medzi vetami „Mama umýva Ninu“ a „Mamu umýva Nina“ (zo skúsenosti vie, že vždy umýva mama Ninu), koncom tretieho roka dieťa začína tieto vety rozlišovať.

Rýchlo rastie aktívna slovná zásoba dieťaťa, jej množstvo prevyšuje číslo 1 000. Kým do konca 2. roka rozprávalo len o prítomných dejoch, v tomto období začína hovoriť o dejoch, ktoré sa stali. Objavuje sa minulý čas. Cenné sú knihy, v ktorých: 

 • dej knihy apeluje na záujmy dieťaťa a zodpovedá úrovni porozumenia (čisto imaginatívne témy sú zatiaľ menej vhodné)
 • činnosti alebo deje, o ktorých sa v knihe píše, sa dajú preniesť do reálneho života (napr. ak v knihe dáva mama dieťaťu pusu, mama môže pri čítaní ihneď pobozkať dieťa, ktoré počúva)
 • v rámci príbehu sú zahrnuté opisy predmetov, osôb
 • v texte je veľa rozvitých viet, ale nie sú tam ťažké a veľmi dlhé podraďovacie súvetia
 • formálne to nemusia byť knihy s tvrdými lakovanými stranami

Predškoláci ocenia krásne rozprávkové príbehy

Porozumenie dieťaťa sa ďalej vyvíja, dieťa začína chápať aj dvoj- až trojstupňové inštrukcie. Hlavnou črtou je vývin rozprávačských (naratívnych) schopností.

Dieťa rozpráva o prítomných, minulých aj budúcich dejoch. Zlepšuje sa priestorové i časové ponímanie.

Do konca tohto obdobia sa objavujú aj dlhšie priraďovacie a podraďovacie súvetia najčastejšie so spojkami a, ale, preto, keď – tak, že, lebo, kde, ktorý, či.

Pri výbere si všímame: 

 • knihy so zaujímavým príbehom, príbeh je imaginatívny alebo reálny
 • veľmi vhodné sú príbehy, ktoré sa dajú dramaticky stvárniť – čo sa aj stáva náplňou dramatických hier detí
 • príbehy, v ktorých sa hovorí o detských citoch a pocitoch (napr. strach z tmy, ako sa cítim, keď sa stratím...)
 • text knihy je napísaný zaujímavým a inšpiratívnym jazykom (obsahuje prvé metafory, prirovnania, objavia sa archaické slová, ktoré dieťa už v bežnom svete okolo seba nepočuje)
 • vyberáme príbehy, v rámci ktorých dieťa začne chápať štruktúru príbehu a pointu (napr. klasické rozprávky ako O troch prasiatkach...).

Všetky tieto prvky podporujú rozvoj rozprávačských schopností detí a pomáhajú mu osvojiť si základnú štruktúru rozprávania príbehov. Tá je nesmierne dôležitá pre neskoršie učenie sa dieťaťa v staršom veku.

Aj keď ide len o všeobecné rady, veríme, že pri správnej voľbe detskej knihy pomôžu. A pekný čas strávený pri spoločnom čítaní s vašimi ratolesťami vám bude veľkou odmenou.

Prečítajte si: Čaro rozprávky

 

Prečítajte si: Deti rozprávky potrebujú

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: