Ako rodina formuje vývin dieťaťa?

Mgr. Danica Gürtlerová | 31. Aug 2017
Ako rodina formuje vývin dieťaťa?

Rodina je prvou sociálnou skupinou, ktorej členom sa stáva takmer každý človek. Preto je zároveň prvou skupinou, ktorá ovplyvňuje jeho prežívanie a správanie, ktorá ho v ranom období „formuje“.

Výchova SEBAVÝCHOVOU - 1. časť

Tu sa dieťa po prvýkrát stretáva s inými ľudskými bytosťami, nadväzuje s nimi kontakty, citové vzťahy, osvojuje si prvé slová i základné pravidlá spoločenského správania.

"Základy vývinu charakteru, formovania osobnostných čŕt, dokonca inteligencie sa kladú a budujú v prvých 8 - 10 rokoch života."

Prečo je pre dieťa rodina dôležitá?

V rodine sa u otca a matky stretáva s autoritou, s potrebou prispôsobiť sa pravidlám spolunažívania, ale aj s láskyplným prijímaním a sebaprijímaním, čo bude preň predpokladom na utváranie si adekvátneho sebavedomia aj primeraných vzťahov k iným ľuďom.

V tomto smere sú prvým modelom práve rodičia, ale aj súrodenci, voči ktorým sa učí tlmiť svoj egoizmus, učí sa hľadať si svoje vlastné postavenie a uplatnenie, spolunažívať a spolupracovať, citovo prežívať vzťahy a udalosti, s ktorými sa v rodine nielen ono, ale všetci stretávajú.

Je to teda predovšetkým spôsob výchovy v rodine, ktorý podstatne ovplyvňuje rysy osobnosti dieťaťa, ktoré sa za istých okolností môžu stať dokonca trvalými charakteristikami jeho osobnosti.

Napríklad ak je dieťa výchovne zanedbávané, môže vykazovať znaky slabomyseľnosti (sociálna oligofrénia). Ďalším príkladom je tzv. separačná úzkosť, ktorá je spôsobená častým a opakovaným ponechávaním dieťaťa osamote v kritickom vývinovom období a má nežiaduci vplyv na vývin osobnosti – človek sa môže stať neistým, úzkostným.

Vo všeobecnosti však platí, že rodina má pozitívnu úlohu pri formovaní človeka. Je teda neodškriepiteľné, že spôsob výchovy je veľmi dôležitý nielen pre vzťah detí a rodičov, ale aj pre ich duševný vývin a budúcnosť.

Prečítajte si: Výchovné štýly v rodine: akou cestou vediete vaše deti vy?

Rodina je systém základnej citovej podpory

Dieťa aj dospelý nachádzajú v rodine útočisko a podporu, je oázou uprostred každodenných činností. Ak rodina funguje dobre, život v domácnosti podporuje duševné zdravie jej členov.

Dobré a trvalé rodinné vzťahy nevzniknú samy od seba a zo dňa na deň

Manželský vzťah treba neustále pestovať. Po svadbe by sa nemalo zabúdať na romantiku, pozornosť, prejavy lásky... Nadšenie z detí a ich úspechov, či aktívna podpora pri riešení ich problémov by mali pretrvávať aj po prvých etapách života dieťaťa (alebo po prvom dieťati).

Efektívna komunikácia je jedným zo základných pravidiel šťastnej rodiny

Rodiny, v ktorých sa komunikuje na všetkých úrovniach, vytvárajú podmienky pre zdravý psychický vývin a upevňujú citové väzby.

Toto pravidlo platí tak pre partnerov, ako aj pre deti. Rozprávať o svojich pocitoch, stavoch mysle, očakávaniach... Hlboká komunikácia zahŕňa empatiu, pozorné počúvanie a reagovanie s cieľom zachovať pozitívnu atmosféru.

Prvé roky sú pre vývin dieťaťa kľúčové z niekoľkých hľadísk

Mnohé zvyky, ktoré pretrvajú po celý život, sa začínajú utvárať v predškolskom alebo školskom veku. Základy vývinu charakteru, formovania osobnostných čŕt, dokonca inteligencie sa kladú a budujú v prvých 8 - 10 rokoch života.

 Bezpečná vzťahová väzba –dar na celý život

Úspešná rodina sa vyznačuje veľkým úsilím a oddanosťou

Prílišná pracovná vyťaženosť rodičov už však je niečím takmer samozrejmým. Rodina je tým pádom síce lepšie ekonomicky zabezpečená, ale je veľmi dôležité udržať rovnováhu, ktorá jej členom umožní stráviť spolu kvalitne čas.

Poznanie jednotlivých vývinových etáp pomáha rodičom uplatniť účinnejší výchovný prístup. Rodičia tak môžu lepšie predpokladať a očakávať budúce potreby detí, overiť si, či vykazované správanie korešponduje s vývinovým obdobím dieťaťa, a teda zodpovedá jeho veku. Môžu tiež účinnejšie komunikovať na psychologickej úrovni každého veku.

 

Disciplína je jedným z hlavných podporných pilierov pri výchove dieťaťa

Je dokonca nevyhnutná pre harmonický vývin osobnosti dieťaťa. Samozrejme, musí brať do úvahy všeobecnú charakteristiku pre daný vek a tiež jedinečnosť každého dieťaťa.

Vo všeobecnosti platí, že averzívne metódy (trest, pokarhanie) treba postupne, vzhľadom na vek dieťaťa, nahrádzať pozitívnymi stimulačnými metódami (odmena, pochvala), až kým sa sebadisciplína nestane pre dieťa normou.

Prečítajte si: Výchova: Po dobrom alebo po zlom?

Rodina ponúka to najlepšie prostredie pre zdravú sexuálnu výchovu

Uvoľnená atmosféra v rodine, kde sa dá prirodzene hovoriť o rôznych aspektoch sexuality, je ideálne prostredie pre sexuálnu výchovu detí.

Je menej pravdepodobné, že deti, ktoré sa o biologických, psychologických, či morálnych stránkach sexuality dozvedia od rodičov, podľahnú predsudkom a tabu, ktoré obyčajne obklopujú sexualitu.

 Sexuálna výchova detí? Smelo do toho!

Rodina má výrazný vplyv na intelektuálne schopnosti a výkon v škole

Rodičia a starší súrodenci môžu veľmi pozitívne ovplyvniť mladšie deti. V pokojnom prostredí, v ktorom sú knihy a vzdelávacie materiály vždy dostupné a kde prevláda pozitívny postoj k životu, sa u dieťaťa už v ranom veku kladú dobré základy jeho budúcej intelektuálnej a školskej úspešnosti.

Rodičia by nikdy nemali prenechať zodpovednosť za vzdelávanie svojich detí len škole. Úspešnosť v učení sa v detstve vlastne vo veľkej miere závisí od postoja a konania rodičov.

Rodina je kľúčovým činiteľom pre rozvoj sebaúcty

Základy zdravej sebaúcty sa kladú v predškolskom veku strávenom v kruhu rodiny. Rodičovská autorita je dvojsečná zbraň, ktorá buď deťom poskytne osobnú istotu s primeraným a zdravým sebaponímaním, alebo z nich urobí neistých, bojazlivých ľudí, čo si myslia, že úspech je len pre iných.

Tento základný princíp zahŕňa uznanie výkonov dieťaťa, úprimné povzbudenie a usmerňovanie pri úlohách, časté pripomínanie jeho pozitívnych činov a podporovanie pri dosahovaní rozličných cieľov.

Prečítajte si: Láska je viac ako slovo: 5 spôsobov vyjadrenia lásky podľa Garyho Chapmana

Spoločné duchovné hodnoty rodinu zjednocujú a obohacujú

Je pravdepodobné, že rodiny, ktoré zachovávajú primeraný systém duchovných hodnôt, budú musieť čeliť menším problémom so vzťahmi, ako tie, ktoré sa nikdy nezastavia a nevenujú pozornosť duchovným záležitostiam.

Duchovnosť pomáha človeku odpútať sa od seba, vnímať svoje okolie a byť empatickejším a nápomocným. Je vykročením k harmonickým vzťahom a porozumeniu v akomkoľvek spoločenstve, rodinu nevynímajúc.

Budovanie sebaúcty u detí

Vedci sa zhodujú: krik nič nevyrieši

ZDROJE: Dr. Posse, R., Dr. Melgosa, J.: Umenie výchovy, Gordon, T.: Úspešná rodičovská výchova, Gürtlerová, D.: Výchova v rodine a niektoré ďalšie faktory ovplyvňujúce prosociálne správanie, DP

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: