Logické myslenie a jeho rozvoj u detí

Mgr. Andrea Baranovská, PhD. | 16. Jan 2017
Logické myslenie a jeho rozvoj u detí

Čo je logické myslenie, ako objavíte u detí nadanie na logické myslenie a ako ho rozvíjať, sa dočítate v našom článku.

Čo je logické myslenie?

Logické myslenie je schopnosť dôsledne postupne správne myslieť a postupovať pri tom smerom od všeobecného ku konkrétnemu alebo naopak. Schopnosť využiť pri riešení jedného problému všeobecne platné zákonitosti. Je tiež vyjadrené schopnosťou zaobchádzať s abstraktnými symbolmi a číslami – napr. si pamätať abstraktné dôkazy a pravidlá.

Rozoznávame 4 aspekty logického myslenia

abstrakciu - schopnosť objekty a ich využitie nahradiť symbolmi;

indukciu - úsudok, kedy sa z jedinečných výrokov usudzuje všeobecný záver;

dedukciu - úsudok, kedy sa z prijatých výrokov odvodzuje nové tvrdenie;

sylogizmus -  určitý typ dedukcie, ktorého tvrdenia aj záver sú kategorickým tvrdením.

Kto dokáže dobre logicky myslieť?

Takmer každé dieťa v predškolskom veku je fascinované číslami a ich používaním. Keď zvládne a pochopí systém počítania, začína počítať všetko okolo seba – stromy, autá, okná... Každá prechádzka sa stáva objavom nekonečnosti pre dieťa a pre rodičov skúškou trpezlivosti, pretože je potrebné všetko spočítať.

Princípy logického myslenia sa objavujú už skôr – približne v dvoch rokoch. Môže sa to prejaviť napr. vo forme jednoduchých logických funkcií až – potom, buď – alebo...

Onedlho prichádza obdobie tvorenia pojmov a ich priraďovanie k ich významu – na začiatku napr. k pojmu vták dieťa priraďuje všetko, čo lieta – postupne to dokáže diferencovať a rozoznávať, čo všetko je vták a čo už nie.

Prečítajte si: Ako pomôcť malému dieťaťu v rozvoji jeho inteligencie?

Ak v dieťati zostáva nadšenie pre čísla a pridá sa k tomu ešte schopnosť kombinovať, dobrá pamäť a vytrvalosť, možno z neho raz bude nejaký počítačový odborník alebo matematik.

Rôzne výskumy potvrdili, že zvládnutie pravidiel logiky a základov počítania, ktoré sú dôležité pre matematiku, fyziku alebo informatiku, je v priemere u chlapcov výrazne silnejšie ako u dievčat. Tento rozdiel je spôsobený okrem iného rozdielnou výchovou chlapcov a dievčat.

Zistilo sa, že obe pohlavia sú rozdielne podporované vo svojom snažení a učení. Chlapci často v prírodovedných a matematických disciplínach dostávajú od učiteľov a rodičov viac času na učenie, viac pochvaly pri úspechu a viac času na zodpovedanie otázky. Ešte stále je matematika, fyzika a informatika „mužskou“ doménou.

Prečítajte si: Zopár tipov na aktivity rozvíjajúce detskú predstavivosť

Ako sa logické myslenie rozvíja

Ako sme už spomínali, v prvých dvoch rokoch sa u dieťaťa objavujú dôležité koncepty logickej inteligencie – ja a okolitý svet, objekty, čas, priestor, kauzalita – príčinné vzťahy... Dieťa nedokáže ešte pomenovať tieto javy – nemajú pre neho abstraktnú podobu – formu alebo pravidlá – ale neustále ich používa a vie o nich.

V treťom roku života dieťaťa sa u detí rozvíja schopnosť vyjadrovať sa prostredníctvom kresby a symbolov. Dieťa zatvorí oči a dá si ruky k hlave – symbol spania...

Medzi 3. – 7. rokom si deti rozvíjajú svoj prvý logický svetový názor. Prejavuje sa to tým, že všetkým predmetom v živote je pripisovaný úmysel a vedomie – všetko „akoby žilo“.

S týmto pohľadom na predmety sa stretávame aj u dospelých – niektorí sú presvedčení, že keď dohovoria svojmu autu, tak naskočí, alebo nadávajú počítaču, keď zamrzne, akoby to boli živé bytosti. Z pohľadu detí majú tiež všetky veci svoj vlastný význam, ktorý je pre ne úplne logický.

Od 6. – 8. roku sa ukazuje ďalší pokrok v logickom myslení – pribúda komplexnosť a systematickosť tým, že dieťa objavuje nové vlastnosti predmetov na základe ich preskúmania.

Začína chápať premenlivosť predmetov a tiež stále vlastnosti – chápe, že keď sa voda preleje z misky do pohára, je to stále rovnaké množstvo vody, nepribudne jej ani neubudne...

Medzi 10. – 12. rokom života je dieťa schopné abstrakne myslieť – napr. dokáže nahradiť konkrétne čísla nejakou inou veličinou, rozvíja si svoje kombinačné vlastnosti a vytvára rôzne hypotézy a opúšťa konkrétnu a názornú predstavu sveta. Práve od tohto stupňa sa logika stáva nikdy nekončiacou úlohou na premýšľanie.

Ako objavíme nadanie k logickému mysleniu?

Takéto deti nás neustále napádajú otázkami. Chcú veľa vedieť a nedajú pokoj, kým nepovažujú vysvetlenie za dostačujúce. Rady sa hrajú s číslami – ich zámerom môže byť snaha určiť najväčší počet na svete pridávaním núl za jednotku na papieri. Veľmi rýchlo si osvojujú pravidlá logických hier – napr. dámy, šachu... Matematika býva ich obľúbeným predmetom.

Nadané deti sa nadchýnajú technikou – jej možnosťami a funkciami. Dokážu si ľahko osvojiť programovanie a tiež aj náročné počítačové programy.

Účinnou metódou objavovania takto nadaných detí bývajú klasické IQ testy, ktoré obsahujú aj logické úlohy. Príkladom môže byť doplňovanie logických radov 2, 4, 8, 16, 32,__. Tu treba doplniť nasledujúce číslo. A ak je to ľahké, čo takto 2, 4, 2, 8, 5, 625, __?

Príkladom cvičení na trénovanie logického myslenia detí – či jeho rozpoznania – môžu byť úlohy, ako napr.:

1. CHRONOLOGICKÉ RADY                                                        2. ČO K ČOMU PATRÍ?
Dieťa má obrázky zoradiť podľa časovej postupnosti:

        

(obrázky z knihy Test nadání – Thomas von Krafft a Edwin Semke 2003)

Prečítajte si: Čaro rozprávky

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: