Výskumy súrodencov – aký vplyv na vývin a život dieťaťa majú súrodenci?

vplyv súrodencov

Vplyv rodičov nie je jediným výchovným vplyvom.

Vychovávame a vychovávame... ako rodičia robíme, čo môžeme. Avšak, pozor – vplyv rodičov nie je jediným výchovným vplyvom. Výskumy ukazujú, že vplyvy, ktoré na dieťa pôsobia zo strany súrodencov, môžu mať na jeho vývin veľký význam...

Svojich súrodencov sme si nevybrali  tak, ako si vyberáme našich partnerov a priateľov. Samozrejme, nevyberáme si ani našich rodičov... A napriek tomu, pokiaľ ide o náš vývin, môžu mať súrodenci väčší vplyv ako rodičia. To platí v akomkoľvek prípade – či sú starší a chladnejší, alebo mladší a frustrujúci; či ideme v ich stopách, alebo kráčame iným smerom.

Časť vplyvu  súrodencov súvisí s ich úplnou prítomnosťou. Osemdesiatdva percent detí žije so svojimi súrodencami (väčší podiel ako s otcom) a okolo 75 percent 70-ročných ľudí má žijúcich súrodencov.  Pre tých, ktorí majú bratov alebo sestry, budú vzťahy s nimi pravdepodobne najdlhšie v ich živote.

Lepší alebo horší vplyv?

Či tieto vzťahy zlepšujú alebo zhoršujú náš život, je zložitejšou otázkou. Pozitívne interakcie so súrodencami počas dospievania podporujú empatiu, prosociálne správanie a akademické úspechy.  Tento vplyv však môže komplikovať napríklad aj mnohopočetná domácnosť. Deti s väčším počtom súrodencov dosahovali  v škole horšie výsledky - hoci univerzálnosť tohto zistenia bola spochybnená štúdiami Mormonov  a celej populácie v Nórsku. 

Keď je súrodenecký vzťah zlý, môže to byť naozaj zlé. Zlé vzťahy so súrodencami zvyšujú pravdepodobnosť, že títo ľudia budú používať návykové látky, a počas dospievania budú mať depresiu a úzkosť.  Okrem toho sa zistilo, že u detí, ktoré majú skúsenosti so šikanovaním zo strany súrodenca je väčšia pravdepodobnosť, že dieťa sa počas dospievania môže sebapoškodzovať   a do 18 rokov sa môže stať psychotickým.

Závisí  na kvalite vzťahu...

To, či sa niekto modeluje podľa svojich súrodencov, alebo sa pokúša od nich skôr odlíšiť, má mimoriadne dôležité následky. Jedna štúdia zistila, že súrodenci, ktorí sa cítili voči sebe navzájom pozitívne, majú tendenciu dosahovať podobné úrovne vzdelania, zatiaľ čo tí, ktorí trávili rozdielny čas so svojim otcom a vnímali rozdielne rodičovské zaobchádzanie, mali odlišné vzdelávacie výsledky. 

Dobré súrodenecké vzťahy sú normou, ale vyskytujú sa aj zlé súrodenecké vzťahy a môžu mať silné negatívne účinky. "Ťažké, konfliktné a dokonca násilné súrodenecké vzťahy zasahujú do rozvoja," hovorí Feinberg v článku zverejnenom na portáli fatherly.com. „Deti sa učia nátlaku, rozvíjajú problémy s rovesníkmi a sú vystavené negatívnym vplyvom s rôznymi následkami: depresia, zneužívanie návykových látok, nízka úroveň vzdelania.“ Feinberg skutočne uvádza jednu štúdiu, v ktorej sa zistilo, že súrodenecké vzťahy patria medzi najkritickejšie faktory ovplyvňujúce pohodu v dospelosti - a znepokojivým dôkazom je, že 10 percent vrážd v rodine (a 1,5% všetkých vrážd) možno pripísať konfliktu súrodencov.

Napodobňovanie súrodencov 

Pretože súrodenci sú často našimi prvými rovesníkmi, súrodenci majú tendenciu nasledovať pomerne predvídateľné vzorce. Mladších súrodenci fascinujú starší súrodenci a túžia sa naučiť ich hry a zvyky; starší súrodenci testujú svoje vodcovské schopnosti a riešenie konfliktov na svojich mladších bratoch a sestrách. Tieto interakcie sú zväčša pozitívne.   

Napodobňovanie súrodenca môže byť aj chybou - v závislosti od toho, čo konkrétne  opakuje: Dievčatá s väčšou pravdepodobnosťou otehotnejú počas dospievania a dospievajúci s väčšou pravdepodobnosťou podstúpia rizikové správanie, ak tak urobí skôr ich starší súrodenec.  Mladší súrodenci môžu mať aj sex skôr ako starší (čiastočne preto, že ich veľkí bratia a sestry ich oboznamujú so skúsenejšími potenciálnymi partnermi). 

Riešenie konfliktov

Je dôležité, aby ste  vychovávali súrodencov, ktorí svoje problémy vedia vyriešiť nezávisle. „Pomôžte deťom definovať problémy, ktoré majú medzi sebou, premýšľajte o riešeniach spoločne a dohodnite sa na spôsobe riešenia problému,“ hovorí Feinberg. Pretože to je presne to, na čo je súrodenecký vzťah úžasný. Je to učebné laboratórium - a celoživotná cesta k porozumeniu druhým a pozitívnej interakcii s rovesníkmi. Toto sa často začína priamo doma.

Súrodenecké vplyvy pretrvávajú veľmi dlho

Tak či onak, súrodenecký vplyv pretrváva. Štúdia s viac ako miliónom Švédov zistila, že riziko úmrtia na srdcový infarkt po úmrtí jedného súrodenca je spôsobené nielen spoločnou DNA, ale aj stresom zo straty tejto kľúčovej postavy.  To dáva zmysel: Väčšina z nás je celkom iným človekom, akým by sme boli, keby sa naši bratia alebo sestry nikdy nenarodili. 

Vplyv súrodenca pretrváva po celý život...

Zdroje:
https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2018/11/the-science-of-sibling-rivalry/570811/
https://www.fatherly.com/health-science/siblings-how-having-a-brother-sister-changes-kids/

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: