RODINA je pre dieťa VZOROM

RODINA je pre dieťa VZOROM
8.8.2019 v kategórii Batoľa, autor PhDr. Andrea Baranovská PhD., foto: istockphoto.com

Snom každého rodiča je mať úžasné dieťa – múdre, zdravé, šťastné, z ktoré vyrastie úspešný človek. Výchova smeruje práve k tomu, poskytnúť dieťaťu príležitosť využiť potenciál, ktorý má.

Rodina poskytuje dieťaťu priestor, v ktorom sa zdedené črty a schopnosti môžu rozvíjať alebo ich, naopak, potláča. Nie je nástrojom na rozvíjanie osobnosti dieťaťa, pretože mnohé z čŕt a schopností sú dedičné a dané.

Rodičia ale poskytujú svojim deťom príklad, ako sa správať, ako reagovať na rôzne situácie a záťažové stavy, ako zvládať pozitívne aj negatívne emócie a tiež ako nadväzovať vzťahy s inými ľuďmi a ako sa k nim správať. 

V minulosti rodinu netvorili iba rodičia a deti. Do rodiny plynule patrili viaceré generácie, ktoré poskytovali viac vzorov a možností osvojovania si správania. V súčasnosti prestáva fungovať medzigeneračné spolužitie, čo vedie k izolácii detí aj rodičov a oslabovaniu vzťahov. 

Deti sa nesprávajú podľa toho, čo im rodičia predkladajú ako správne a nesprávne. Deti nasledujú vzory. Sledujú správanie svojich rodičov, prispôsobujú si ho a aplikujú na  situácie, ktoré denne zažívajú. 

Výchovný štýl

Rodičovský štýl výchovy je súbor stratégií, ktoré rodičia používajú pri výchove svojho potomka. Ide najmä o spôsoby, aké otec s mamou používajú u svojich detí:

- na udržiavanie disciplíny;

- na nadväzovanie a udržiavanie emočnej vrelosti vo vzťahu k nim;

- na vzájomnú komunikáciu;

- na ich ochranu;

- na mieru kontroly;

- na vedenie k samostatnosti. 

Na to, aký výchovný štýl zvolia a uplatňujú, má výrazný vplyv:

  • kultúra – z akej pochádzajú (dôležitá je najmä v rodinách, kde sú rodičia z rôznych kultúr, tolerancia k odlišným zvykom);
  • spoločenská mienka – „čo práve letí“ – v minulom storočí bolo vo výchove „normálne“ používať telesné tresty ap.
  • socioekonomická situácia rodiny – výskumy dokázali, že v rodinách, kde majú rodičia vysokoškolské vzdelanie, sa kladie vyšší dôraz na vzdelávanie a tiež sa mení rodičovský štýl výchovy;
  • miesto bydliska
  • temperament rodičov a dieťaťa

Výchova NIE JE jednostranná 

Nielen rodičia vychovávajú dieťa, aj ono vychová ich. To, ako dieťa reaguje na ich prístup, ich utvrdzuje v tom, ako k nemu pristupujú. 

Výskumy tiež preukázali súvislosť medzi správaním sa rodičov a sebakontrolou detí. Veľmi striktný výchovný štýl rodičov spôsoboval nižšiu mieru sebakontroly u detí. Ak boli deti rodičmi povzbudzované k nezávislosti a vlastným rozhodnutiam, ale súčasne pocítili aj dôsledky týchto rozhodnutí, ich sebakontrola bola lepšia. 

V každom výchovnom štýle sa uplatňujú tri základné stratégie:

  • fyzická sila
  • nesúhlas/zákazy
  • vysvetľovanie

Z dlhodobého hľadiska sa v morálnom vývine ako najúspešnejšia ukázala tretia stratégia – vysvetľovanie. Fyzická sila a tresty viedli len k strachu a agresii dieťaťa, odmietanie rodičovskej lásky a zákazy tiež. Avšak viditeľné pravidlá a ich zrozumiteľnosť umožňovali deťom pochopiť ich a postupne prijať za svoje. 

Opičia láska vs. emočný chlad

V rodinách sa občas objavujú aj extrémy. Napríklad prílišná emočná vrelosť, ktorá môže viesť k uprednostňovaniu dieťaťa pred všetkým, tzv. „opičia“ láska. Dieťa sa stáva malým bohom, ale súčasne aj tyranom v domácnosti. Opakom toho je emočný chlad a vnútorné odmietanie dieťaťa, ktoré narúša jeho emocionálny vývin. 

Každý z nás je iný, preto jednotná výchova neexistuje. Každá rodina má svoj osobitý štýl. Prístup oboch rodičov k ich deťom môže a často býva odlišný. Práve rozdielne prístupy k výchove sa môžu dobre dopĺňať a kombinovať. Je však veľmi dôležité, aby rodičia medzi sebou komunikovali, boli flexibilní a citliví na situácie, ktoré život prináša a aby vnímali okolnosti, potreby a možnosti svojich detí.