Matka a pracovné voľno

Redakcia | 4. júl 2017
Matka a pracovné voľno

V nasledujúcich riadkoch sa pozrieme bližšie na často sa vyskytujúce prípady v praxi, keď matka, ktorá pracuje ako zamestnanec, nemôže vykonávať prácu kvôli rôznym prekážkam.

Túto oblasť pracovného práva možno nájsť v ust. § 141 Zákonníka práce, kde sú špecifikované tzv. dôležité osobné prekážky v práci.

Zákon však striktne rozlišuje, kedy zamestnávateľ ospravedlní neprítomnosť zamestnanca v práci, kedy má zamestnanec nárok na pracovné voľno s náhradou mzdy a kedy má nárok na pracovné voľno bez náhrady mzdy.

Treba však poznamenať, že ak má zamestnanec nárok na pracovné voľno bez náhrady mzdy, zamestnávateľ je povinný mu umožniť nadpracovanie zameškaného času v prípade, že tomu nebránia vážne prevádzkové dôvody.

Dojčenie a zamestnanie – ako ich zosúladiť?

Kedy má matka nárok na voľno?

Zamestnávateľ je povinný ospravedlniť neprítomnosť zamestnanca v práci v týchto prípadoch:

  • za čas jeho dočasnej pracovnej neschopnosti pre chorobu alebo úraz,
  • počas čerpania materskej a rodičovskej dovolenky,
  • počas karantény,
  • počas ošetrovania chorého člena rodiny,
  • počas starostlivosti o dieťa mladšie ako desať rokov, ktoré nemôže byť z vážnych dôvodov v starostlivosti detského výchovného zariadenia alebo školy, v ktorých starostlivosti dieťa inak je,
  • ak osoba, ktorá sa inak stará o dieťa, ochorela alebo sa jej nariadila karanténa (karanténne opatrenie), prípadne sa podrobila vyšetreniu alebo ošetreniu v zdravotníckom zariadení, ktoré nebolo možné zabezpečiť mimo pracovného času zamestnanca.

Tu môžeme uviesť častý príklad, keď žena na materskej (rodičovskej) dovolenke ochorie a z tohto dôvodu má jej manžel nárok na neplatené pracovné voľno od zamestnávateľa.

Vo všetkých hore uvedených prípadoch nemá takýto zamestnanec nárok na náhradu mzdy, ak to osobitný predpis neustanovuje inak.

V týchto prípadoch by však strata príjmu mala byť kompenzovaná niektorou z dávok nemocenského poistenia, ako poistenia práve pre prípad straty príjmu zo zárobkovej činnosti v dôsledku dočasnej pracovnej neschopnosti, tehotenstva a materstva.

Ako sa pripraviť na pracovný pohovor?...alebo Návrat do práce do materskej

Voľno v prípade vyšetrenia, ošetrenia a pôrodu

V prípade vyšetrenia alebo ošetrenia zamestnanca v zdravotníckom zariadení sa poskytne pracovné voľno s náhradou mzdy na nevyhnutne potrebný čas.

Najviac však sedem dní v kalendárnom roku a pod podmienkou, že vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času.

Ďalšie pracovné voľno sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas, ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času, ale už bez náhrady mzdy.

Pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas na preventívne lekárske prehliadky súvisiace s tehotenstvom a tiež pod podmienkou, že vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času.

V prípade narodenia dieťaťa manželke zamestnanca sa pracovné voľno s náhradou mzdy poskytne na nevyhnutne potrebný čas na prevoz  matky dieťaťa do zdravotníckeho zariadenia a späť.

Dg.: WORKHOLIK. Keď práca vyhráva nad rodinou...

Pracovné voľno v prípade sprevádzania rodinného príslušníka do zdravotníckeho zariadenia

Pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne len jednému z rodinných príslušníkov na nevyhnutne potrebný čas v prípade sprevádzania rodinného príslušníka do zdravotníckeho zariadenia na vyšetrenie alebo ošetrenie pri náhlom ochorení alebo úraze a na vopred určené vyšetrenie, ošetrenie alebo liečenie.

Toto pracovné voľno sa poskytne najviac na sedem dní v kalendárnom roku a pod podmienkou, že sprevádzanie je nevyhnutné a uvedené úkony nie je možné vykonať mimo pracovného času.

V prípade sprevádzania zdravotne postihnutého dieťaťa do zariadenia sociálnej starostlivosti alebo špeciálnej školy sa pracovné voľno s náhradou mzdy poskytne len jednému z rodinných príslušníkov najviac na desať dní v kalendárnom roku.

Nárok na voľno v prípade úmrtia rodinného príslušníka

V tomto prípade sa pracovné voľno poskytuje s náhradou mzdy na dva dni pri úmrtí manžela alebo dieťaťa a na ďalší deň na účasť na pohrebe týchto osôb.

Podobne sa pracovné voľno s náhradou mzdy na jeden deň poskytuje na účasť na pohrebe rodiča a súrodenca zamestnanca, rodiča a súrodenca jeho manžela, ako aj manžela súrodenca zamestnanca a na ďalší deň, ak zamestnanec obstaráva pohreb týchto osôb.

Nárok na pracovné voľno s náhradou mzdy na maximálne jeden deň poskytuje zamestnávateľ na účasť na pohrebe prarodiča alebo vnuka zamestnanca, alebo prarodiča jeho manžela, prípadne inej osoby, ktorá síce nepatrí k uvedeným príbuzným, ale žila so zamestnancom v čase úmrtia v domácnosti.

Ďalší deň s náhradou mzdy sa poskytuje vtedy , ak zamestnanec obstaráva pohreb týchto osôb.

Prečítajte si: Materské: Najčastejšie otázky

Nárok na pracovné voľno v prípade svadby

V prípade vlastnej svadby je zamestnávateľ povinný poskytnúť pracovné voľno s náhradou mzdy na jeden deň.

V prípade účasti na svadbe dieťaťa a rodiča zamestnanca zamestnávateľ poskytne pracovné voľno tiež na jeden deň, ale bez náhrady mzdy.

Ťažkosti pri príchode do zamestnania

V prípade nepredvídaného prerušenia premávky alebo meškania pravidelnej verejnej dopravy má zamestnanec nárok na pracovné voľno na nevyhnutne potrebný čas bez náhrady mzdy, ak nemohol prísť na svoje pracovisko iným primeraným spôsobom.

Ak je znemožnená cesta do zamestnania z poveternostných dôvodov individuálnym dopravným prostriedkom, ktorý používa zamestnanec so zdravotným postihnutím, pracovné voľno s náhradou mzdy sa mu poskytne na maximálne jeden deň.

Voľno na účely sťahovania a hľadania nového pracovného miesta

Ide o pomerne časté prípady, v ktorých si svoje nároky na pracovné voľno zamestnanec z rôznych dôvodov neuplatňuje (napr. z dôvodu neznalosti).

Ak sa sťahuje zamestnanec, ktorý má vlastné bytové zariadenie, môže si uplatniť pracovné voľno bez náhrady mzdy na nevyhnutne potrebný čas.

Maximálne však jeden deň pri sťahovaní v tej istej obci a pri sťahovaní do inej obce dva dni. V prípade, že ide o sťahovanie v záujme zamestnávateľa, poskytuje sa pracovné voľno s náhradou mzdy.

Ak si zamestnanec hľadá nové pracovné miesto pred skončením pracovného pomeru, má nárok na pracovné voľno bez náhrady mzdy na nevyhnutne potrebný čas, najviac však na jeden poldeň v týždni počas výpovednej doby.

Rovnaké pracovné voľno avšak s náhradou mzdy poskytne zamestnávateľ pri skončení pracovného pomeru výpoveďou danou zamestnávateľom alebo dohodou z týchto dôvodov:

  • ak sa zamestnávateľ alebo jeho časť zrušuje alebo premiestňuje a zamestnanec nesúhlasí so zmenou dohodnutého miesta výkonu práce ,
  • ak sa zamestnanec stane nadbytočný vzhľadom na písomné rozhodnutie zamestnávateľa alebo príslušného orgánu o zmene jeho úloh, technického vybavenia, o znížení stavu zamestnancov s cieľom zvýšiť efektívnosť práce alebo o iných organizačných zmenách a zamestnávateľ, ktorý je agentúrou dočasného zamestnávania, aj ak sa zamestnanec stane nadbytočným vzhľadom na skončenie dočasného pridelenia podľa § 58 pred uplynutím doby, na ktorú bol dohodnutý pracovný pomer na určitú dobu,
  • ak zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu. Alebo ak doterajšiu prácu nesmie vykonávať pre chorobu z povolania alebo pre ohrozenie touto chorobou, alebo ak dosiahol na pracovisku najvyššiu prípustnú expozíciu určenú rozhodnutím príslušného orgánu  verejného zdravotníctva.
  • V týchto prípadoch možno pracovné voľno so súhlasom zamestnávateľa zlučovať.

Iné prípady nároku na pracovné voľno

Zamestnávateľ môže poskytnúť zamestnancovi aj ďalšie pracovné voľno z vyššie uvedených dôvodov, z iných dôvodov (hore neuvedených), najmä na zariadenie dôležitých osobných, rodinných a iných vecí, ktoré nemožno vybaviť mimo pracovného času.

Prípadne na žiadosť zamestnanca, a to s náhradou mzdy alebo bez náhrady mzdy; zamestnávateľ tiež môže poskytnúť zamestnancovi pracovné voľno s náhradou mzdy, ktoré si zamestnanec odpracuje. Na takéto voľno však zamestnanec už nárok nemá.

Povinnosti zamestnanca

V prípade, že je prekážka v práci zamestnancovi vopred známa, je zamestnanec povinný včas požiadať zamestnávateľa o poskytnutie pracovného voľna.

Ak by mu nebola vopred známa, musí o nej upovedomiť zamestnávateľa bez zbytočného odkladu. Zamestnanec je povinný prekážku v práci a jej trvanie zamestnávateľovi preukázať. Príslušné zariadenie (napríklad zdravotnícke alebo matrika) je povinné potvrdiť mu doklad o existencii prekážky v práci a o jej trvaní.

Opätovne treba uviesť, že ak má zamestnanec nárok na pracovné voľno bez náhrady mzdy, zamestnávateľ je povinný mu umožniť nadpracovanie zameškaného času, ak tomu nebránia vážne prevádzkové dôvody.

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: