Tehotenský preukaz - podrobné vysvetlenie skratiek

MUDr. Jozef Záhumenský | 10. marec 2016
mamicka cita tehotensky preukaz

Materská knižka sprevádza každú budúcu mamičku od desiateho týždňa tehotenstva až po samotný pôrod. Čo znamenajú všetky tie lekárske značky, čísla a iné záznamy, sme sa opýtali gynekológa MUDr. Jozefa Záhumenského.

PRVÁ STRANA

R.Č. matky – rodné číslo matky

PREDCHÁDZAJÚCE GRAVIDITY:

Pôrody

Rok

Pohl. – Pohlavie

Hmot./dĺžka – hmotnosť (najčastejšie v gramoch), dĺžka (najčastejšie v centimetroch)

Kompl. grav. – komplikácie v tehotnosti

Kompl. pôr. – komplikácie počas pôrodu

Ab. rok/g.m. – samovoľné potraty – rok, kedy sa udiali, g.m. gestačný mesiac – dĺžka tehotnosti v mesiacoch, kedy sa potrat udial

UPT: rok/g.m. – umelé ukončenia tehotnosti, či už na prianie matky alebo z medicínskej indikácie, rok, kedy boli vykonané, a dĺžka tehotnosti v mesiacoch

tehotenský preukaz strana 1ANAMNÉZA – údaje, ktoré získa lekár pri rozhovore s tehotnou

RA: rodinná anamnéza – údaje o závažných ochoreniach v rodine (pokrvné príbuzenstvo, nie manžel a jeho rodina), klinicky zaujímavý je hlavne výskyt cukrovky, vysokého tlaku, rakoviny, psychických ochorení a tehotenských komplikácií v blízkom príbuzenstve. V rodinnej anamnéze možno zaznamenať i eventuálne vrodené vývojové chyby v priamom príbuzenstve potomka (starší súrodenci, ale i otec a jeho priami príbuzní).

Detské ochorenia: sú klasické detské ochorenia matky, ktoré prekonala ako dieťa – ovčie kiahne, osýpky, šarlach, mumps, ružienka

OA: osobná anamnéza – údaje o prekonaných ochoreniach matky. Jedná sa najmä o choroby, ktoré by mohli vplývať na priebeh tehotenstva a pôrodu a z nich hlavne tie, ktoré pretrvávajú v súčasnom období, eventuálne je matka s nimi dispenzarizovaná u odborníka. Najzávažnejšie sú choroby srdca, vrátane vysokého krvného tlaku, endokrinné ochorenia, vrátane cukrovky, choroby pľúc, pečene, močových ciest. Zvláštnou kapitolou sú choroby a úrazy chrbtice a panvy, ktoré by mohli vplývať na priebeh pôrodu. Možno sem zaznamenať aj eventuálny údaj o liečenej neplodnosti a spôsobe otehotnenia.

Alergie: Zaujímavé sú alergie na lieky, lekár by mal odlíšiť, či sa jednalo naozaj o alergickú reakciu, ktorá nie je príliš častá, alebo iba o nežiaduce účinky lieku (žalúdočné potiaže, zvracanie, hnačka).

Operácie: zaznamenávajú sa všetky operácie, z ktorých najdôležitejšie sú samozrejme operácie panvových a brušných orgánov.

Tieto všetky údaje sú získané pohovorom s pacientkou pri zakladaní tehotenskej knižky. Za ich správnosť je spoluzodpovedná i samotná rodička, utajovanie či menenie údajov môže za určitých okolností i nepriaznivo ovplyvniť poskytovanú starostlivosť počas pôrodu. Vzhľadom k tomu, že tehotenský preukaz nosí tehotná so sebou a často sa doňho díva i partner a celá rodina, stáva sa, že pacientka neudá správny údaj o počte umelých ukončení tehotnosti alebo o prekonaných pohlavných chorobách. Toto môže viesť až k nesprávnym medicínskym postupom (neprevedenie zaisťovacej liečby pri prekonanom syfilise, neočakávané poruchy odlučovania placenty po opakovaných potratoch...).

Dolné údaje sú určené pacientke, píše sa termín ďalšej návštevy v poradni. Frekvencia udávaná v preukaze platí pre zdravé nerizikové tehotenstvo. Rodička sledovaná pre rizikové tehotenstvo chodí do poradne podľa odporúčania ošetrujúceho gynekológa.

 

DRUHÁ STRANA

tehotenský preukaz strana 2

Menštruačný cyklus – píše sa, či bol pravidelný alebo nepravidelný. Číslom sa označí počet dní trvania cyklu/dĺžka krvácania v dňoch. Napríklad číslo 28/5 znamená začiatok menštruácie každých 28 dní a krvácanie 5 dní.

PM – dátum prvého dňa poslednej menštruácie. Pred vynájdením ultrazvuku to bol jediný, pomerne presný termín, podľa ktorého sa dal vypočítať termín pôrodu. Termín sa počíta podľa tzv. Naegelovho vzorca: PM – 3 mesiace + 7 dní. Tento termín platí pre 28-dňový menštruačný cyklus, pri dlhšom cykle sa musí pripočítať rozdiel, napríklad pri 32-dňovom cykle sa pripočítajú 4 dni (32 – 28). Pri kratšom cykle sa rozdiel odčítava. Až 40 % žien však udáva nesprávny dátum alebo má cyklus nepravidelný, preto sa termín pôrodu koriguje prvým ultrazvukovým vyšetrením. Vypočítaný termín pôrodu sa zapíše do kolonky TP v rovnakom riadku.

IVF – ET je skratka pre In Vitro Fertilisation – Embryo Transfer. Ide o umelé oplodnenie „v skúmavke“. Pretože vtedy presne vieme, kedy k oplodneniu prišlo, vieme aj veľmi presne vypočítať, kedy bude termín pôrodu. Táto kolonka sa, samozrejme, vyplňuje iba u žien, ktoré otehotnejú touto metódou.

PP – prvé pohyby. Ide o deň, kedy pacientka ucítila prvé pohyby plodu. V čase pred ultrazvukom to bol jediný údaj, ktorým sa trochu spresňoval dátum pôrodu u žien s nepravidelnou menštruáciou, u dojčiacich žien alebo u tých, ktoré ešte v tehotenstve zakrvácali. Pretože vnímanie pohybov je veľmi subjektívne a individuálne, je to údaj značne nepresný a v súčasnosti iba doplňujúci.

Nástup MD – dátum nastúpenia na materskú dovolenku, 6 až 8 týždňov pred termínom pôrodu

Výška – hmot. – údaje o výške a hmotnosti pred otehotnením

Rozmery panvy – pri prvej prehliadke by mali byť zmerané vonkajšie panvové rozmery – vzdialenosť medzi tŕňmi sedacích kostí (distantia bispinalis), vzdialenosť medzi hrebeňmi bedrových kostí (distantia bicristalis) a vzdialenosť medzi veľkými chocholmi stehnových kostí (distantia bitrochanterica) na oboch stranách. Posledný údaj je predozadná vzdialenosť od vrcholu lonovej kosti po horný okraj krížovej kosti. Panva sa meria pomocou pelvimetra. Význam získaných údajov sa v súčasnosti spochybňuje, pretože nie veľmi presne vypovedajú o vnútorných rozmeroch kosťového pôrodného kanála, i preto, že sa v priebehu tehotnosti a pôrodu menia.

Cervikálne skóre – v snahe o objektivizáciu nálezu pri vaginálnom vyšetrení bolo zavedené bodovanie vlastností maternicového čípku. Hodnotí sa jeho dĺžka, dilatácia (otvorenie krčkového kanálu), orientácia (sklon oproti maternici – dorzálna je dozadu, mediálna je v strede a anteriórna je dopredu), konzistencia (tuhosť), cerviko-korporálny uhol (je to hodnotenie strmosti zúženia v oblasti vnútornej bránky krčka), naliehanie (je to vzťah najnižšie položenej časti plodu, najčastejšie hlavičky k panvovému vchodu). Tieto údaje hodnotia pripravenosť krčka maternice na pôrod, dôležitá je hlavne dynamika stavu – zmeny v reálnom čase.

– ak je cervikálne skóre (CI – cervical index) väčší ako maximálna tolerancia – tehotná by mala byť vyšetrená v ambulancií pre rizikové tehotné (RG – riziková gravidita), maximálna tolerancia je uvedená v pravom stĺpci pod tabuľkou a je vo vzťahu k pokročilosti tehotnosti.

Moč B-C-H-U – výsledok papierikového vyšetrenia moču, B – prítomnosť bielkovín, C – prítomnosť cukru, H – prítomnosť krvného farbiva hemoglobínu, U – prítomnosť žlčového farbiva urobilinogénu, hodnotí sa takzvane semikvantitatívne, podľa zafarbenia indikátora prostredníctvom krížikov.

Nalieh. – naliehanie – vyjadrenie, ktorá čiastka plodu je najnižšie – najčastejšie hlavička, ale môže byť aj zadoček, nôžky alebo iná časť plodu.

OP – ozvy plodu – označujú sa buď + alebo presnejšie aj presnou frekvenciou srdiečka plodu, tá je v termíne pôrodu od 120 – 160 úderov za minútu.

Subjektívne ťažkosti – sem lekár zaznamená ťažkosti, ktoré pacientka udáva pri návšteve poradne.

 

TRETIA STRANA

tehotenský preukaz strana 3

Vstupné vaginálne vyšetrenie dňa – je to prvé vyšetrenie po zaznamenaní tehotnosti, malo by obsahovať i cytologické vyšetrenie (OC – onkocytológia) a kolposkopiu – vyšetrenie povrchu krčka maternice špeciálnou lupou.

Fundus – spona v cm – meranie vzdialenosti od horného okraja lonovej kosti po vrchol maternice pomocou krajčírskeho metra. Okrem aktuálnej hodnoty je dôležitá dynamika, tvar krivky. Hodnota sa zaznamenáva do grafu, kde zvisle sú týždne a pozdĺžne vzdialenosť v cm. Je to nepriamy ukazovateľ rastu plodu. Je pomerne nepresný, zachytí iba 75 % plodov s poruchou rastu, v súčasnosti je nahrádzaný hlavne ultrazvukovým meraním.


ŠTVRTÁ STRANA

tehotenský preukaz strana 4

ULTRAZVUKOVÉ VYŠETRENIA

10.g.t., 20 g.t., 30 g.t. – označenie pre vek plodu, vyšetrenie v 10., 20. a 30. gestačnom týždni, tieto vyšetrenia nemusia byť úplne presne v danom týždni.

Týždeň podľa PM – vek plodu na základe poslednej menštruácie.

Zodpovedá g.t. – vek plodu na základe nameraných ultrazvukových hodnôt.

CRL – cranium rumph lenght – dĺžka plodu od hlavičky po zadoček – meria sa do 15. až 16. týždňa.

NT – nucheal translucency – presiaknutie šije – v 10. – 13. týždni sa meria u plodu šírka podkožia v oblasti šije – šírka väčšia ako 3 mm znamená zvýšené riziko genetickej anomálie plodu.

BPDxFOCD – BPD – biparietálny diameter je priečny rozmer hlavičky, vzdialenosť medzi oboma spánkovými kosťami, FOCD – frontookcipitálny diameter, pozdĺžna veľkosť hlavičky, vzdialenosť od čelovej kosti ku kosti záhlavovej, dôležitý je biparietálny priemer, frontookcipitálny sa niekedy nemeria. Oba tieto údaje možno doplniť údajom HC – head circumferentia – obvod hlavičky.

TADxAPD – TAD – transabdominálny diametar – priečny rozmer bruška plodu, APD – anteroposterior diameter – predozadný rozmer bruška plodu. Možno doplniť, eventuálne nahradiť údajom AC – abdominal circumferentia – obvod bruška.

Poloha a naliehanie – poloha plodu vo vzťahu k pozdĺžnej osi maternice, naliehanie – je najnižšie položená čiastka plodu.

Chorion – plodový obal, ktorý sa hodnotí do 11. – 12. týždňa, potom splýva s druhým plodovým obalom – amnionom.

Cervix – pomocou vaginálnej sondy možno v indikovaných prípadoch posúdiť dĺžku a tvar maternicového krčku, robí sa u hroziacich predčasných pôrodov.

Akcia – popisuje sa akcia srdiečka plodu, buď slovíčkom prítomná, alebo +, prípadne možno napísať aj frekvenciu srdiečka.

Pohyby – popisujú sa pohyby plodu, prítomné alebo neprítomné.

Pohlavie – pohlavie plodu.

Lokalkizácia placenty – umiestnenie placenty na prednej, zadnej stene maternice, vo vrchole maternice (fundus), alebo vcestná placenta umiestnená pod naliehajúcou čiastkou plodu (praevia).

Stupeň zrelosti – hodnotí sa obraz placenty na ultrazvukovom vyšetrení, podľa štruktúry sa dáva stupeň 0 – III.

Plodová voda – posudzuje sa množstvo plodovej vody, oligohydramnion znamená málo, polyhydramnion znamená veľa plodovej vody.

Lokalizácia pupočníka – umiestnenie pupočnej šnúry.

IPP UA RI Index

  • Index placentárnych prietokov uterinnej artérie
  • pomocou doplerovského ultrazvukového vyšetrenia meriame rýchlosť toku krvi v pupočníkovej tepne, hodnotí sa pomer rýchlostí počas srdcového cyklu. Toto cenné vyšetrenie slúži ako doplnok pri predpokladanom rastovom zaostávaní plodu, ukazuje, aký odpor kladie placenta krvnému obehu plodu, nepriamo poukazuje na stupeň poruchy výmeny plynov v placente.

LABORATÓRNE VYŠETRENIA

KS + Rh ženy – krvná skupina matky.

KS + Rh muža – krvná skupina partnera – otca dieťaťa.

Protilátky – u Rh negatívnych matiek sa robí 3x počas tehotenstva odber krvi na zistenie eventuálnej tvorby protilátok proti Rh faktoru.

Ery – počet červených krviniek.

Hb – koncentrácia krvného farbiva.

Ht – pomer červených krviniek ku plazme.

Le – biele krvinky.

Tr- doštičky.

Lues 2 x – odber krvi na zisťovanie sifylisu, robí sa v 3. – 4. mesiaci a druhýkrát v 7. – 8. mesiaci.

HIV – odber krvi na pozitivitu HIV.

HbsAg – zisťovanie prítomnosti žltačky typu B.

TOXO – zisťovanie protilátok proti toxoplazmóze.

Rubeola

Screening GDM – vyšetrenie krvi na tehotenskú cukrovku.

o-GTT – záťažový test na zistenie tehotenskej cukrovky – odber krvi po vypití vody s obsahom cukru.

AFP v sére – odber krvi na alfafetoproteín, jeho nízke hladiny znamenajú zvýšené riziko genetickej anomálie plodu, vysoké hladiny predstavujú riziko rázštepovej vady chrbtice alebo bruška plodu

AMNIOCENTÉZA – odber plodovej vody

Kultivácie – bakteriologické vyšetrenie

Moč

MOP p.p. – mikróbny obraz pošvový – vyšetrenie náteru pošvy pod mikroskopom

Str. agalactiae – vyhľadávanie prítomnosti streptokoka skupiny B v pošve a konečníku, pri jeho pozitivite sa podávajú antibiotiká pri pôrode ako prevencia infekcie plodu

PH pošvy – skriningové vyšetrenie na poruchu pošvového prostredia

EKG

Stomatológ – zubné vyšetrenie

Psychoprofylaxia – absolvovanie prípravy na pôrod, prednášok a cvičení

Otec pri pôrode – absolvovanie prípravy otca na pôrod

Mohlo by vás zaujímať:

Príprava na tehotenstvo
Je tehotenstvo sexy?
Tri trimestre tehotenstva

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: