Reprodukčná imunológia

Reprodukčná imunológia
11.2.2016 v kategórii Snažilky, autor Redakcia, foto: istockphoto.com

Rozhovor s MVDr. Ladislavom Bobakom, CSc. - vedúcim laboratória pre diagnostiku infertility a spermiovej banky pri Združenej tkanivovej banke Fakultnej nemocnice L. Pasteura a Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach.

Nedarí sa vám otehotnieť? Prečítajte si náš rozhovor o reprodukčnej imunológii s MVDr. Ladislavom Bobakom, CSc.  - vedúcim laboratória pre diagnostiku infertility a spermiovej banky pri  Združenej tkanivovej banke Fakultnej nemocnice L. Pasteura a Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach:

Aká je indikácia pre imunologické vyšetrenie?

Imunologické vyšetrenie je indikované v prípade, že uskutočnené klinické (stav a priechodnosť vajíčkovodov, anatómia maternice a pod.), hormonálne, fyzikálno-morfologické vyšetrenie (cervikálneho hlienu, ejakulátu - spermiogram) nepriniesli riešenie neplodného páru, prípadne ani asistovaná reprodukcia nebola úspešná. Asistovaná reprodukcia je výkon náročný po stránke hormonálnej stimulácie, aj po stránke odberu vajíčok (invazívny výkon = chirurgický výkon v krátkej narkóze), ktoré prinášajú určité riziká. Preto odporúčame pred asistovanou reprodukciou čo najpodrobnejšie vyšetrenie, vrátane imunologického, mikrobiologického a sérologického. 

Čo vlastne znamená reprodukčná imunológia?

Reprodukčná imunológia v patologickom zmysle slova je súbor imunitných reakcií organizmu namierených proti reprodukčným tkanivám, reprodukčným bunkám alebo ich štruktúram, prípadne proti iným tkanivám bunkám a ich štruktúram, ktoré sa podieľajú nepriamo na procesoch súvisiacich s plodnosťou (s procesom oplodnenia, donosenia a pôrodu živého a zdravého dieťaťa).

Vychádza sa z faktu, že plod je tzv. semitransplantát, čo znamená, že polovička buniek je cudzích, dodaných otcom. Imunitný systém funguje na princípe schopnosti rozlišovať vlastné a cudzie. Vlastné toleruje, proti nevlastným reaguje rôznymi mechanizmami. Preto môžeme povedať, že tehotenstvo je imunologicky podmienený stav. Plod sa môže vyvíjať iba vďaka stavu imunosupresie (potlačenie imunitných reakcií), čo nazývame imunologická tolerancia. Imunitný systém v tomto prípade toleruje nevlastné – cudzie. To znamená, že za fyziologických okolností je v priebehu celého tehotenstva znížený počet a funkcia imunokompetentných buniek. Mechanizmy imunotolerancie a ich poruchy sú stále pozorne skúmané vedcami a sú jednou z hlavných náplní reprodukčnej imunológie.

Ako dlho sa čaká na vyšetrenia a kde všade sa pracoviská reprodukčnej imunológie nachádzajú na Slovensku? Je pravdou, že Slovenky vyhľadávajú radšej české imunologické centrá, kde si dokonca vyšetrenia aj hradia? Ak áno, prečo?

Pokiaľ je mi známe, na Slovensku je jediné laboratórium s pomerne komplexnou ponukou špeciálnych vyšetrení reprodukčných porúch vrátane reprodukčnej imunológie. Je to Laboratórium pre diagnostiku infertility a spermiová banka pri Združenej tkanivovej banke Fakultnej nemocnice Luisa Pasteura a Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach. Spoluprácu ponúkame centrám asistovanej reprodukcie, špecializovaným pracoviskám, ako sú poradne pre riešenie neplodnosti, ale aj jednotlivým lekárom – gynekológom, andrológom, imunológom. Spolupráca je otvorená pre každého, kto pošle pacienta s platnou žiadankou na vyšetrenie plodnosti.

Našou činnosťou je aj manažovanie pacienta na ďalšie vyšetrenia. V laboratóriu oddelenia klinickej imunológie a alergológie sa vyšetrujú rôzne autoprotilátky, ktoré sú charakteristické pre autoagresívne systémové choroby, ako sú SLE (systémový lupus erythematodus), reumatoidná artritída a pod., a vyšetruje sa tzv. crossmatch, čo znamená vyšetrenie protilátok v sére ženy proti transplantačným antigénom na lymfocytoch partnera. Toto vyšetrenie je indikované hlavne pri potratoch. Na transfúznom oddelení  sa vyšetrujú Coombsove testy, ktorými sa zisťujú u ženy protilátky proti krvnej skupine partnera alebo plodu (v prípade, že nie je totožná s matkinou krvnou skupinou).

K imunizácii dochádza u žien v gravidite, stačí na to malé množstvo erytrocytov plodu. Tvorba imunitných protilátok môže byť navodená aj aplikáciou inkompatibilného (nezlučiteľného) transfúzneho prípravku alebo látkami podobnými antigénom krvných skupín A, B, H, ktoré sa vyskytujú v prírode. Klinicky významná koncentrácia protilátok môže mať vplyv na ďalšiu prognózu tehotenstva. Môže byť príčinou predčasného pôrodu, poškodenia, a výnimočne aj odumretia plodu, alebo limituje závažnosť hemolytickej choroby novorodenca. Najčastejšie dochádza k prípadom inkompatibility krvných skupín u žien s krvnou skupinou 0 a dieťaťom s A alebo B krvnou skupinou.

V Českej republike sú najznámejšie pracoviská, ktoré sa zaoberajú diagnostikou neplodnosti vrátane reprodukčnej imunológie v Ústave pro péči o matku a dítě v Prahe a pracovisko vo Fakultnej nemocnici v Plzni. Diapazón vyšetrení českých pracovísk je širší, hlavne o test bunkovej imunity proti spermiám a trofoblastu (súčasť placenty). Tento test v krátkej dobe zaradíme aj do diapazónu našich vyšetrení.

Laboratórna diagnostika s následnou terapiou zlepší skóre v prospech fyziologického oplodnenia až po pôrod zdravého dieťaťa a rovnako zlepší aj úspešnosť asistovanej reprodukcie. Pokiaľ  laboratórna diagnostika nezistí žiadny problém, môžeme hovoriť o idiopatickej sterilite – neplodnosť z neznámych príčin. Z toho vyplýva, že aj v diagnostike sú ešte biele miesta, ktoré sa dajú odstrániť len výskumom a zavádzaním nových vyšetrovacích metód.

Môže vás zaujímať:

Príčiny mužskej neplodnosti
Túžba
Snažilkovanie trochu inak...