Otec a materské – čo potrebujete vedieť

Eva Valentíny | 5. máj 2021
Otec a poberanie materského

Praktické informácie o "materskej dovolenke" pre otcov. Aké podmienky musí spĺňať a môžu byť doma obaja rodičia?

Otec, ktorý žiada o materskú dávku, môže byť:

  • Zamestnanec (pracovný pomer, dohodár),
  • samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO),
  • dobrovoľne poistená osoba,
  • osoba, ktorá je v ochrannej lehote (trvá 7 kalendárnych dní po skončení nemocenského poistenia, napríklad po skončení pracovného pomeru alebo povinného poistenia SZČO. Ak si v lehote 7 dní požiadate o materské a taktiež splníte ostatné podmienky, bude Vám priznané).

Otec dieťaťa môže požiadať o materské najskôr po uplynutí šiestich týždňov odo dňa pôrodu. Môže tak samozrejme urobiť aj neskôr. Na maximálne čerpanie materského by však nemal prekročiť hranicu 2 roky a 5 mesiacov.

Zo zákona totiž otec poberá dávku 28 týždňov,  avšak maximálne do dovŕšenia troch rokov veku dieťaťa (výnimkou je osamelý otec, ktorý poberá materské až po dobu 31 týždňov, či otec, ktorý sa stará o dve alebo viac detí, ktorý poberá materské po dobu 37 týždňov).

Otec, ktorý chce získať nárok na materské, musí splniť nasledovné podmienky:

1. v deň nástupu na materské byť nemocensky poistený alebo byť v ochrannej lehote po skončení nemocenského poistenia,

2. v období dvoch rokov ku dňu nástupu na materské musí byť nemocensky poistený najmenej 270 kalendárnych dní,

3. dieťa, na ktoré žiada otec nárok na materské, musí mať vek najmenej 6 týždňov,

4. matka nemôže poberať materské na to isté dieťa, na ktoré si chce otec uplatniť nárok na materské (na iné dieťa matka môže poberať materské, a to znamená, že ak majú napr. dieťa novonarodené a dieťa dvojročné, môžu obaja rodičia poberať materské),

5. ani jeden z rodičov si neuplatňuje nárok na rodičovský príspevok (matka musí požiadať o pozastavenie vyplácania rodičovského príspevku, ak jej je vyplácaný),

6. ak je otec SZČO alebo dobrovoľne nemocensky poistená osoba, nesmie mať za posledných 5 rokov nedoplatky v Sociálnej poisťovni (vyššie ako 5 eur),

7. predloží pobočke Sociálnej poisťovne žiadosť o materské a povinné doklady.

Výška materského

Materské v roku 2021 je vo výške 75 % denného vymeriavacieho základu (DVZ) alebo pravdepodobného denného vymeriavacieho základu (PDVZ) za jeden kalendárny deň. Nakoľko maximálny denný vymeriavací základ pre rok 2021 predstavuje sumu 71,8028 €, platí, že maximálna denná suma materského na rok 2021 nesmie presiahnuť 75 % z 71,8028 €, t. j. 53,8521€. Maximálne materské v roku 2021 môže dosiahnuť sumu až 1 669,50.

 

Žiadosť o materské dávky a doklady, ktoré musí otec predložiť k žiadosti o materské

Žiadosť o materské treba predložiť na príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne. Ak ste sa so zamestnávateľom dohodli, ste živnostník alebo v ochrannej lehote, žiadosť do Sociálnej poisťovne doručíte sami.

Môžete tak urobiť aj poštou. Zvlášť teraz, v čase pandémie koronavírusu vychádza aj Sociálna poisťovňa svojim klientom v ústrety. Snaží sa, aby ľudia mohli vybaviť čo najviac záležitostí poštou, prípadne online. Tlačivá vám Sociálna poisťovňa poskytne/zašle na požiadanie.

Žiadateľ musí spätne zaslať:

  • potvrdenie z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o tom, že ani jeden z rodičov nepoberá rodičovský príspevok odo dňa, od kedy otec žiada nárok o materské,
  • rodný list dieťaťa (neoverená kópia) – len v prípade, ak dieťa nie je zapísané v matrike na území SR.
Pozn.: Na základe výpovede mnohých otcov žiadajúcich o materské môžeme konštatovať, že napriek tomu, že na Slovensku chýba digitalizácia; nechýba ochota a ústretovosť pracovníčok Sociálnej poisťovne. Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte osloviť kontaktné centrum Sociálnej poisťovne. Aj v čase pandémie dokážu úradníci klientov sprevádzať s veľkou trpezlivosťou a radi pomôžu. 

 

Aké možnosti má matka dieťaťa, ak materské poberá otec

1. Vrátiť sa späť do práce.

2. Evidovať sa na úrade práce, ak nie je v pracovnom pomere.

3. Ostáva doma na rodičovskej dovolenke u svojho zamestnávateľa. Momentálne je akceptovaný právny stav, že na rodičovskej dovolenke môžu byť obaja rodičia s jedným dieťaťom súčasne. Zákonník práce to nezakazuje. Matka dieťaťa však nesmie poberať rodičovský príspevok.

V tomto prípade si budete musieť platiť zdravotné poistenie vo výške cca 76,44 eur mesačne ako samoplatiteľ***. Dôchodkové poistenie je dobrovoľné. Sociálna poisťovňa zatiaľ akceptuje, aby bola matka naďalej prihlásená ako poistenec štátu. Túto možnosť si ale treba určite overiť na pobočke Sociálnej poisťovne.

4. Niektoré mamy si žiadajú od zamestnávateľa neplatené voľno

***Ak máte ešte iné dieťa, ktoré má vek do 6 rokov a nechodí do škôlky na viac ako na 4 hodiny denne, môžete sa prihlásiť v zdravotnej poisťovni ako poistenec štátu, pretože sa staráte o toto dieťa.

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: