Od 1. apríla môžu budúce mamičky požiadať o novú dávku tehotenské

Sociálna poisťovňa | 31. marec 2021
Tehotenská dávka

Po splnení zákonných podmienok tak môžu získať finančnú pomoc, ktorá im pomôže kompenzovať zvýšené výdavky v období tehotenstva.

Kto má nárok na tehotenskú dávku?

Dávka je určená pre tehotné ženy, ktoré sú v čase nároku nemocensky poistené – zamestnankyne, živnostníčky či iné samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO), dobrovoľne poistené osoby, resp. tehotné ženy, ktorým vznikne nárok na dávku po zániku nemocenského poistenia v ochrannej lehote.

Tehotenskú dávku môžu ženy poberať aj popri práci, teda v období, keď majú príjem alebo poberajú iné dávky (napríklad materské, nemocenské, či rodičovský príspevok).
K podmienkam priznania nároku patrí aj dosiahnutie najmenej 270 dní nemocenského poistenia v posledných dvoch rokoch.

Nová dávka sa netýka tehotných študentiek, pre tie je určené tzv. tehotenské štipendium, o ktoré treba požiadať príslušnú školu.

Nárok na novú dávku vznikne tehotným ženám od začiatku 27. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu, teda od 13. týždňa tehotenstva a budú ju poberať až do skončenia tehotenstva (pôrodom, umelým prerušením tehotenstva alebo spontánnym potratom).

Výška dávky bude závisieť od dosiahnutých vymeriavacích základov (hrubých príjmov), z ktorých žena odvádzala poistné na nemocenské poistenie v rozhodujúcom období, čo je spravidla predchádzajúci kalendárny rok. Výška dávky predstavuje 15% denného vymeriavacieho základu. Stanovená je aj jej najnižšia a najvyššia možná hranica.
V roku 2021 môže budúca mamička dostávať tehotenské v rozpätí od 215,50 eura do 333,90 eura mesačne.

Ako požiadať o tehotenskú dávku?

  • Nárok si uplatní prostredníctvom Žiadosti o tehotenské, ktorú jej vystaví a očakávaný deň pôrodu na ňom potvrdí gynekológ na prvej preventívnej prehliadke, na začiatku II. trimestra po dosiahnutí 13. týždňa tehotenstva.
  • Budúca mamička doručí tlačivo príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne.
  • Sociálna poisťovňa v tejto súvislosti pripravila elektronický formulár, ktorý bude k dispozícii na jej webstránke od 1. apríla. Prostredníctvom e-formulára žena žiadosť odošle (aj s tlačivom od lekára) z pohodlia domova. Doručiť ho tiež môže aj poštou alebo osobne.

Po ukončení tehotenstva je potrebné pobočke zaslať Potvrdenie o skončení tehotenstva. Rovnako ho vystaví lekár zdravotníckeho zariadenia, v ktorom bolo tehotenstvo ukončené alebo gynekológ, ktorý sa o ukončení tehotenstva dozvedel. Gynekológ na tlačive potvrdí dátum ukončenia tehotenstva. 

Zdroj: Socpoist

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: