Alternatíva jaslí či materskej školy: Chcem si založiť DETSKÚ SKUPINU

Bc. Monika Gajdošová | 28. marec 2023
Chcem si založiť detskú skupinu

Štát sa minulý rok rozhodol bojovať s nedostatkom miest v škôlkach pomocou finančného príspevku na zabezpečenie starostlivosti o dieťa v tzv. detskej skupine. Čo spraviť, ak by ste si chceli takúto skupinu založiť aj vy?

Ide o alternatívu detských jaslí či materskej školy. Tiež ide o snahu zosúladiť rodinný a pracovný život rodičov. 

Detská skupina

Detská skupina je forma starostlivosti o dieťa, ktorú poskytuje fyzická osoba. Túto službu nemôže poskytovať právnická osoba (napr. eseročka) ani fyzická osoba prostredníctvom svojich zamestnancov. Z uvedeného vyplýva, že starostlivosť o dieťa v detskej skupine môže poskytovať výlučne fyzická osoba, ktorá sa sama a osobne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť stará o deti vo svojej detskej skupine na konkrétne určenom mieste poskytovania tejto služby. 

V detskej skupine môžu byť umiestnené maximálne 4 deti vo veku 0 až 5 rokov (t. j. deti od narodenia až po začatie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania). Do uvedeného počtu detí sa započítavajú aj deti osoby poskytujúcej túto službu, prípadne deti, ktorým poskytuje opakovanú osobnú starostlivosť na báze susedskej pomoci, priateľstva či rodinnoprávneho vzťahu, teda nielen za odplatu.

Miesto poskytovania služby musí byť domáce prostredie, prípadne miesto, ktoré sa priestorovo aj vybavením približuje domácemu prostrediu. Oprávnenosť poskytovania služby je viazaná na toto konkrétne miesto, na konkrétnu adresu jej poskytovania. Nie je možné, aby na jednom mieste (na jednej a tej istej adrese) poskytovali túto službu viaceré fyzické osoby. 

Osoba musí mať detskú skupinu zaregistrovanú v Registri sociálnych služieb na príslušnom VÚC. Od fyzickej osoby sa nevyžaduje odborné vzdelanie či prax v obdobnom smere.

Príspevok na dieťa v detskej skupine

Od júla 2022 štát poskytuje rodičom finančnú podporu na starostlivosť o dieťa do 3 rokov veku, ktoré je umiestnené v detskej skupine. Od novembra 2022 sa tento príspevok poskytuje aj rodičom, ktorí majú v detskej skupine deti od 3 do 5 rokov. Výška príspevku pre deti od 3 do 5 rokov je najviac v sume 160 € mesačne na každé dieťa.

Finančná podpora na starostlivosť o dieťa v detskej skupine je určená pre zamestnaných rodičov, prípadne pre rodičov študujúcich dennou formou na strednej alebo vysokej škole. Podpora sa poskytuje na zabezpečenie starostlivosti pre každé dieťa do veku 5 rokov, ktoré je umiestnené v detskej skupine. Štát chce týmto spôsobom umožniť rodičom pracovať alebo študovať aj popri malých deťoch.

Žiadosť o poskytnutie finančnej podpory na starostlivosť o dieťa vo veku od 3 do 5 rokov v detskej skupine je možné nájsť na webovej stránke Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny. Spolu s prílohami je možné ju zaniesť na príslušný úrad práce osobne, prípadne ju odoslať emailom alebo poštou. K žiadosti je potrebné priložiť aj zmluvu o poskytovaní sociálnej služby.

V písomnej zmluve sa rodič a poskytovateľ služby dohodnú na podrobnostiach starostlivosti (časové rozpätie, v ktorom sa detská skupina postará o dieťa, sumu za starostlivosť o dieťa, zabezpečenie jeho stravovania ap.)

Chcem si založiť detskú skupinu

Kedy nárok na finančnú podporu nevzniká?

Nárok na finančnú podporu pre deti od 3 do 5 rokov v detskej skupine nevzniká napríklad na dieťa, na ktoré sa poskytuje materské, rodičovský príspevok, príspevok na starostlivosť o dieťa v zmysle zákona o príspevku na starostlivosť o dieťa alebo obdobné dávky v cudzine.

Nárok na finančnú podporu nevzniká ani na dieťa osoby, ktorá poskytuje služby detskej skupiny a dieťa je umiestnené v tejto detskej skupine.

Deti do 3 rokov a detská skupina

Rodičia detí do 3 rokov veku (prípadne do 6 rokov, ak má dieťa dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav) majú aj naďalej možnosť využiť príspevok na starostlivosť o dieťa. Vzhľadom na maximálnu výšku príspevku (280 €) a minimálnu výšku rodičovského príspevku v roku 2023 (301 €) sa však tento príspevok takmer nevyužíva.

VÝHODY DETSKÝCH SKUPÍN:

  • časová flexibilita vzhľadom na preferencie rodičov
  • menší kolektív
  • domáce prostredie
  • individuálne potreby dieťaťa či rodiča
  • možnosť rodičov pracovať/študovať aj napriek preplnenej kapacite materských škôl
  • pevnejšie vzťahy

Keďže nejde o formalizovanú starostlivosť a poskytovanie odbornej výchovy či vzdelávania (ako je to napríklad v materských školách), osoba poskytujúca túto službu NEMUSÍ spĺňať žiadne podmienky odbornej spôsobilosti ani kvalifikačné predpoklady. 

Jedinými podmienkami sú:

  • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
  • dovŕšenie 18 rokov veku,
  • bezúhonnosť.

Detská skupina a osvojené deti + deti z Ukrajiny

Osoby, ktorým je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu, môžu tiež žiadať o finančnú podporu na starostlivosť o dieťa v detskej skupine, a to na príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny. O túto finančnú pomoc môžu aktuálne žiadať aj odídenci z Ukrajiny s osobitnou ochranou.

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: