Arteterapia – diagnostická i terapeutická metóda, ktorá pomáha deťom i dospelým

Mgr. Miroslava Miková | 6. február 2011

Bez ohľadu na presné vymedzenie arteterapie, jej cieľ zostáva stále rovnaký – pomáhať tam, kde slová nemôžu alebo nedokážu pomenovať to, čo trápi dušu alebo telo človeka.

Nikdy by som neverila, koľko dokáže o človeku prezradiť jeho vlastná kresba. Spomínam si na okamih spred niekoľkých rokov. Sestra študovala pedagogiku so zameraním na výtvarnú výchovu. V jeden deň prišla domov a dala mi nakresliť jednoduchý obrázok. Po chvíli ho zobrala do rúk a začala mi rozprávať, čo obrázok o mne prezrádza. Porovnávala vlastnosti, ktorými disponujem v skutočnosti s tými, ktoré o mne vypovedala kresba. Bolo to neuveriteľné, ale zhoda bola naozaj vysoká. Podobne „analyzovala“ na základe kresbičiek charakterové črty všetkých členov rodiny a  známych, ktoré následne porovnávala s tým, akí naozaj sú. Vtedy som sa po prvýkrát bližšie zoznámila s pojmom arteterapia.

Arteterapia – čo to je?
Pojem arteterapia pochádza z latinčiny, pričom „art“ alebo „artis“ preložíme ako umenie. Ak by sme šli úplne do detailov, musíme si vysvetliť aj pojem „therapón“ – v pôvodnom význame je vyjadrením ošetrovateľa bohov alebo ich služobníka. Z tohto slova vznikol pojem „therapeia“ čo značí liečenie, ošetrovanie. Z tohto vysvetlenia možno vyjadriť najjednoduchšiu definíciu arteterapie – liečba umením.

Arteterapia sa veľmi často spája s výtvarným umením. Pre splnenie svojho cieľa využíva prostriedky, ktorými sú kresba, maľba, modelovanie, sochárstvo, grafika či tvorba masiek. J. Pogády ju vo svojej knihe o použití detskej kresby v diagnostike a liečbe charakterizuje ako: „...predovšetkým terapeutické využitie výtvarnej činnosti.“ Nie všetci odborníci ju však spájajú len s výtvarným umením. Mnohí pod pojmom arteterapia rozumejú liečbu rôznymi druhmi umenia. Štefan Vašek si myslí, že: „...arteterapia sa stotožňuje s pojmom kultúrna terapia, v ktorej ide o uplatňovanie viacerých umeleckých výrazových prostriedkov v liečbe (hudby, dramatizácie a pod.)“

Bez ohľadu na presné vymedzenie arteterapie, jej cieľ zostáva stále rovnaký – pomáhať tam, kde slová nemôžu alebo nedokážu pomenovať to, čo trápi dušu alebo telo človeka. Arteterapia sa úspešne využíva pri diagnostike psychických a fyzických ťažkostí a liečbe najrozličnejších ochorení, pretože: „umenie je zvláštne a krásne tým, že sa v ňom nedá klamať.“ (A. P. Čechov)

Význam a uplatnenie arteterapie
Využitie arteterapie je naozaj široké. Táto diagnostická a terapeutická metóda dokáže analyzovať povahové rysy človeka. Podieľa sa na vnútornom obohatení človeka, jeho vzdelávaní a rozvoji. Správne aplikovanie arteterapie  uvoľní stres.  Pre mnohých je táto metóda  vďačným relaxačným prostriedkom. Rovnako dobre sa uplatňuje pri liečbe ľudí s psychickým alebo telesným postihnutím. Pri svojej činnosti ju využívajú psychológovia, vychovávatelia, sociálni i rehabilitační pracovníci. Nesmieme zabudnúť na jej pozitívne účinky pri procese nadobúdania nových informácií.

Arteterapiu využívajú odborníci pri komunikácii s deťmi v predškolskom a ranom školskom veku, pretože navodiť slovný prejav neznámeho a dieťaťa je často veľmi ťažké. Kresba či maľba dokáže vypovedať to, čo je ukryté hlboko v detskej dušičke.  Detský obrázok je malým umeleckým dielom. Ako povedal Eugéne Jonesco: „Umelecké dielo je výrazom tajomnej skutočnosti, ktorú sa človek pokúša povedať iným...“ Arteterapia u detí patrí medzi základné komunikačné prostriedky, je spôsobom ich sebavyjadrenia. Existujú metódy arteterapie, ktoré pomáhajú deťom s poruchami reči, sluchu, problémami v učení, ale aj zdravotnými ťažkosťami v podobe astmy.  „Liečba umením“ zahŕňa prostriedky, ktoré dokážu pomôcť týraným a zneužívaným deťom alebo dospievajúcim toxikomanom. Významné uplatnenie má arteterapia v štádiu dospievania, keď sa mladý človek stretáva s problémami hľadania seba samého či odmietaním autorít. V liečbe dospelých býva skôr doplnkovou metódou, pretože vo svete plnoletých prevláda v diagnostike a liečbe verbálny prejav.

Deti a arteterapia
Pre detský vek je charakteristické, že dieťa nedokáže prostredníctvom verbálnej komunikácie vyjadriť to, čo vie prostredníctvom hry, kresby alebo pohybu. Drvivá väčšina terapeutov sa stotožňuje s názorom, že deti dokážu prostredníctvom výtvarných dielok vyjadriť svoj vnútorný svet.

Známa terapeutka Benderová uvádza viacero dôvodov využitia arteterapie, spomeňme si aspoň niektoré:

  • nadviazanie kontaktu s deťmi, ktoré nevedia verbálne komunikovať, sú príliš citlivé alebo autistické,
  • zníženie agresivity alebo sexuálneho napätia u detí,
  • pri skupinovej terapii dieťa nadobúda sebavedomie, cíti sa obdivované a obľúbené,
  • pochopenie sveta mentálne postihnutých detí,
  • nahliadnutie do nevedomých sfér detského bytia, ktoré si bežne neuvedomuje resp. nevie ich vyjadriť.

Často pri diagnostike a terapii detí nestačí len samotné využitie arteterapie. Preto sa táto metóda kombinuje  s autogénnym tréningom (u starších detí), terapiou hrou, liečbou prostredníctvom rôznych bábok, psychogymnastikou alebo psychodrámou. Známe je jej súbežné použitie s hypnózou. Z uvedeného vyplýva, že „liečbu umením“ môžeme kombinovať s inými druhmi terapií.

Individuálna a skupinová arteterapia
Už samotný názov individuálna arteterapia napovedá, že dieťa je v kontakte len s terapeutom. Najčastejšie komunikácia medzi nimi začína spontánnou kresbou. Neskôr sa vyberajú témy, ktoré súvisia s problematikou dieťaťa.

U detí s poruchami správania prichádza najčastejšie na rad kresba s názvom Moja rodina. Deti dokážu prostredníctvom takejto kresby veľa vypovedať o členoch svojej rodiny i jeho postavení v nej. Často kreslia zvieratá, ktoré sú podľa nich plnohodnotným členom rodiny. Ak dieťa v tejto téme zobrazí predovšetkým nábytok a nie ľudské postavy, svedčí to o nedostatočnom fungovaní rodiny resp. o neplnení jej skutočného poslania. V niektorých prípadoch deti na obrázku jasne nakreslia konflikty, ktorých sú svedkom v bežnom živote (hádky rodičov, bitky a pod.).

Deti s úzkostnými poruchami alebo poruchami správania dokážu vyjadriť svoje úzkostné pocity práve prostredníctvom kresbičky. Rovnako aj deti, ktoré majú problémy v škole, vedia svoje pocity jasne preniesť na papier. Kreslia konkrétne konflikty prebiehajúce v škole i doma.

Diagnostika prostredníctvom kresby prináša informácie o vnútornom svete dieťaťa a dáva možnosť porozumieť mu. Keď poznáme problém a ťažkosti svojho dieťaťa, môžeme mu pomôcť účinnou liečebnou terapiou.  


Zdroj:
J. Pogády a kolektív, Detská kresba v diagnostike a v liečbe, SAP 1993
www.wikipedia.org

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: