Končí mi rodičovská: Nepopulárna byrokracia

Redakcia | 29. november 2023
Končí mi rodičovská: Nepopulárna byrokracia

Koniec rodičovskej dovolenky je pre mnohé mamičky stresujúcim obdobím. Po niekoľkých rokoch strávených doma s dieťaťom býva návrat do práce ťažký.

O to náročnejšia je situácia, ak sa po rodičovskej dovolenke nemáte kam vrátiť.

Návrat do práce

Ak ste pred nástupom na materskú (MD) alebo rodičovskú dovolenku (RD) pracovali a pracovná zmluva vám aj naďalej trvá, zamestnávateľ je POVINNÝ vás po návrate do práce zaradiť na pôvodnú prácu a pracovisko. Ak to nie je možné, je povinný zaradiť vás na inú prácu zodpovedajúcu pracovnej zmluve. Po skončení rodičovskej dovolenky nesmiete mať v práci menej priaznivé podmienky, ako ste mali v čase nástupu na materskú/rodičovskú dovolenku. Rovnako máte právo aj na všetky zlepšenia pracovných podmienok vyplývajúce z právnych predpisov alebo kolektívnej zmluvy, ktoré v práci nastali počas vašej neprítomnosti.

Výpoveď počas materskej/rodičovskej

Zamestnávateľ NESMIE DAŤ výpoveď tehotnej zamestnankyni, zamestnancovi na materskej, otcovskej a rodičovskej dovolenke, ani zamestnancovi, ktorý sa stará o dieťa mladšie ako tri roky. Počas tohto obdobia je zamestnanec v tzv. ochrannej dobe. Počas ochrannej doby zamestnávateľ nemôže dať zamestnancovi výpoveď ani z organizačných dôvodov, t. j. ak sa stane zamestnanec nadbytočným. To neplatí v prípade, ak sa zamestnávateľ alebo jeho časť ruší alebo premiestňuje, a zamestnanec nesúhlasí so zmenou dohodnutého miesta výkonu práce.

Sú mamy, ktorým počas materskej alebo rodičovskej dovolenky skončila pracovná zmluva (mali pracovnú zmluvu na dobu určitú), prípadne také, ktoré pred narodením dieťaťa ešte nepracovali, napríklad z dôvodu štúdia. 

V tomto prípade môžete zvážiť:

 • ostať dobrovoľne nezamestnaná
 • evidenciu na úrade práce
 • podnikanie
 • ,,predĺžený“ rodičovský príspevok

1. Dobrovoľne nezamestnaná

Niektoré mamy nemajú záujem vrátiť sa po rodičovskej dovolenke naspäť do práce alebo im pracovná zmluva počas rodičovskej dovolenky skončila a nenašli zatiaľ vhodnú prácu, prípadne majú iné dôvody, pre ktoré sa rozhodnú byť dobrovoľne nezamestnané. Často si však kladú otázku, ako je to v tomto prípade s odvodmi do zdravotnej a Sociálnej poisťovne.

Každá osoba žijúca na Slovensku musí byť zdravotne poistená (zjednodušene napísané). Zdravotné poistenie si platíte ako zamestnanec, SZČO, samoplatiteľ alebo môžete byť poistenec štátu.

Ak sa po skončení poberania rodičovského príspevku osobne celodenne a riadne staráte o dieťa do 6 rokov, ktoré nechodí do škôlky na viac ako 4 hodiny denne, môžete sa do zdravotnej poisťovne prihlásiť ako poistenec štátu a zdravotné poistenie bude za vás platiť štát. 

Ak máte dieťa, ktoré chodí do škôlky na viac ako 4 hodiny denne, do zdravotnej poisťovne sa prihlásite ako samoplatiteľ. Každý mesiac je nutné platiť zdravotné poistenie vo výške 84,77 € mesačne (prípadne 42,38 €, ak ste osoba so zdravotným postihnutím). 

Poistenie do Sociálnej poisťovne nie je povinné. Ak však máte dieťa do 6 rokov a nie ste povinne dôchodkovo poistená, môžete sa prihlásiť v Sociálnej poisťovni ako poistenec štátu. Štát za vás bude platiť dôchodkové poistenie počas tohto obdobia aj napriek tomu, že nebudete zamestnaná ani SZČO.

Ak už dieťa do 6 rokov nemáte, môžete si platiť poistné do Sociálnej poisťovne dobrovoľne. Aktuálne si môžete vybrať z troch druhov poistenia a ich kombinácií:

 1.  dobrovoľné nemocenské poistenie,
 2.  dobrovoľné dôchodkové poistenie,
 3.  dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti.

V závislosti od toho, ktorý druh poistenia, prípadne ktorý balíček poistenia si vyberiete, vám budú v prípade vzniku nároku vyplatené jednotlivé dávky zo Sociálnej poisťovne. O aktuálnych možnostiach dobrovoľného poistenia a balíkoch dobrovoľného poistenia odporúčame informovať sa na príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne, prípadne telefonicky.

Platenie poistenia do Sociálnej poisťovne je na rozdiel od zdravotnej poisťovne dobrovoľné. Ak nemáte záujem, nemusíte si do Sociálnej poisťovne nič platiť. Dôležité je zabezpečiť si platenie zdravotného poistenia.

2. Evidovaná na úrade práce

Po skončení poberania rodičovského príspevku sa môžete zaevidovať na úrade práce. Túto možnosť využívajú nezamestnaní hlavne vtedy, ak chcú poberať dávku v nezamestnanosti alebo ak chcú, aby štát za nich platil zdravotné poistenie a popritom si hľadajú nové zamestnanie. 

Nárok na dávku v nezamestnanosti vzniká v prípade, ak ste boli v posledných štyroch rokoch pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie poistená v nezamestnanosti najmenej dva roky,  t. j. 730 dní. Dávka v nezamestnanosti sa poskytuje po dobu najviac 6 mesiacov. Evidovaní uchádzači o zamestnanie majú možnosť získať z úradu práce príspevok na rekvalifikáciu. Nárok na príspevok na rekvalifikáciu má evidovaný uchádzač o zamestnanie po splnení podmienok, ktoré sú uvedené a priebežne aktualizované na webovej stránke Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny. Uchádzači o zamestnanie tak majú možnosť rozšíriť alebo úplne zmeniť svoje profesijné zameranie a zvoliť si rekvalifikáciu a poskytovateľa rekvalifikácie podľa vlastného výberu. Evidovaný uchádzač o zamestnanie je povinný aktívne si hľadať zamestnanie a aktívne hľadanie si zamestnania preukazovať úradu práce. Popri evidencii na úrade práce môžete pracovať na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru (dohoda o vykonaní práce, dohoda o pracovnej činnosti), pričom trvanie tejto dohody nesmie presiahnuť úhrne 40 dní v kalendárnom roku. Výška odmeny z tejto dohody nesmie byť vyššia ako 234,42 € v hrubom (suma platná od 1. 7. 2022). Dohoda nesmie byť uzatvorená so zamestnávateľom, u ktorého ste pracovali bezprostredne pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie. Najneskôr deň pred začatím dohody ste povinná predložiť kópiu dohody na úrade práce a do 8 kalendárnych dní preukázať výšku odmeny za uplynulý kalendárny mesiac.

3. Podnikám po rodičovskej dovolenke

Veľa mamičiek začne počas alebo tesne po MD/RD podnikať, väčšinou formou živnosti. Je to obdobie, keď sa rozhodnú naplno venovať svojim záľubám, splniť si sen o podnikaní, ale je to aj vhodná forma privyrobenia si popri deťoch. S podnikaním prichádzajú aj povinnosti voči štátu, ktoré nie každá začínajúca podnikateľka ovláda.

Jednou z výhod živnosti je, že odvody do Sociálnej poisťovne sa v prvý rok podnikania neplatia, následne sa každý rok posúdi ich platenie podľa výšky príjmov. Odvody do zdravotnej poisťovne sa platia v závislosti od toho, či je mama-živnostníčka zároveň poistencom štátu, má iného platiteľa poistného na zdravotné poistenie, prípadne od výšky jej príjmov zo živnosti. Daň z podnikania na živnosť sa vysporiada v rámci daňového priznania, pozor si treba dať aj na prípadnú registráciu na DPH.

V prípade, že si chcete založiť živnosť alebo podnikať inou formou (napr. eseročka), je vhodné poradiť sa s dobrou účtovníčkou, ktorá začínajúce podnikateľky usmerní nielen v platení odvodov, daní, registrácie na DPH, ale aj v iných oblastiach podnikania.

4. Som na ,,predĺženom" rodičovskom 

Ak má vaše dieťa dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav, môžete poberať rodičovský príspevok na toto dieťa najdlhšie do jeho 6 rokov, v praxi známy ako ,,predĺžený“ rodičovský príspevok. Dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav dieťaťa posudzuje príslušný úrad práce na základe podanej žiadosti. Výška rodičovského príspevku je rovnaká bez ohľadu na to, či sa poskytuje do 3 alebo do 6 rokov dieťaťa. Výhodou je, že aj popri ,,predĺženom“ rodičovskom príspevku môžete pracovať, podnikať a dieťa môže byť umiestnené v škôlke aj na celý deň.

Tip odborníka: Sandra Balážiková
Head of HR v ING Hubs Slovakia

Návrat z rodičovskej dovolenky je pre mnohé mamičky očakávanou udalosťou, no môže so sebou prinášať obavy a stres. Nie je sa čoho báť, aj návrat do zamestanania sa dá zvládnuť jendoduchšie so správnym partnerom po boku, ktorým by mal byť váš zamestnávateľ. 

Firmy môžu pri návrate z rodičovskej dovolenky zvoliť rozličný prístup. Vo všeobecnosti však platia tieto kroky:

 • Informovať manažéra a personálne oddelenie o plánovanom návrate z rodičovskej dovolenky.
 • Informovať sa, či vaša pracovná pozícia je stále k dispozícií (ak nie, overiť možnosti iných dostupných pozícií).
 • Prejednať podmienky návratu do zamestnania (plat, dátum návratu, pracovný čas,...)
 • Overiť zostatok nevyčerpanej dovolenky a naplánovať si jej čerpanie.
 • V ideálnom prípade vás zamestnávateľ pozve na ,,onboarding“ stretnutie, kde spolu s inými novoprijatými zamestnancami absolvujete úvodné školenia. 

Treba si uvedomiť, že váš život sa zmenil a s ním aj vaše priority. Prídu OČRky aj PNky, ktoré ste predtým mali možno zriedkavejšie. Takisto zvážte, či sa chcete vrátiť na plný úväzok, alebo skôr uprednostníte skrátený úväzok. Vaši starí/noví kolegovia by vám v nasledujúcom období mali poskytnúť dostatok podpory a porozumenia, aby váš návrat z ,,dovolenky“ bol úspešný a našli ste si ten správny work-life balance.

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: