Rok predškoláka alebo Ako dieťa čo najlepšie pripraviť na školu

Mgr. Barbora Vodičková | 7. september 2021
Rok predškoláka

Začal sa školský rok, pre niekoho prvý, má prívlastok „škôlkarsky“, pre iných „oficiálne“ školský v znamení prvých písmenok a pre iných má prívlastok „predškolský“ – škôlkarski „veteráni“ sa pomaly začínajú pripravovať do školy.

Máte doma predškoláka? Na lepšie zvládnutie nástupu do školy ponúkame pár rád a príkladov, ako jednotlivé oblasti, či už je to hrubá motorika, alebo zrakové vnímanie a ďalšie, u dieťaťa cielene rozvíjať.

Čím skôr venujeme tomu pozornosť, tým lepšie môžeme  dieťatko na školu pripraviť, prípadne u detí, ktoré v niektorej oblasti zaostávajú, môžeme toho veľa stihnúť a dohnať!

Pracujte doma s predškolákom. AKO? 

Skôr ako sa zastavíme pri konkrétnych radách a návodoch, uvedieme si pár všeobecných, ale veľmi dôležitých zásad.

Treba sa pripraviť na to, že s dieťaťom budete doma systematicky pracovať. Nebojte sa, nepôjde o žiadnu vedu a postup, ktorý by ste z rodičovskej pozície nemohli zvládnuť. Skôr si vytvorte čas pre dieťa, aby ste sa mu mohli venovať.

Zakúpte rôzne didaktické zošity na rozvoj grafomotoriky, pamäti, zrakového vnímania..., zastrúhajte ceruzky, kúpte jeden veľký zošit a všetko pripravte napríklad do „čarovnej škatule“. Dieťaťu činnosť zatraktívnite a vy budete mať všetko potrebné poruke. Nájdite si denne chvíľku, kedy dáte dieťaťu jednu-dve úlohy, prípadne bude kresliť, riešiť puzzle alebo vkladačky.

  • S dieťaťom pracujte po malých krokoch, názorne, hravo, trpezlivo, opakovane, pravidelne, multisenzoriálne (to znamená, že sa snažíte zapojiť do poznávania a práce dieťaťa čo najviac zmyslov). Ak nechápe javy v dvojrozmernom priestore (t. j. na papieri), je potrebné mu ich najprv trojrozmerne, s pomôckami vysvetliť tak, aby si predmety mohlo ohmatať, chytiť, porovnať.
  • Dieťa podporujte a chváľte skôr za snahu, ako za výkon. Dôležité je predchádzať neúspechu, chybám a robiť veci spoločne. Ráta sa aj spoločne strávený čas a puto dôvery, ktoré si takto rozvíjate a posilňujete.
  • Vnímajte únavu dieťaťa, zrkadlite jeho signály a z toho pre neho vyťažte maximum (napr. kresbu postavy sme nacvičovali  s jedným mojim žiačikom na kreslení múmie, lebo to bola oblasť, o ktorú sa v tom období prirodzene zaujímal). Keď sa nedarí, pokúšajte sa znova a znova, raz to pôjde. Neprežívajte úpravu, dôležité je, aby úlohu  dieťa zvládlo.
  • Uvedomte si, že každé dieťa je iné, u niektorých niektoré schopnosti „nabiehajú pomaly, resp. nejde to tak hladko a spontánne ako u iných detí“, preto ich to treba učiť a potrebné podnety pre ich rozvoj cielene pripraviť.

Rozvoj hrubej motoriky, rovnováhy a koordinácie pohybov predškoláka

Dbajte na to, aby sa vaše deti hýbali. Nepreťažujte ich, dieťa v predškolskom veku nemusí zvládnuť lyžovanie, tenis a balet. Dieťa v predškolskom veku má mať čo najviac spontánneho prirodzeného pohybu. Takého, ako mali generácie predtým, kedy sa pobytom vonku deti cvičili v behu, lezení po stromoch, kopaní lopty, hraní sa rôznych hier na dvore. Deti si spontánne precvičovali všetky oblasti svojho vývinu.

Paradoxom dneška je, že dnešné deti často musia dochádzať za takýmito podnetmi na terapiu. Chodievajte so svojimi deťmi na preliezačky. Dnes je veľa dobrých ihrísk s kopou veľmi dobre premyslených preliezačiek, ktoré nie sú samoúčelné, ale veľmi dobre pomáhajú dieťaťu rozvíjať jeho danosti. Pri lezení, či už vertikálne alebo horizontálne, sa krížovo strieda pravá ruka s ľavou nohou a naopak. Tento pohyb simultánne aktivuje obe mozgové hemisféry, pričom sa posilňuje ich nervové spojenie. Táto stimulácia je obzvlášť dôležitá u detí, ktoré nelozili v dojčenskom veku. 

Hrajte sa loptové hry, plávajte s nimi. Hrajte sa na preteky, vytvorte deťom prekážkové dráhy, hrajte sa na zemi. Len sa hýbte, hýbte, hýbte. Niektoré dnešné deti napr. nevedia kopať a chytať loptu, nevedia spraviť niektoré cviky(lastovička, čupnúť a pod.), teda že sú motoricky nerozvinuté, alebo inak.

Teda ako keby nemali prirodzený kontakt so správnymi podnetmi (to, čo sme mali my, keď sme boli vonku), a povedzme neskôr majú deti problémy v škole(dysgrafia, dyslexia...) a potom v rámci napr. liečebnopedagogickej terapie sa umelo navodzujú podnety, aby dieťa získalo potrebné zručnosti (napr. len učenie sa obyčajnému hádzaniu a chytaniu lopty) je zrazu predmetom terapie, pretože od tejto zručnosti (alebo od iných) sa odvíjajú ďalšie schopnosti, ktoré sú potrebné v živote.

Tip 1: Beh cez prekážky

Rozostavajte na dvore alebo v chodbe prekážky, napr. loptu, plyšáka, hrniec hore dnom a pod. Predveďte dieťaťu, ako má okolo prekážok prejsť, napr. na loptu si musí veľmi opatrne vyložiť pravú nohu tak, aby sa nerozkotúľala, plyšáka vyhodiť do vzduchu, chytiť a vrátiť ho na miesto, po hrnci hore dnom buchnúť ľavou rukou a rýchlo sa vrátiť späť. Táto nenáročná hra výborne stimuluje pohybovú pamäť, orientáciu v priestore, koordináciu pohybov.

Tip 2: Lev

Namaľujte na kartón hlavu leva s otvorenou papuľou, spoločne s deťmi leva vymaľujte, vystrihnite otvor papule. Postavte medzi dve stoličky a dajte si preteky, kto trafí najviac loptičiek do otvoru. Táto hra rozvíja koordináciu oko – ruka, koncentráciu a odhadnutie sily pri hode loptičkou.

Tip 3: Rovnováha 

Precvičujte u dieťaťa jeho rovnováhu chodením po múrikoch, v cvičeniach na fitlopte, v stoji na jednej nohe a pod.

Rozvoj jemnej motoriky a grafomotoriky

Tu platí zásada postupovať od  hrubých ceruziek a štetcov k tenkým, od modelovania, lepenia, cez maľovanie ku kresleniu, od veľkých plôch papiera (hárky baliaceho papiera) k malým A4. Často vidím chybu u mamičiek malých batoliat, keď im dávajú do rúčky pero alebo fixku a učia ich kresliť na malom papieri, pričom nerešpektujú vývinové limity svojho dieťaťa.

Na rozvoj grafomotoriky a jemnej motoriky u detí používajte celú škálu výtvarných techník od modelovania (dnes je už na trhu veľa kvalitnej plastelíny, ešte lepší je prírodný materiál, a to keramická hlina), prstové farby a temperové farby, voskovky a ceruzky.

Na kreslenie používajte trojhranné farbičky, pracujte najprv na veľkej ploche papiera, ktorú postupne zmenšujte. Najlepšie je začať v stoji, pri detskom stolíku. Dieťaťa má v tejto polohe lepšie možnosti na pohyb ako v sede (maľovanie, uvoľňujúce čmáranie). Pri práci v sede dbajte na správne sedenie za stolom. Pred každým kreslením alebo prácou s ceruzkou dbajte na to, aby bola rúčka uvoľnená. Najprv sa uvoľnia ramenné kĺby, veľkými kruhmi dopredu a dozadu, potom lakte, posledné sa rozcvičujú zápästia a prsty.

V rámci rozvoja kresby by sa malo dieťa naučiť dobre kresliť ľudskú postavu aj s detailmi a ďalej kresbu rozvíjať do podoby typickej detskej kresby predškolského veku (dom, príroda, zvieratá, princezné a pod.). Kreslite s dieťaťom spoločne, ale ho aj podporujte vo voľnom výtvarnom vyjadrovaní.

Pri cielenom rozvoji grafomotoriky ako predprípravy písania, ak chcete dieťa naučiť kruhy, slučky a pod., by ste mali siahnuť po didaktickom zošitku, ktorých je na trhu veľa. Tieto zošity sú spravidla koncipované tak, že učia dieťa od jednoduchších tvarov k zložitejším.

Pri cvičení jemnej motoriky tiež pomáha: stavanie veže, zostavovanie skladačiek, navliekanie korálikov, zapínanie gombíkov, obliekanie sa, obliekanie bábik, vytrhávanie papiera, strihanie.

rok predškoláka

Tip 4: Rozcvičenie rúk pred prácou s ceruzkami

Povedzte dieťaťu, že sme maliari a ideme nakresliť veľký obraz (ukážte a zdvihnite obe ruky a urobte kruhový pohyb) a na to budeme potrebovať naše rúčky, lebo budeme kresliť veľké kruhy (krúžte jednou rukou dopredu, dozadu, druhou rukou takisto)  a potom aj menšie krúžky (krúžte lakťami, päsťami), avšak pri maľovaní sú najdôležitejšie naše prsty, ktoré sa chcú pozdraviť (priložte dlane k sebe) palec sa pozdraví s palcom (priložte ich k sebe a takto postupne vystriedajte všetky prsty) a teraz si naše prsty chcú ešte zabubnovať (bubnujte po stole).

Medzitým nalepte na stôl veľký baliaci papier a dajte dieťaťu inštrukciu, nech nakreslí veľké kruhy oboma rukami naraz, jednou rukou, druhou rukou, môže si meniť farbičky, potom nech nakreslí menšie kruhy len lakťovým pohybom, malé krúžky zápästím. Keď je obrázok hotový, hľadajte spolu s dieťaťom v spleti čiar rôzne obrázky – rybičky, tváričky – a zvýraznite ich. Toto cvičenie úžasne rozvíja motoriku rúk, ich koordináciu, stimuluje v dieťati fantáziu a rozvíja aj jeho kreativitu. 

Rozvoj sluchového vnímania a fonematického uvedomovania

Sluchové vnímanie môžeme rozvíjať nasledovnými činnosťami: 

  • rozoznávaním zvukov, napr. dieťa má len na základe sluchu priradiť zvuk k činnosti, alebo zvieraťu (na cvičenie tejto schopnosti je na trhu aj niekoľko didaktických CD s nahranými zvukmi, ale aj hračiek),
  • rytmickými cvičeniami, dieťa má napodobniť rytmus vyťukávaním alebo pomocou jednoduchých hudobných nástrojov, má zachytiť intenzitu zvukov a zopakovať ich, prípadne napodobniť melódiu, alebo napodobniť dĺžku tónu. 

Fonematické uvedomovanie rozvíjajte hrou so slovami len na základe sluchovej kontroly.  Dieťa učte vytlieskať počet slabík v slove, určovať, ktoré slovo je dlhšie – napr. nos alebo ananás, určovať, ktorá slabika je dlhá a ktorá krátka – napr. ma-má, tá-ta, určovať prvú hlásku v slove – napr. nnnos, mmmyš, vvvlak, či poslednú  hlásku v slove.  Učte ho rozlišovať krátke slová – napr. pes-ves, pes-pes, nos-kos, nos-nos,  jeho úlohou je rozlíšiť, či sú dvojice rovnaké, alebo či sa líšia.

Rozvoj zrakového vnímania

Zrakové vnímanie rozvíjajte rôznymi hrami, napr. dieťa má určiť, čo všetko je v miestnosti červené, má triediť a zrakovo rozlišovať rôzne veci podľa určených kritérií (tvar, farba, veľkosť). Napríklad má za úlohu vybrať len červené ceruzky, alebo ukázať na obrázku len deti, ktoré majú čapicu. Pri cvičení zrakového vnímania sú tiež veľmi dobrými pomocníkmi rôzne didaktické zošitky (ale aj časopis pre deti, napr. ADAMKO), kde má dieťa určiť dva rovnaké obrázky v rade, vyhľadať, čo v obrázku nesedí, čo tam nepatrí, dokresliť časť obrázku, spájať  rovnaké zobrazenia čiarou, hľadať rozdiely, rozlišovať zrkadlové tvary.

Tip 5: Čo je inak? 

Dieťa vyzvite, aby si dobre prezrelo miestnosť, pošlite ho za dvere a niečo v miestnosti zmeňte tak, aby to postrehlo. Dieťa si má všimnúť, čo sa zmenilo. Hra rozvíja zrakové vnímanie, pamäť, pozornosť.

Tip 6: Ako to bolo? 

Na stôl vyložte tri predmety a ukážte ich dieťaťu, zakryte ich a jeden predmet odoberte alebo zmeňte usporiadanie predmetov. Dieťa má zistiť, ktorý predmet zmizol, alebo ktorý s ktorým bol vymenený, či preložený na iné miesto. Hra rozvíja pamäť, pozornosť, zrakové vnímanie.

Rozvoj pamäti a pozornosti

Hry na pozornosť a pamäť sa prekrývajú s hrami rozvíjajúcimi zrakové vnímanie. Sú to rôzne cvičenia typu, čo sa zmenilo, čo tam chýba, ďalej dieťa môže vymenovať, ako išli predmety za sebou na obrázku, ktorý sme potom skryli,  alebo dieťaťu ukazujeme obrázky, na ktorých sú predmety, tie po poradí menuje, neskôr už bez obrázkových podnetov vymenuje predmety, ktoré boli na nich zobrazené.

HRY na rozvoj detskej mysle
Prečítajte si tiež:

HRY na rozvoj detskej mysle

Tip 7: Pomenuj rýchlo správnu farbu

Dajte si pred seba päť farebných papierov, ak ukážete na papier, dieťa má čo najrýchlejšie danú farbu pomenovať. Táto hra posilňuje schopnosť rýchlo si vybavovať informácie z pamäti.

Tip 8: Urob to takto

Deti musia dávať pozor na dohodnuté signály, napr. keď sa dospelý chytí za nos, majú si sadnúť, raz zapíska, majú skákať na jednej nohe, dvakrát tleskne, ľahnúť si a pod. Hra posilňuje pamäť, pozornosť, koordináciu  a napodobovanie pohybov.

Rozvoj myslenia a reči

Pre rozvoj reči dieťaťa sú výborné nekonečné rozhovory, trpezlivé vysvetľovanie vecí a javov a čítanie príbehov. Dieťa môže potom príbehy opakovať a takto si rozširovať slovnú zásobu, prípadne sa môžete o príbehu porozprávať, kto bol hlavnou postavou, kto všetko v príbehu vystupuje, čo je na ňom pekné.

  • Myslenie rozvíjajte rôznymi hrami na triedenie predmetov, hľadania analógií, priraďovania prvkov, nachádzania protikladov, riešením situácií (napr. čo by sa stalo, keby sme nerešpektovali pravidlá, neumývali si ruky). Veľmi dobré sú aj spoločenské hry s rôznymi pravidlami.
  • Myslenie takisto môžeme rozvíjať návštevami múzeí, galérií, rôznych náučných podujatí, čítaním encyklopédií, riešení jednoduchých situácií.
  • Takisto v tomto období môžeme s deťmi počítať elementárnu matematiku, keď čakáme na autobus, vezieme sa v aute a pod.

Tip 9: Hádaj, na čo myslím

Povedzte dieťaťu, že myslíte na zviera alebo vec, opíšte, ako vyzerá, aké ma vlastnosti a podobne. Dieťa ma uhádnuť, na čo myslíte. Cvičenie rozvíja predstavivosť, krátkodobú pamäť, pozornosť, schopnosť analyzovať problém.

Rozvoj priestorovej a pravo-ľavej orientácie

Tieto oblasti sa dajú u dieťaťa cvičiť rôznymi hrami, kedy má za úlohu doniesť hračku,  ktorá sa nachádza pod stolom, na okne, v skrini alebo zložitejším úlohami, kedy navigujeme dieťa pri pohybe v priestore. Napríklad, urob tri kroky dopredu, ľahni si hlavou smerom k oknu, postav sa a choď do rohu pri dverách a pod. Pravo-ľavá orientácia sa rozvíja rôznymi hrami, ako napríklad: chyť sa pravou rukou ľavého ucha, vykroč pravou nohou, alebo len jednoduchými povelmi, ktoré pozná z telesnej výchovy snáď každý. Dieťa môže určovať jednotlivé strany na sebe, na druhom, na bábike, pri hre s kockami s legom a pod.

Posilnenie intermodality a integrácie

Na rozvoj koordinácie všetkých zmyslov a  prepojenie všetkých zmyslových vnemov, zapojenie pozornosti, pamäti a myslenia je výborný tanec alebo hudobno-pohybové hry. Pri týchto činnostiach musí dieťa počúvať hudbu, naučiť sa postupnosť krokov, zapamätať si ich, skoordinovať prácu rúk, nôh so spevom, orientovať sa v priestore. Na tanec odporúčam aj menej zdatných chlapcov v predškolskom veku, pretože sa hravou formou pri ňom rozvíja všetko. Neskôr, ak vaša ratolesť nebude s tancom súhlasiť (ako povedal môj 7-ročný syn, v jeho veku a pre chlapca je to nedôstojné ), môžete presedlať na bojové umenia alebo iný druh športu.

Milí rodičia, nezabudnite, že dieťa sa má v predškolskom veku v prvom rade hrať. Príprava na školu nie je o drile. Je o tom, ako hravou formou naučiť dieťa nové veci a rozvinúť jeho zručnosti. Ak neviete, ako na to, vyzbrojte sa knihou s danou problematikou, nakúpte didaktické zošitky, alebo sa jednoducho spýtajte pani učiteľky v škôlke. Ona vám určite dá pár zaručených tipov a poradí, čo prednostne je dôležité u vášho predškoláčika rozvíjať. Prajem vám veľa radosti so svojimi deťmi.
Použitá literatúra:  Jucovičová, D., Žáčková, H., Srholcová, S.: Je vaše dieťa pripravené na vstup do ZŠ?, Metodický materiál pre učiteľov MŠ a rodičov, vychovávateľov a pracovníkov poradenských zariadení, D+H: Sedlčany, 2007, ISBN 978-80-903869-2-1.

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: