ODKLAD školskej dochádzky: Ako rozvíjať dieťa, ktorému je odporúčaný odklad

PaedDr. Jaroslava Barčíková, spracovala Marika Koscelníková | 7. jún 2021
Odklad školskej dochádzky

Rodič môže vnímať toto obdobie ako priestor, v ktorom dieťa získa čas pre seba, ďalšie dozrievanie a stimulovanie oslabených schopností.

Povinná  dochádzka pre predškolákov je pre deti, ktoré dovŕšia vek 5 rokov do konca augusta 2021.  Zavedenie povinnej predškolskej výchovy je podľa odborníkov pozitívnym krokom.

Povinné predprimárne vzdelávanie

V čom sú jej výhody podľa PaedDr. Jaroslavy Barčíkovej z diagnostického a  terapeutického centra EUSPE v Žiline? 

Ako špeciálny pedagóg vidím v zavedení povinného predprimárneho vzdelávania (ext. zdroj povinné predprimárne vzdelávanie) predovšetkým pozitíva. Mohlo by zmierniť rozdiely medzi budúcimi prvákmi. Zo skúseností s deťmi z  marginalizovaných rómskych komunít a zo sociálne znevýhodneného prostredia vidím túto snahu ako dôležitý krok na ceste k ich zaškoleniu.

V bežnej realite nie je výnimkou, že mnohé prichádzajú do prípravných ročníkov alebo prvých ročníkov s výraznou jazykovou bariérou, nedostatočnými sociálnymi návykmi, čo sa v celom komplexe odráža v následnej edukácii aj socializácii. Tiež sa môžu podchytiť ,,deti v problémoch“, resp. so špeciálnymi potrebami, a tým pádom vieme aj včasne zasiahnuť v rámci ich individuálnych ťažkostí následnou korekciou. 

Povinná škôlka bude pre deti, ktoré dovŕšia vek päť rokov do konca augusta 2021.  Rodič je teda povinný dieťa zapísať do škôlky, resp. na povinné predprimárne vzdelávanie, ktoré plní formou pravidelného denného dochádzania v rozsahu najmenej štyri hodiny denne.

ČO DIEŤA, KTORÉMU JE NAVRHOVANÝ ODKLAD, NEOVLÁDA?

Pravdepodobne pôjde o dieťa, u ktorého sa vývin z nejakého dôvodu oneskoril alebo prebieha nerovnomerne v niektorých už spomínaných oblastiach. Príčinou býva súhra viacerých faktorov, ktoré môžu dieťa limitovať v následnom procese učenia a socializácie, napriek tomu, že jeho intelektové schopnosti sú v poriadku. Medzi typické a často frekventované oslabenia, ktoré stoja za nezrelosťou alebo nepripravenosťou dieťaťa do školy, patria:

 • oneskorený alebo špecificky narušený vývin reči
 • infantilnosť a hravosť
 • citová labilita a impulzívne konanie
 • nadmerná pohyblivosť
 • rýchla únava pri činnosti, nepozornosť, nadmerná vyrušiteľnosť podnetmi z okolia
 • neschopnosť odlíšiť podstatné zo získaných informácií
 • ťažkosti v prispôsobení sa kolektívu
 • nedostatky v somatickom vývine
 • oslabenia v oblasti grafomotorických zručností

ODKLAD školskej dochádzky

Deti, ktoré majú odklad školskej dochádzky – „dobehnú“ rok v nultom ročníku, či v zopakovaní predškolskej triedy. Aký je  názor, skúsenosť z praxe? Čo je pre dieťa lepšie? 

Som toho názoru, že odklad školskej dochádzky treba vždy individuálne a starostlivo zvážiť. Ak aj stojíme pred takýmto rozhodnutím, malo by byť vždy v prospech dieťaťa. To si vyžaduje zhodu všetkých zúčastnených strán. Je dôležité vypočuť si názor odborníka, ktorý nie je citovo zaangažovaný, v takej miere ako rodičia.

Zobrať do úvahy jeho odporúčania, fakty a argumenty, prečo si myslí, že je pre dieťa odklad vhodný. Tiež vnímať aktuálne potreby dieťaťa zo strany rodičov, ktorí ho poznajú najdôvernejšie.  Prehodnotiť všetky PRE a PROTI, ktoré ale vo výsledku budú v centre záujmu  dieťaťa a jeho ďalšieho čo najoptimálnejšieho vývinu. 

Často sa stretávam s dilemou rodičov, čo je pre ich dieťa najlepšie. Objavujú sa obavy ako ,,veď chlapec je rozumný, veľmi vnímavý, pozná už celú abecedu, číselný rad do 20, v niektorých oblastiach má takmer encyklopedické vedomosti  a bude sa po odklade  v škole nudiť“. 

Cez to všetko si nevie zapnúť gombíky, je roztržitý, neobsedí a nedokončí úlohu. Má nízku mieru frustračnej tolerancie, je impulzívny, čo sa odráža aj v sociálnom kontexte. 

Odklad nemusíme automaticky vnímať negatívne. Naopak, postoj prijatia danej situácie považujem za kľúčový.  Rodič môže vnímať toto obdobie  ako  priestor, v ktorom dieťa získa čas pre seba, ďalšie dozrievanie a stimulovanie oslabených schopností.  

Odklad školskej dochádzky
Prečítajte si tiež:

Odklad školskej dochádzky

Ako pracovať doma s budúcim prváčikom? Ako rozvíjať dieťa, ktorému je odporúčaný odklad? 

Neexistuje paušálna odpoveď, nakoľko každé dieťa je jedinečné. Oslabenia v konkrétnych oblastiach  sú v rôznej miere a intenzite nakombinované  u každého inak.

odklad školskej dochádzky

Ak je dieťaťu navrhnutý odklad, na základe psychologického vyšetrenia, v závere každej správy bývajú konkrétne odporúčania, ktoré môžu byť pre vás akýmsi ,,odrazovým mostíkom“. 
Pracovať s budúcim prváčikom alebo dieťaťom, ktorému je odporúčaný odklad, môžete aj na základe týchto odporúčaní:

 • dnešná doba nám praje v tom, že máme bohatý a dostupný priestor na výber konkrétnych edukačných, senzorických  pomôcok a hračiek, ktoré dieťaťu môžu poskytovať potrebné stimuly
 • ak je dieťa viac motivované v kolektívnej činnosti, sú vhodné skupinové programy na rozvoj zručností pre deti predškolského veku, s odkladom školskej dochádzky (ponúkajú ich rôzne štátne alebo súkromné  poradenské zariadenia)
 • sú deti, ktoré potrebujú individuálny priestor na doladenie ťažkostí v oslabených zručnostiach, keď rodičia môžu s dieťaťom pracovať v domácom prostredí cez usmernenie odborníka (psychológ, špeciálny pedagóg, logopéd) a svoje pôsobenie pravidelne komunikovať
 • nápomocné môžu byť detské časopisy a pracovné listy určené pre deti predškolského veku, dostupné a voľne stiahnuteľné z internetu

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: