Čo by malo ovládať dieťa, ktoré má nastúpiť do školy?

Marika Koscelníková | 2. jún 2021
Budúci prvák čo by mal vedieť

Na konkrétne zručnosti a schopnosti sa pozrieme so špeciálnu pedagogičkou a terapeutkou PeadDr. Jaroslavou Barčíkovou.

U budúceho prváčika si všímame úroveň schopností a zručností po stránke somatickej, psychickej a sociálnej. 

HRUBÁ MOTORIKA budúceho prváka

 • dokáže udržať rovnováhu viac ako 10 sekúnd
 • prejsť po špičkách
 • preskočiť prekážku
 • preskakuje z nohy na nohu, skáče cez švihadlo
 • vie hádzať a chytať loptu
 • jazdí na bicykli s pomocnými kolieskami

Popri hrubej motorike môžeme pozorovať, ako sa javí celková koordinácia dieťaťa a lateralita končatín. 

JEMNÁ MOTORIKA,  KOORDINÁCIA OKO-RUKA u budúceho prváka

 • má osvojené samoobslužné stravovacie návyky
 • nakreslí ľudskú postavu s krkom, rukami, šatami (často determinovaná motiváciou dieťaťa)
 • nakreslí podľa vzoru kosoštvorec
 • zvládne navliekanie korálikov
 • vystrihne obrázky s dostatočnou presnosťou
 • dokáže obkresľovať, nalepovať, modelovať
 • dokáže si zaviazať šnúrky na topánkach
 • píše jednoduché písmená a číslice

Pri grafomotorických úlohách  si tiež všímame, aký má dieťa úchop ceruzky alebo ako sedí za stolom.

JAZYKOVÉ A KOMUNIKAČNÉ SCHOPNOSTI budúceho prváka

 • v spontánnej reči dieťa hovorí plynule a gramaticky správne (vie skloňovať, časovať, používať minulý, prítomný a budúci čas, používa všetky slovné druhy)
 • dokáže sformulovať otázku a tiež na ňu odpovedať
 • vie informovať o svojich zážitkoch, pocitoch a prianiach
 • rozumie a vie vysvetliť, čo znamenajú niektoré slová, priradiť im význam,  vystihnúť ich charakteristickú vlastnosť (napr. pes, dom, lopta)
 • prerozpráva krátku rozprávku s udržaním dejovej línie, prípadne vie zoradiť 3 až 4 obrázky podľa dejovej postupnosti rozprávky
 • vie si zapamätať krátku básničku alebo riekanku
 • vie povedať svoje meno, mená súrodencov a rodičov
 • dokáže tvoriť nadradené pojmy, kategórie (napr. hruška, jablko, slivka patria medzi ovocie)
 • tvorí jednoduché protiklady slov (napr.: malý – veľký, teplý – studený,…)

PREDMATEMATICKÉ PREDSTAVY u budúceho prváka

 • vie diskriminovať pravú a ľavú časť tela
 • orientuje sa v priestore a rozumie pojmom hore, dole, pod, nad, pred, za, prvý, posledný
 • rozlišuje  kvantifikátory napr. veľký, malý, väčší, menší
 • pozná číselný rad do 10
 • sčíta a odčíta v obore do 3
 • pozná a vie pomenovať základné geometrické tvary

SLUCHOVÁ  PERCEPCIA

 • dokáže rozoznávať a lokalizovať zvuky
 • vytlieska slová na slabiky a vie určiť ich počet (napr. pes – jednoslabičné slovo, lopta – dvojslabičné slovo)
 • vie určiť prvú a poslednú pozíciu hlásky v slovách (napr. čo počuješ v slove DOM – na začiatku slova D a na konci M)
 • rozlíši či sa napríklad 2 slová rýmujú  (napr. LES – PES)
 • vie rozlíšiť zámenu hlásky vo dvojici slov (napr. RAK – MAK)
 • dokáže rozdeliť jednoslabičné slová na hlásky  (napr. LES →  L-E-S)
 • zapamätá si a zopakuje vetu z 5 slov 

ZRAKOVÁ PERCEPCIA

 • rozlíši rovnaké a odlišné obrázky 
 • dokáže doplniť chýbajúcu časť v obrázku
 • poskladá obrázok z niekoľkých častí
 • zapamätá si aspoň tri obrázky zo šiestich

SOCIÁLNE ZRUČNOSTI

 • dokáže sa odlúčiť od rodičov
 • nemá problém prispôsobiť sa novému prostrediu a nadviazať kontakt s novými ľuďmi
 • vie spolupracovať so spolužiakmi a dodržiavať pravidlá
 • akceptuje dospelú autoritu a jej pokyny
 • dokáže byť trpezlivé a počkať, až naň príde rad
 • rozlišuje medzi hrou a úlohami

čo by mal vedieť budúci prvák

S prípravou do školy to netreba preháňať

Ako upozorňuje špeciálna pedagogička PeadDr. Jaroslava Barčíková z EUSPE v Žiline: „Menej je niekedy viac!“ ,,Neprepáľme“ dieťa v etape prípravy na školu. Mám skúsenosti s tým, že rodičia sa vyľakajú a začnú  žiť ,,dostihy“ – v snahe dobehnúť zameškané, nadmerne preťažujú  dieťa, čo však môže viesť k zhoršeniu celej situácie v rodine." 

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: