Keď zle dieťaťu vychádzajú roky

Redakcia | 8. jún 2018
Keď zle dieťaťu vychádzajú roky

Možno sa aj vaše dieťa narodilo v termíne od 1. septembra do 31. decembra, a teda mu „zle vychádzajú roky“. V praxi to znamená, že do školy pôjde o rok neskôr ako jeho rovesníci, narodení v tom istom roku, ale v mesiacoch január až koniec augusta.

Toto určenie patrí medzi špecifiká nášho školstva (podobne je tomu napr. aj v ČR) a je odôvodnené tým, že „jesenné“ deti sú v nevýhode oproti „jarným“ a „letným“ deťom.

O rok dlhšie v škôlke

Povinná školská dochádzka sa začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď dieťa dovŕši 6. rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť. Deti narodené v septembri, októbri, novembri a decembri bývajú označené ako deti, ktorým „zle vychádzajú roky“, teda do 31. augusta nedovŕšili 6 rokov veku, aby od septembra mohli nastúpiť na plnenie povinnej školskej dochádzky.

Niektoré deti sú výnimkou

Zákon však pripúšťa výnimky a deti narodené v tomto období môžu, za určitých podmienok, do školy nastúpiť aj ako 5-ročné.

Ak zákonný zástupca takéhoto dieťaťa požiada, aby bolo na plnenie povinnej školskej dochádzky výnimočne prijaté jeho dieťa, je mu to umožnené, ak dieťa preukáže školskú spôsobilosť na plnenie PŠD (psychickú, telesnú a sociálnu vyspelosť). Rodič je povinný k žiadosti priložiť súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast.

Ako sme zistili, ministerstvo školstva neuvažuje o zmene v tejto oblasti, nakoľko považuje systém za optimálne nastavený.

Začiatok základného primárneho vzdelávania je odlišný aj v jednotlivých krajinách EÚ:

Do školy nastupujú deti:

  • od 4 rokov – v Luxembursku, Severnom Írsku,
  • od 5 rokov – v Anglicku, Škótsku, Holandsku, 
  • od 6 rokov –     vo väčšine krajín EÚ, vrátane SR, ČR, Talianska,
  • od 7 rokov –     vo Fínsku, Švédsku či Dánsku.

    Odklad školskej dochádzky

    Prečítajte si tiež:

    Odklad školskej dochádzky

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: