Očkovanie proti rotavírusom

MUDr. Monika Antošová | 14. marec 2019
Očkovanie proti rotavírusom

Deti do jedného roka sú najnáchylnejšie na rotavírusové infekcie.

Očkovanie proti rotavirusom

Očkovanie proti rotavírusom je účiný spôsob prevencie proti  rotavírusovej hnačke a jej komplikáciám. Rotavírusová hnačka patrí medzi závažné ochorenie tráviaceho systému spojené s prudkým nástupom nevoľnosti, vysokými horúčkami, hnačkou,  s rizikom rýchlej straty tekutín a dehydratácie, hlavne u malých detí.  90% pacientov s týmto ochorením sú deti do 3 rokov života, najviac rizikovou skupinou sú dojčatá, teda deti do jedného roku života. Viac Rotavírusová hnačka

Vakcína 

Rota Teq, Rotarix

Obidve očkovacie látky  obsahujú živý oslabený vírus.

Koho očkovať 

Odporúča sa očkovať dojčatá vo veku od 6 týždňov na prevenciu gastroenteritídy spôsobenej rotavírusovou infekciou.

Kedy očkovať

Rotarix sa podáva v 2 dávkach:

 • 1. dávka vo veku od 12 týždňov (možno podať už v 6. týždni)
 • 2. dávka do konca šiesteho mesiaca.

Rotateq sa podáva v 3 dávkach, pričom očkovanie začína od 6. týždňa života  a má do 20.-22. týždňa, najneskôr do 26. týždňa života

 • Medzi dávkami má byť časový odstup najmenej 4 týždne u oboch vakcín.
 • Vakcína proti rotavírusom sa môže podať aj súčasne s povinným očkovaním.
 • Odporúča sa, aby dojčatá, ktoré dostanú prvú dávku Rotarixu, ukončili 2-dávkovú schému Rotarixom, ak sa začne očkovať Rotateq-om, odporúča sa pokračovať tou istou vakcínou 

Spôsob podania

Vakcína sa podáva per orálne  (do úst). Vakcíny sa môžu podať spolu s vakcínou proti pneumokokom /Prevenarom/ a Infanrixom hexa- čo je povinné očkovanie proti záškrtu, tetanu, čiernemu kašľu, žltačke typu B a Haemophilus influenzae typu B.

Účinok očkovania

Očkovanie chráni dieťa pred závažnou formou ochorenia, ktoré vedie k ťažkej dehydratácii a vyžaduje hospitalizáciu dieťaťa. Ľahké formy ochorenia sa aj napriek očkovaniu môžu objaviť. Očkovanie vo vyššom veku dieťaťa môže mať význam, ak dieťa neprekonalo rotavírusovú hnačku. Imunitná odpoveď organizmu sa vytvorí aj neskôr. Imunitná ochrana organizmu sa začne už po podaní prvej dávky, druhá dávka túto imunitu posilňuje a podľa štúdií zabezpečuje celoživotnú a vysokú účinnosť ochrany.

Kedy neočkujeme

 • ak je známa precitlivenosť na liečivo alebo na niektorú z pomocných látok
 • precitlivenosť po predošlom podaní očkovacích látok proti rotavírusu
 • dojčatá so známou alebo suspektnou imunodeficienciou
 • jedincov s asymptomatickou infekciou HIV vzhľadom na nedostatok údajov
 • deti so závažným akútnym horúčkovitým ochorením, prítomnosť slabej infekcie sa nepovažuje za kontraindikáciu očkovania
 • jedincov, ktorí trpia hnačkou alebo vracaním.

Osobitné upozornenia a opatrenia

 • Jedinci, ktorí sú v kontakte s nedávno očkovanými, musia dodržiavať osobnú hygienu (napr. musia si umyť ruky po vymenení plienky dieťaťa).
 • Obmedzené údaje u 140 predčasne narodených detí svedčia o tom, že očkovacia látka sa môže podať predčasne narodeným deťom, môže však byť pozorovaná nízka imunitná odpoveď a miera klinickej ochrany zostáva neznáma 

Reakcie po očkovaní

Výnimočne sa môžu vyskytnúť nežiaduce účinky ako dávenie, plynatosť, bolesti brucha či riedke stolice. Vakcína totiž obsahuje živý oslabený virus, ktorý môže takúto reakciu vyvolať.

späť na začiatok