Zákonník práce a OČR

JUDr. Eva Pistovičová | 16. jún 2009
choré dieťa ošetrovanie člena rodiny OČR

Jedným z dôvodov ospravedlnenia neprítomnosti zamestnanca na pracovisku v zmysle ust. § 141 zákonníka práce je aj ošetrovanie chorého člena rodiny (OČR).

Na vaše otázky v súvislosti s pracovným voľnom zamestnancov odpovedá JUDr. Eva Pistovičová.

Rada by som vás požiadala o informácie vzťahujúce sa na „ošetrovanie člena domácnosti“ v spojitosti ako sa na to pozerá Zákonník práce. Chystám sa dať dcéru do škôlky a ja si pôjdem hľadať zamestnanie, ale neviem, aké mám v tomto smere práva (napr. koľko dní OČR si môžem vybrať do roka, ako je to potom s dovolenkou...). Poradíte mi?

Za ošetrovanie chorého člena rodiny (OČR) patrí zamestnancovi náhradná mzda

Všeobecnejšie sme sa tejto téme venovali v článku s názvom Matka a pracovné voľno, kde sme si všímali dôležité osobné prekážky v práci, pri ktorých má zamestnanec isté úľavy. V zásade možno povedať, že zamestnávateľ pri zákonom stanovených prekážkach, ktoré nastanú na strane zamestnanca, ospravedlní jeho neprítomnosť na pracovisku.

Jedným z dôvodov ospravedlnenia neprítomnosti zamestnanca na pracovisku v zmysle ust. § 141 zákonníka práce je aj ošetrovanie chorého člena rodiny (OČR). Za tento čas nepatrí zamestnancovi náhrada mzdy, ak osobitný predpis neustanovuje inak.

Zamestnanec má vtedy nárok na dávku nemocenského poistenia – ošetrovné, ktoré je vo výške 55 % z vymeriavacieho základu od prvého dňa ošetrovania chorého člena rodiny. Ošetrovné možno čerpať maximálne 10 dní, pričom sa počítajú kalendárne dni (teda vrátane sobôt a nedieľ).

Ak by si to ešte zdravotný stav dieťaťa vyžadoval, po ukončení poberania ošetrovného môžete zostať s dieťaťom doma, avšak na neplatenom voľne, resp. môžete čerpať svoju vlastnú dovolenku. Po 10 dňoch Sociálna poisťovňa vyplácanie ošetrovného zastaví.

Koľkokrát možno čerpať OČR?

Nárok čerpať ošetrovné máte trikrát mesačne v prípade, že máte dve deti a obe sú choré a ich zdravotný stav vyžaduje, aby ste boli s nimi doma dlhšie ako 10 dní. Dá sa to urobiť tak, že prvých 10 dní budete doma s jedným dieťaťom a od 11. dňa môžete nastúpiť na „OČR-ku“ s druhým dieťaťom. V takom prípade môžete byť doma kontinuálne. Pre sociálnu poisťovňu je rozhodujúce rodné číslo dieťaťa, na ktoré ošetrovné poberáte.

Pokiaľ ide o vplyv čerpania „OČR-ky“ na dovolenku, tak tu treba uviesť, že táto skutočnosť nemá vplyv na zníženie výmery dovolenky. Možnosť čerpať dovolenku zostáva rovnaká ako keby ste si žiadnu „OČR-ku“ nečerpali.

Pracovné voľno zamestnancov 

Nedávno ste písali o pracovnom voľne zamestnancov. Rada by som sa opýtala, ako je to v prípade, keď som na rodičovskej dovolenke. Manžel pracuje a máme pätnásťmesačnú dcérku, s ktorou chodievame pravidelne do poradne. Má môj manžel nárok na pracovné voľno, aby mohol ísť s nami? Viete, samej mamičke je to dosť ťažké dostať sa s malým dieťaťom k doktorovi, najmä keď nebývame v meste. Neviem, ako to teda zo zákona je, pretože v predchádzajúcom zamestnaní manželovi vždy vyšli v ústrety, no v súčasnom zamestnaní tvrdia, že keď som na materskej, tak som za to platená ja a on nemá nárok na pracovné voľno, aby mohol ísť s nami.

V zmysle ust. § 141 ods. 2 písm. c) zákonníka práce je zamestnávateľ povinný poskytnúť zamestnancovi pracovné voľno z dôvodu sprevádzania rodinného príslušníka (vo vašom prípade dieťaťa) do zdravotníckeho zariadenia na vyšetrenie alebo ošetrenie pri náhlom ochorení alebo úraze a na vopred určené vyšetrenie, ošetrenia alebo liečenie.

Pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne len jednému z rodinných príslušníkov na nevyhnutne potrebný čas, najviac na 7 dní v kalendárnom roku, ak bolo sprevádzanie nevyhnutné a uvedené úkony nebolo možné vykonať mimo pracovného času.

Zastávame názor, že váš manžel má platený nárok ísť s vami a s dcérkou ako sprievod do poradne. V praxi sa to realizuje tak, že ak vám je známy termín najbližšej poradne, manžel zamestnávateľovi oznámi, že bude sprevádzať dieťa pri vyšetrení u pediatra a následne si od pediatra potvrdí „priepustku na sprevádzanie rodinného príslušníka do zdravotníckeho zariadenia“. Na priepustke sa uvedie meno vášho manžela, dátum, čas a ošetrujúci lekár ju potvrdí pečiatkou a podpisom.

Napríklad pri 40 hodinovom týždennom pracovnom čase má takto váš manžel nárok na 56 hod. za kalendárny rok (t. j. 7 dní). Jednotlivé doby strávené u lekára sa spočítajú.


V prípade ďalších otázok ohľadom tejto problematiky je možné sa obrátiť aj na inšpektorát práce v mieste vášho bydliska, resp. pracoviska vášho manžela. Viac informácií a kontakty nájdete na internetovej adrese inšpektorátu práce na www.safework.gov.sk .

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: