Matka a pracovné voľno

matka a pracovné voľno
20.5.2009 v kategórii Mama, autor JUDr. Eva Pistovičová, foto: istockphoto.com

V nasledujúcich riadkoch sa pozrieme bližšie na často sa vyskytujúce prípady v praxi, keď matka, ktorá pracuje ako zamestnanec, nemôže vykonávať prácu kvôli rôznym prekážkam.

Túto oblasť pracovného práva možno nájsť v ust. § 141 Zákonníka práce, kde sú špecifikované tzv. dôležité osobné prekážky v práci. Na ich základe zamestnávateľ ospravedlňuje neprítomnosť zamestnanca na pracovisku. Zákon však striktne rozlišuje, kedy zamestnanec má nárok na pracovné voľno s náhradou mzdy a kedy nie.

Treba však poznamenať, že ak má zamestnanec nárok na pracovné voľno bez náhrady mzdy, zamestnávateľ je povinný mu umožniť nadpracovanie zameškaného času v prípade, že tomu nebránia vážne prevádzkové dôvody.

Choroba, materská (rodičovská) dovolenka, ošetrenie chorého člena rodiny

Zamestnávateľ je povinný ospravedlniť neprítomnosť zamestnanca v práci v týchto prípadoch:

  • za čas jeho pracovnej neschopnosti pre chorobu alebo úraz,
  • počas čerpania materskej a rodičovskej dovolenky,
  • počas karantény,
  • počas ošetrovania chorého člena rodiny,
  • počas starostlivosti o dieťa mladšie ako desať rokov, ktoré nemôže byť z vážnych dôvodov v starostlivosti detského výchovného zariadenia alebo školy, v ktorých starostlivosti dieťa inak je,
  • ak osoba, ktorá sa inak stará o dieťa, ochorela alebo sa jej nariadila karanténa (karanténne opatrenie), prípadne sa podrobila vyšetreniu alebo ošetreniu v zdravotníckom zariadení, ktoré nebolo možné zabezpečiť mimo pracovného času zamestnanca. Tu môžeme uviesť častý príklad, keď žena na materskej (rodičovskej) dovolenke ochorie a z tohto dôvodu má jej manžel nárok na neplatené pracovné voľno od zamestnávateľa.

Vo všetkých hore uvedených prípadoch nemá takýto zamestnanec nárok na náhradu mzdy, ak to osobitný predpis neustanovuje inak.

Vyšetrenie, ošetrenie, pôrod
V prípade vyšetrenia alebo ošetrenia zamestnanca v zdravotníckom zariadení sa poskytne pracovné voľno s náhradou mzdy na nevyhnutne potrebný čas. Najviac však sedem dní v kalendárnom roku a pod podmienkou, že vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času.

Ďalšie pracovné voľno bez náhrady mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas, ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času. Pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas na preventívne lekárske prehliadky súvisiace s tehotenstvom a tiež pod podmienkou, že vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času.

V prípade narodenia dieťaťa manželke zamestnanca sa pracovné voľno s náhradou mzdy poskytne na nevyhnutne potrebný čas na prevoz manželky do zdravotníckeho zariadenia a späť.

Sprevádzanie rodinného príslušníka do zdravotníckeho zariadenia

Pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne len jednému z rodinných príslušníkov na nevyhnutne potrebný čas v prípade sprevádzania rodinného príslušníka do zdravotníckeho zariadenia na vyšetrenie alebo ošetrenie pri náhlom ochorení alebo úraze a na vopred určené vyšetrenie, ošetrenie alebo liečenie.

Toto pracovné voľno sa poskytne najviac na sedem dní v kalendárnom roku a pod podmienkou, že sprevádzanie je nevyhnutné a uvedené úkony nie je možné vykonať mimo pracovného času.


V prípade sprevádzania zdravotne postihnutého dieťaťa do zariadenia sociálnej starostlivosti alebo špeciálnej školy sa pracovné voľno s náhradou mzdy poskytne len jednému z rodinných príslušníkov najviac na desať dní v kalendárnom roku.

Úmrtie rodinného príslušníka

V tomto prípade sa pracovné voľno poskytuje s náhradou mzdy na dva dni pri úmrtí manžela alebo dieťaťa a na ďalší deň na účasť na pohrebe týchto osôb. Podobne sa pracovné voľno s náhradou mzdy na jeden deň poskytuje na účasť na pohrebe rodiča a súrodenca zamestnanca, rodiča a súrodenca jeho manžela, ako aj manžela súrodenca zamestnanca a na ďalší deň, ak zamestnanec obstaráva pohreb týchto osôb.
Nárok na pracovné voľno s náhradou mzdy na maximálne jeden deň poskytuje zamestnávateľ na účasť na pohrebe prarodiča alebo vnuka zamestnanca, alebo prarodiča jeho manžela, prípadne inej osoby, ktorá síce nepatrí k uvedeným príbuzným, ale žila so zamestnancom v čase úmrtia v domácnosti. Ďalší deň s náhradou mzdy sa poskytuje vtedy , ak zamestnanec obstaráva pohreb týchto osôb.

Vlastná svadba

V prípade vlastnej svadby je zamestnávateľ povinný poskytnúť pracovné voľno bez náhrady mzdy na jeden deň.

Ťažkosti pri príchode do zamestnania

V prípade nepredvídaného prerušenia premávky alebo meškania pravidelnej verejnej dopravy má zamestnanec nárok na pracovné voľno na nevyhnutne potrebný čas bez náhrady mzdy, ak nemohol prísť na svoje pracovisko iným primeraným spôsobom. Ak je znemožnená cesta do zamestnania z poveternostných dôvodov individuálnym dopravným prostriedkom, ktorý používa zamestnanec ťažko zdravotne postihnutý, pracovné voľno s náhradou mzdy sa mu poskytne na maximálne jeden deň.

Sťahovanie a hľadanie nového pracovného miesta

Ide o pomerne časté prípady, v ktorých si svoje nároky na pracovné voľno zamestnanec z rôznych dôvodov neuplatňuje (napr. z dôvodu neznalosti). Ak sa sťahuje zamestnanec, ktorý má vlastné bytové zariadenie, môže si uplatniť pracovné voľno bez náhrady mzdy na nevyhnutne potrebný čas. Maximálne však jeden deň pri sťahovaní v tej istej obci a pri sťahovaní do inej obce dva dni. V prípade, že ide o sťahovanie v záujme zamestnávateľa, poskytuje sa pracovné voľno s náhradou mzdy.

Ak si zamestnanec hľadá nové pracovné miesto pred skončením pracovného pomeru, má nárok na pracovné voľno bez náhrady mzdy na nevyhnutne potrebný čas, najviac však na jeden poldeň v týždni počas výpovednej doby.

Rovnaké pracovné voľno avšak s náhradou mzdy poskytne zamestnávateľ pri skončení pracovného pomeru výpoveďou danou zamestnávateľom alebo dohodou z týchto dôvodov:

  • a) ak sa zrušuje alebo premiestňuje zamestnávateľ alebo jeho časť,
  • b) ak sa zamestnanec stane nadbytočný vzhľadom na písomné rozhodnutie zamestnávateľa alebo príslušného orgánu o zmene jeho úloh, technického vybavenia, o znížení stavu zamestnancov s cieľom zvýšiť efektívnosť práce alebo o iných organizačných zmenách,
  • c) ak zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku alebo rozhodnutia orgánu štátnej zdravotníckej správy, či rozhodnutia orgánu sociálneho zabezpečenia dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu. Alebo ak doterajšiu prácu nesmie vykonávať pre chorobu z povolania alebo pre ohrozenie touto chorobou, alebo ak dosiahol na pracovisku najvyššiu prípustnú expozíciu určenú záväzným posudkom príslušného orgánu na ochranu zdravia.

Iné prípady

Zamestnávateľ môže poskytnúť zamestnancovi pracovné voľno bez náhrady mzdy aj z iných vážnych dôvodov (hore neuvedených), najmä na zariadenie dôležitých osobných, rodinných a iných vecí, ktoré nemožno vybaviť mimo pracovného času. Na takéto voľno však zamestnanec už nárok nemá.

Povinnosti zamestnanca

V prípade, že je prekážka v práci zamestnancovi vopred známa, je zamestnanec povinný včas požiadať zamestnávateľa o poskytnutie pracovného voľna.

Ak by mu nebola vopred známa, musí o nej upovedomiť zamestnávateľa bez zbytočného odkladu. Zamestnanec je povinný prekážku v práci a jej trvanie zamestnávateľovi preukázať. Príslušné zariadenie (napríklad zdravotnícke alebo matrika) je povinné potvrdiť mu doklad o existencii prekážky v práci a o jej trvaní.

Opätovne treba uviesť, že ak má zamestnanec nárok na pracovné voľno bez náhrady mzdy, zamestnávateľ je povinný mu umožniť nadpracovanie zameškaného času, ak tomu nebránia vážne prevádzkové dôvody.

Čas materskej dovolenky a čas práceneschopnosti vzniknutý v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania, za ktoré zamestnávateľ zodpovedá, sa posudzuje ako výkon práce, a preto za tento čas prislúcha zamestnancovi dovolenka.