Pár rád spotrebiteľom

JUDr. Eva Pistovičová | 21. február 2017
Pár rád spotrebiteľom

Pri kúpe tovaru sa môžeme vyhnúť viacerým problémom a sklamaniu, ak budeme mať na zreteli pár vecí, ktoré sú s kúpou spojené.

Pozor na zmluvu, ktorú pri kúpe podpisujete

Odporúčame dobre si prečítať zmluvu, ktorú podpisujete pri kúpe akéhokoľvek tovaru. Zvlášť dôležité to je v prípade tovaru s vyššou cenou. Pretože v zmluve je text napísaný drobným písmom rovnako dôležitý ako text písaný „normálnym” písmom.

Často práve ustanovenia zmluvy napísané drobným písmom rozhodnú o tom, či je podpísanie takejto zmluvy pre vás výhodné.

Tiež je veľmi dôležité pozorne si prečítať podmienky záruky a servisných služieb. Napríklad ak kupujete televízor alebo práčku v zahraničí, je dôležité vedieť, či je záruka na daný tovar obmedzená iba na krajinu predávajúceho, alebo je možný servis kdekoľvek v rámci siete servisných centier v krajinách Európskej únie.

Prečítajte si: Práva i povinnosti predávajúceho aj spotrebiteľa

Nepodpisujte neúplnú zmluvu

Aby ste sa v budúcnosti vyhli prekvapeniam, odporúčame tiež nepodpisovať nevyplnenú zmluvu, o ktorej vám predávajúci tvrdí, že bude vyplnená neskôr. Hrozí, že si ju vyplní podľa svojej ľubovôle a v rozpore s tým, na čom ste sa dohodli. Po kúpe tovaru si starostlivo odložte ústrižok alebo doklad o kúpe.

Reklamácia tovaru

V prípade, že tovar reklamujete, odporúčame vám získať písomný doklad o tom, kedy ste si uplatnili reklamáciu a akú vadu mal reklamovaný tovar. V takomto prípade nevzniknú pochybnosti o tom, že ste si reklamáciu uplatnili včas a ani o vadách reklamovaného tovaru.

Spotrebiteľ by mal reklamovať vadu na tovare ihneď, ako vadu zistí. V opačnom prípade sa môže stať, že stratí svoje právo na reklamovanie tovaru, hoci ešte neuplynula záručná doba. Ak by ste ďalej užívali tovar, ktorý je vadný, mohli by ste rozsah vady zväčšiť a v takom prípade by nemuselo byť možné posúdenie pôvodnej vady alebo príčiny jej vzniku.

Uplatňovať svoje práva v súvislosti so vznikom vád si môžete v prípade, ak ide o vadu materiálu, vadu povrchovej úpravy alebo výrobnú vadu.

Je možné reklamovať aj tovar zakúpený vo výpredajoch, ale podľa § 619 Občianskeho zákonníka vada nesmie súvisieť s dôvodom, prečo bol tovar predávaný za zníženú cenu.

Predávajúci je povinný prijať a vybaviť reklamáciu vždy, pokiaľ ste vadný výrobok reklamovali v rámci 2-ročnej záručnej doby, a to bez ohľadu na to, či ju uzná alebo zamietne, prípadne bez ohľadu na to, na koho strane je bremeno dôkazu. Ak ide o použitú vec, záručná doba je najmenej 12 mesiacov.

Spotrebiteľ má právo na vrátenie peňazí alebo výmenu tovaru v prípade, že sa tá istá vada vyskytne tretíkrát alebo sa súčasne naraz vyskytnú tri vady.

V prípade, že došlo k výmene veci, a tá istá vada sa objaví opätovne, je možné žiadať vrátenie peňazí až potom, keď bola vada dvakrát odstránená a vyskytne sa aj po tretíkrát.

Neúspešná reklamácia

Aj keď je tovar ešte v záručnej dobe, nárok na reklamáciu tovaru nie je:

  • ak bol zakúpený tovar používaný neprimeraným spôsobom v rozpore s podmienkami užívania,
  • ak došlo k jeho opotrebovaniu bežným používaním.

Preto je vždy dôležité pozorne si prečítať návod na použitie, ktorý je priložený k tovaru, a riadiť sa ním. V prípade, že požiadate pri reklamácii o otestovanie kvality materiálu a v posudku sa ukáže, že tovar je bez vady, predávajúci má právo žiadať náhradu nákladov vynaložených na vykonanie skúšky kvality.

Ako postupovať ak obchod zmení majiteľa

Niekedy sa v praxi stáva, že obchod, v ktorom kúpite vec, po istom čase zmení majiteľa. V takomto prípade platí, že spotrebiteľ nemôže vzniesť žiadne nároky voči novému majiteľovi, okrem prípadu, že záväzky pôvodného majiteľa boli prevedené na nového majiteľa.

Prečítajte si: Práva i povinnosti predávajúceho aj spotrebiteľa - 2. časť

Niekoľko otázok týkajúcich sa záručnej doby

Ako je to so záručnou dobou v Európskej únii

Ak si kúpite tovar v niektorom štáte Európskej únie, vrátane Nórska a Islandu, vzťahuje sa na nový (nepoužitý) tovar 24-mesačná záručná doba. Ide o minimálnu záručnú dobu, ktorá môže byť z vôle predávajúceho predĺžená, avšak spotrebiteľ má právo na 24-mesačnú záručnú dobu.

Čo ak sa už tovar reklamoval, predlžuje sa jeho záruka?

Čas reklamácie, t. j. doba, keď nemáte výrobok k dispozícii, ale je u predávajúceho, sa do záručnej doby nezapočítava. To znamená, že záručná doba na reklamovaný výrobok sa vám o tento čas predlžuje.

Pokiaľ bol na opravovanom výrobku vymenený náhradný diel, na vymenenú časť začne plynúť nová, minimálne dvojročná záručná doba. Pokiaľ bol v rámci reklamácie vadný výrobok vymenený za bezvadný, čiže za nový výrobok, začína plynúť na celý výrobok nová, dvojročná záručná doba.

Mám záruku aj na tovar kúpený v second hande?

V prípade tovaru kúpeného „z druhej ruky“ môže byť záručná doba kratšia ako 24 mesiacov, avšak minimálne 12 mesiacov.

Ako je to so zárukou pri síce nových, ale mierne poškodených veciach?

Obchodník môže predávať aj mierne poškodené veci, pokiaľ neohrozujú zdravie a bezpečnosť kupujúcich. Takéto veci však musí predávať za znížené ceny a musí to byť zjavné, že ide o výrobky so zníženou kvalitou.

To znamená, že tieto výrobky musia byť určitým spôsobom oddelené od tovaru 1. triedy. Spotrebiteľ musí byť o tom informovaný. Na tovar predávaný za nižšiu cenu kvôli chybe, ktorá je na ňom, sa záruka vzťahuje ako na bezchybný tovar s výnimkou toho, prečo je cena znížená.

Napríklad práčka s malým škrabancom zboku je predávaná so zľavou. Na takúto práčku sa vzťahuje záruka v celej dĺžke, ale nemožno reklamovať mechanické poškodenie vrchného materiálu (teda škrabanec).

Ako je to s 30-dňovou lehotou na vybavenie reklamácie?

30-dňová lehota na vybavenie reklamácie platí na tovar zakúpený na území Slovenskej republiky a zhodou okolností aj na tovar zakúpený v Českej republike. V iných krajinách to môže byť odlišné, keďže vybavovanie reklamácie si každý štát upravuje samostatne. V zásade však platí, že reklamácia by mala byť vybavená v čo možno najkratšej dobe.

Čo v prípade, že si tovar kúpim cez internet, telefonicky alebo z katalógu? 

Aj na tovar zakúpený „na diaľku“, t. j. prostredníctvom prostriedku komunikácie na diaľku, ako napríklad internet, telefón, SMS a pod., sa vzťahuje 24-mesačná záručná doba (nový tovar). Alebo minimálne 12-mesačná záručná doba v prípade kúpy second hand tovaru.

Navyše, v prípade takejto formy nákupu je možné odstúpiť od zmluvy do niekoľkých pracovných dní od prevzatia tovaru, minimálne je to do siedmich pracovných dní. Táto lehota sa odlišuje v jednotlivých členských štátoch Európskej únie, avšak v súlade so smernicou EÚ je to minimálna lehota.

Niektoré členské štáty určili prísnejšie podmienky pre obchodníkov v tom, že lehotu na odstúpenie od zmluvy v prípade predaja „na diaľku“ predĺžili na 14 kalendárnych dní (napríklad v Českej republike).

Možnosť odstúpiť od zmluvy v prípade predaja na diaľku bola ustanovená z dôvodu ochrany spotrebiteľa, ktorý si objednal tovar na základe obrázku a prv, ako mal možnosť si ho pozrieť, musel zaň zaplatiť (tovar bol poslaný na dobierku).

Až po rozbalení balíka zistil, že dodaný tovar nezodpovedá objednávke, alebo že skutočnosť nezodpovedá obrázku, prípadne spotrebiteľovi nesedí veľkosť a pod. Alebo len kvôli tomu, že sa mu to nepáči alebo si to s kúpou rozmyslel.

Spotrebiteľ, ktorý si kúpil niečo „na diaľku“, má možnosť to vrátiť do siedmich pracovných dní od chvíle, kedy mal možnosť prvýkrát si to pozrieť (teda od dodania tovaru), a to aj bez udania dôvodu.

Prečítajte si: Práva i povinnosti predávajúceho aj spotrebiteľa - 3. časť

Spracované podľa zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. a informácií MH SR.

Užitočné informácie o ochrane spotrebiteľa nájdete aj na www.soi.sk.

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: