Práva i povinnosti predávajúceho aj spotrebiteľa - 3. časť

Práva i povinnosti predávajúceho aj spotrebiteľa - 3. časť
17.10.2016 v kategórii Infošky, autor Redakcia, foto: istockphoto.com

Kúpite si nejakú novú vec a zistíte, že je nefunkčná. Na čo máte spotrebiteľ právo po zistení vady?

Práva spotrebiteľa po zistení vady

Práva kupujúceho závisia od konkrétnej vady veci. Pri odstrániteľnej vade má spotrebiteľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci a je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. 

Spotrebiteľ môže požadovať namiesto odstránenia vady (napríklad vo forme opravy) výmenu vadnej veci za bezvadnú. To isté sa týka aj súčasti veci, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže namiesto odstránenia vady (opravy) vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. 

V prípade, že sa na tovare vyskytne neodstrániteľná vada, ktorá bráni riadnemu užívaniu veci na daný účel, má spotrebiteľ právo buď na výmenu veci alebo na vrátenie peňazí. Záleží len na kupujúcom, či si uplatní právo na výmenu alebo vrátenie peňazí. 

V prípade, že má vec súčasne najmenej tri rôzne odstrániteľné vady, pričom každá z nich bráni v riadnom užívaní, má spotrebiteľ právo rozhodnúť sa, či si uplatní právo na výmenu tovaru alebo na vrátenie peňazí. To isté právo má aj vtedy, ak sa rovnaká vada, aká bola najmenej dvakrát opravovaná, vyskytne tretíkrát v záručnej dobe.

Prečítajte si: Práva i povinnosti predávajúceho aj spotrebiteľa

Právo na zľavu z ceny tovaru

V prípade vád, ktoré sa síce odstrániť nedajú, ale zároveň nebránia riadnemu užívaniu veci (napr. funkčná, ale poškriabaná práčka), má spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z ceny. Výška zľavy je vecou dohody medzi kupujúcim a predávajúcim.

Predávajúci má v zmysle zákona objektívnu zodpovednosť za kvalitu predávaného tovaru. To znamená, že zodpovedá aj za vady, o ktorých nevedel. Nerozhoduje pritom, či ide o vady zjavné alebo skryté, ktoré sa prejavia až pri používaní veci po určitom čase. Ak má vec vady, o ktorých predávajúci vie, je povinný kupujúceho na ne upozorniť.

Ak je potrebné, aby sa pri užívaní kúpenej veci dodržiavali aj osobitné pravidlá, predávajúci je povinný poskytnúť kupujúcemu návod na používanie v slovenskom jazyku. Ak túto svoju povinnosť nesplní, je povinný nahradiť kupujúcemu škodu, ktorá z toho vznikla.

Záručný list

Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný riadne vyplniť záručný list. Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe. V zmysle Občianskeho zákonníka by mal záručný list obsahovať:

  • meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov predávajúceho,
  • sídlo alebo miesto podnikania,
  • obsah záruky, jej rozsah a podmienky,
  • dĺžku záručnej doby,
  • údaje potrebné na uplatnenie záruky.
Ak však záručný list neobsahuje všetky uvedené náležitosti, nemá to vplyv na platnosť záruky. 

Predávajúci alebo ním poverený pracovník rozhodne o reklamácii ihneď a v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní.

Pritom je povinný vydať spotrebiteľovi doklad o reklamácii a o spôsobe jej vybavenia, a to aj vtedy, ak reklamácii nevyhovie na mieste a v celom rozsahu. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo na vrátenie peňazí alebo na výmenu výrobku za nový výrobok.

Pri uplatnení reklamácie treba predložiť záručný list alebo doklad o kúpe. Treba podotknúť, že kupujúci má právo aj na úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením reklamácie. 

Po reklamácii je povinnosťou spotrebiteľa prevziať si tovar v dohodnutej lehote, najneskôr do jedného mesiaca od uplynutia času, dokedy sa oprava mala vykonať. 

Záručná doba počas opravy výrobku

Do záručnej doby sa nezapočítava doba, počas ktorej je chybný výrobok v oprave. Teda platí, že čas od uplatnenia reklamácie až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej trvania. Ak dôjde k výmene, začne plynúť nová záručná doba od prevzatia novej veci. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka.

Čo robiť, ak obchod, kde som si vec zakúpila, je dlhšiu dobu zatvorený, skrachoval alebo bol zrušený?

Pri dočasnom uzavretí prevádzkarne je predávajúci povinný na mieste, kde je uvedená prevádzková doba, označiť začiatok a koniec uzavretia prevádzkarne, a to najneskôr 24 hodín pred dočasným uzavretím prevádzkarne za predpokladu, že prevádzkareň je uzavretá dlhšie ako jeden deň. 

Prečítajte si: Práva i povinnosti predávajúceho aj spotrebiteľa - 2. časť

Pri zrušení prevádzkarne je predávajúci povinný informovať najneskôr sedem dní pred zrušením prevádzkarne umiestnením oznamu v prevádzkarni na mieste, kde je uvedená prevádzková doba, o tom, kde a kto je povinný vyrovnať záväzky voči spotrebiteľom. Najmä musí uviesť, kde môže spotrebiteľ uplatniť svoju reklamáciu, a dátum zrušenia svojej prevádzkarne. Predávajúci o tomto zároveň písomne informuje obec, na ktorej území je prevádzkareň umiestnená. Obec je povinná na požiadanie tieto informácie poskytnúť spotrebiteľovi. 

Ak sa zruší prevádzkareň, spotrebiteľ sa môže obrátiť aj na príslušný obvodný úrad, kde dostane informáciu o tom, kde a kto je povinný vybaviť jeho reklamáciu.