Práva i povinnosti predávajúceho aj spotrebiteľa

Práva i povinnosti predávajúceho aj spotrebiteľa
13.10.2016 v kategórii Infošky, autor JUDr. Eva Pistovičová, foto: istockphoto.com

Niekedy sa stáva, že vec, ktorú si v obchode zakúpime, sa pokazí. Čo sa s tým dá urobiť? Aké sú povinnosti predávajúceho a práva spotrebiteľa? A čo v prípade, ak predajňa skrachuje?

Práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho sú upravené niekoľkými právnymi predpismi. Predovšetkým ide o Občiansky zákonník, zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní.
Podľa zákona má každý spotrebiteľ právo na výrobky a služby v bežnej kvalite, ako aj právo na uplatnenie reklamácie, náhradu škody, vzdelávanie, informácie, ochranu svojho zdravia, bezpečnosti a ekonomických záujmov. Rovnako môže podávať podnety a sťažnosti orgánom dozoru a kontroly a obci pri porušení spotrebiteľských práv.

Povinnosti predávajúceho

Predávajúci je povinný
  • predávať výrobky v správnej hmotnosti, miere alebo v správnom množstve a umožniť spotrebiteľovi prekontrolovať si správnosť týchto údajov,
  • predávať výrobky a poskytovať služby v bežnej kvalite. Ak kvalita nie je predpísaná, môže predávajúci predávať výrobky v nižšej ako bežnej kvalite, len ak spotrebiteľa upozorní na všetky rozdiely,
  • správne účtovať ceny pri predaji výrobkov alebo pri poskytovaní služieb,
  • zabezpečovať hygienické podmienky pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb,
  • predviesť spotrebiteľovi výrobok, ak to povaha výrobku umožňuje,
  • zabezpečiť predaj výrobkov a poskytovanie služieb spôsobom, ktorý umožňuje ich riadne a bezpečné použitie,
  • predávať výrobky a poskytovať služby za dohodnuté ceny.
Predávajúci nesmie odmietnuť predať spotrebiteľovi výrobok, ktorý má vystavený alebo inak pripravený na predaj, alebo odmietnuť poskytnutie služby, ktorá je v jeho prevádzkových možnostiach.
Spotrebiteľ má právo na kúpu bezchybného tovaru a v tomto duchu sú koncipované aj platné právne predpisy. Po kúpe tovaru má spotrebiteľ právo, aby bol tovar bezchybný počas celej záručnej doby, a to na základe zodpovednosti predávajúceho za vady, ktoré sa v tejto dobe vyskytnú. Spotrebiteľ však musí so zakúpeným tovarom zaobchádzať v súlade s návodom na použitie. Treba tiež poznamenať, že bežné opotrebovanie výrobku súvisiace s jeho riadnym užívaním nie je dôvodom na reklamáciu. 
Prečítajte si: Rodinné hospodárenie: 12 rád, ako predchádzať konfliktom

V zmysle ustanovenia § 18 zákona o ochrane spotrebiteľa je predávajúci povinný spotrebiteľa riadne informovať o rozsahu, podmienkach a spôsobe uplatnenia reklamácie. Musí tiež poskytnúť údaje o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, ako aj o vykonávaní záručných opráv. Predávajúci je povinný prijať reklamáciu v ktorejkoľvek svojej prevádzkarni, prípadne aj na mieste, odkiaľ riadi svoj podnik.