Práva i povinnosti predávajúceho aj spotrebiteľa - 2. časť

Práva i povinnosti predávajúceho aj spotrebiteľa - 2. časť
14.10.2016 v kategórii Infošky, autor JUDr. Eva Pistovičová, foto: istockphoto.com

Pri zistení vady zakúpeného výrobku máte právo ho reklamovať. Aká je záručná doba a ako postupovať pri zakúpení tovaru, ktorý vykazuje známky poškodenia?

Aké existujú záručné doby?

Záručné doby sú rôzne dlhé a závisia od charakteru veci. Všetky začínajú plynúť od prevzatia veci kupujúcim. Najčastejšie sa stretneme s tovarom, ktorého záručná doba je 24 mesiacov. Taká istá platí aj pri veci, ktorú sme si dali zhotoviť na zákazku. 

Keď sme si dali vec opraviť (obuv) alebo upraviť (šaty) dĺžka záručnej doby je 3 mesiace. Pri stavbe domu alebo bytu trvá záručná doba 3 roky a pri stavebných opravách (úpravách) je 18 mesiacov. Ak nám niekto predal použitú vec, neznamená to, že sa nám môže hneď na druhý deň pokaziť a my s tým už nemôžeme nič urobiť.

Pri kúpe použitých vecí (napr. kočík, autosedačka, ale aj auto) máme záručnú dobu 12 mesiacov. Uvedené záručné doby predstavujú minimálne doby a nič nebráni výrobcovi poskytnúť i dlhšiu záručnú dobu. 

Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list). Ak to však povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe.


Aký je postup po zakúpení chybného tovaru?

V prípade, že spotrebiteľ zistil na veci vadu, nemá ďalej túto vec používať. Za vadu sa nepovažuje opotrebovanie charakteristické pre daný materiál alebo opotrebovanie, ktoré vzniká bežným použitím veci. 

Chybný tovar je potrebné čo najskôr reklamovať. Ak ide o vady, ktoré sa vyskytnú po kúpe tovaru, je potrebné ich reklamovať bez zbytočného odkladu do 6 mesiacov od zistenia vady, najneskôr do uplynutia určenej záručnej doby. Po uplynutí záručnej doby právo na reklamáciu zanikne. Podľa zákona vada, ktorá sa prejaví do 6 mesiacov odo dňa prevzatia, sa považuje za vadu, ktorá bola už v deň prevzatia, ak to neodporuje povahe veci alebo ak sa nepreukáže opak. 

Vadu, ktorá sa prejaví v určenej záručnej dobe po 6 mesiacoch odo dňa prevzatia, môže spotrebiteľ reklamovať, ale rozhodnutie predávajúceho, či reklamáciu uzná alebo zamietne, bude závisieť od dôkazov, ktorými spotrebiteľ preukáže, že vada nevznikla jeho zavinením ani bežným opotrebovaním výrobku.

Trochu iná situácia je pri tovare, ktorý sa rýchlo kazí (napr. potraviny). Práva zo zodpovednosti za vady pri veciach, ktoré sa rýchlo kazia, sa musia uplatniť najneskôr na druhý deň po ich zakúpení .
Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci zamietnuť reklamáciu len na základe odborného posúdenia. Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením.

Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. 

Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova. Počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je zároveň povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.
Prečítajte si: Práva i povinnosti predávajúceho aj spotrebiteľa