Materské: Kedy mi nárok vznikne a kedy zanikne?

Redakcia | 8. máj 2017
Materské: Kedy mi nárok vznikne a kedy zanikne?

Nárok na materské vzniká od začiatku šiesteho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom, najskôr však od začiatku ôsmeho týždňa pred týmto dňom, a ak žena porodila skôr, odo dňa pôrodu.

Nárok na materské zaniká spravidla uplynutím 34. týždňa od vzniku nároku na materské. Až do uplynutia 43. týždňa môžu poberať materské ženy, ktoré porodili zároveň dve alebo viac detí a aspoň o dve z narodených detí sa starajú, a ak ide o osamelé matky, týmto zaniká nárok na materské uplynutím 37. týždňa od vzniku nároku na materské.

Kedy žene vzniká a zaniká nárok na materské?

Zákon teda presne definuje, kedy nárok na materské poistenkyni vzniká a zaniká, nedefinuje však, že budúca mamička musí skutočne od tohto dňa aj nastúpiť na materskú dovolenku.

Je totiž na jej vôli a rozhodnutí, kedy nastúpi na materskú dovolenku, a ak sa cíti v poriadku a nie je ohrozené jej tehotenstvo, môže pokračovať vo výkone zárobkovej činnosti aj napriek vysokému štádiu tehotenstva a na materskú dovolenku nastúpi až neskôr (a to aj napriek skutočnosti, že podmienky vzniku nároku na materské sa budú posudzovať práve k začiatku šiesteho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu). 

Ak sa poistenkyňa rozhodla nastúpiť na materskú dovolenku neskôr a teda materské sa jej z tohto dôvodu vyplácalo pred očakávaným dňom pôrodu  menej ako šesť týždňov, bude mať bárok na materské iba do konca 28. týždňa odo dňa pôrodu (resp. 37., ak ide o osamelú poistenkyňu, príp. 43. týždňa, ak porodila aspoň dvojičky),

t. zn. nebude mať nárok na štandardných 34 týždňov nároku na materské, ale len 28 týždňov od pôrodu + dni od nástupu na materskú dovolenku do pôrodu. 

V prípade, že sa žene vyplácalo materské pred očakávaným dňom pôrodu menej ako šesť týždňov alebo materské sa jej nevyplácalo, pretože pôrod nastal skôr, ako určil lekár, má nárok na materské do konca 34. týždňa (resp. 37., príp. 43. týždňa) od vzniku nároku na materské.

Žena, ktorej sa narodilo mŕtve dieťa, má nárok na materské do konca 14. týždňa od vzniku nároku na materské.

V prípade, že žene zomrelo dieťa v období trvania nároku na materské, má nárok na materské do konca druhého týždňa odo dňa úmrtia dieťaťa, maximálne však do konca  34. týždňa (resp. 37., či 43 týždňa) od vzniku nároku na materské.

Je dôležité podotknúť, že obdobie nároku na materské nesmie byť kratšie ako 14 týždňov od vzniku nároku a nesmie zaniknúť pred uplynutím šiestich týždňov odo dňa pôrodu.

Prečítajte si: Materské: Kedy mám nárok na materské?

Prečítajte si: Materské a rodičovský príspevok budú od mája vyššie

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: