Materské: Kedy mám nárok na materské?

Redakcia | 1. máj 2017
Materské: Kedy mám nárok na materské?

Materské je nemocenská dávka poskytovaná z dôvodu tehotenstva alebo starostlivosti o narodené dieťa.

Kedy mám nárok na materské?

Aby sme si mohli uplatniť túto dávku, musíme splniť niekoľko podmienok

Prvou podmienkou je tehotenstvo alebo starostlivosť o dieťa

Nárok na materské však nevznikne automaticky každej žene, ktorá je tehotná, alebo ktorá sa stará o narodené dieťa, ale len tej, ktorá je nemocensky poistená. 

Nemocensky poistené sú v zásade všetky ženy v pozícii zamestnankyne, ale aj samostatne zárobkovo činné osoby (ak im už vzniklo povinné nemocenské poistenie), tzn. nemocensky poistené sú najmä ženy vykonávajúce zárobkovú činnosť.

Okrem nich však môžu byť nemocensky poistené aj osoby, ktoré síce nie sú zárobkovo činné, ale prihlásili sa na dobrovoľné nemocenské poistenie. Existuje iba jediná výnimka, kedy nárok na materské vznikne aj žene, ktorá nie je aktuálne nemocensky poistená a to v prípade, ak jej tento nárok vznikne v rámci tzv. ochrannej lehoty po zániku nemocenského poistenia.

Ak nemocenské poistenie zaniklo žene v čase tehotenstva, ochranná lehota trvá osem mesiacov.

Ďalšou dôležitou podmienkou je účasť na nemocenskom poistení najmenej po dobu 270 dní v posledných 2 rokoch pred pôrodom.

Do tohto obdobia 270 dní sa započítavajú nielen dni dosiahnuté v aktuálnom nemocenskom poistení, ale aj dni z akéhokoľvek iného ukončeného nemocenského poistenia.

Do obdobia 270 dní sa započítava aj obdobie prerušenia povinného nemocenského poistenia zamestnanca z dôvodu čerpania rodičovskej dovolenky podľa Zákonníka práce, ako aj obdobie prerušenia povinného nemocenského poistenia samostatne zárobkovo činnej osoby, ktorá má nárok na rodičovský príspevok podľa zákona o rodičovskom príspevku a nevykonáva činnosť povinne nemocensky poistenej a povinne dôchodkovo poistenej samostatne zárobkovo činnej osoby.

Zároveň žena musí splniť aj ďalšie podmienky. Ak ide o zamestnankyňu, táto nesmie mať počas trvania nároku na materské príjem (pričom sa prihliada iba na príjem z toho nemocenského poistenia, z ktorého si uplatnila nárok na materské, t. zn., ak bude mať zamestnankyňa príjem z inej zárobkovej činnosti, tento neovplyvní jej nárok na materské).

Podmienka absencie príjmu sa nesleduje u SZČO a dobrovoľne nemocensky poistených osôb. Tieto osoby sú povinné na účely vzniku nároku na materské mať zaplatené poistné na nemocenské poistenie včas a v správnej výške.   

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: