Odporúčania pre tehotné ženy v súvislosti s vírusom Covid-19

koronavírus a tehotné ženy

Vírus Covid 19 - je ohrozené dieťatko v maternici?

Aké opatrenia by mala dodržiavať tehotná žena v súvislosti s rizikom nákazy vírusom? 

Tehotné ženy patria do skupiny, ktorá vyžaduje špeciálnu pozornosť vo vzťahu k prevencii, diagnostike, aj postupu liečby. Infekcia COVID-19 je vysoko nákazlivá a to sa musí brať do úvahy aj pri starostlivosti o tehotné.

Riziko infekcie COVID -19 pre plod

Podľa názoru znalcov je nepravdepodobné, že by bol plod vystavený riziku infekcie počas tehotenstva. Prípadová štúdia publikovaná Chenom a kol. testovala plodovú vodu, pupočníkovú krv, výtery z krku novorodencov a vzorky z materského mlieka od matiek infikovaných COVID-19 a všetky vzorky boli negatívne. Okrem toho v inej publikácii Chen a kol. boli testované tri odbery z placenty infikovaných matiek a výsledky na vírus boli negatívne. Prenos vírusu je preto s najväčšou pravdepodobnosťou až po narodení. 

Vplyv infekcie na tehotnú ženu

Väčšina žien by mala mať iba mierne symptómy podobné chrípke. Ďalšími relevantnými symptómami sú zvýšená teplota, kašeľ a sťažené dýchanie. 

Závažné príznaky, ako je zápal pľúc a výrazná hypoxia je u pacientov s COVID-19 široko opísaná u starších ľudí, u pacientov s poruchou imunity a u tých, ktorí majú aj iné dlhodobé zdravotné problémy  (cukrovka, rakovina a chronická choroba pľúc).

Tieto príznaky by sa mohli vyskytnúť aj u tehotných žien, preto by sa mali okamžite identifikovať a liečiť. V súčasnosti existuje jedna hlásená správa prípadu ženy s COVID-19, ktorá vyžadovala mechanickú ventiláciu pľúc v 30 týždňoch tehotenstva, následne mala vykonaný akútny cisársky rez a dobre sa zotavila.

Vplyv infekcie na plod

V súčasnosti neexistujú žiadne údaje, ktoré by naznačovali zvýšené riziko potratu v ranom období tehotenstva v súvislosti s COVID-19. Prípadové štúdie z raného obdobia tehotenstva í so SARS a MERS nepreukazujú  presvedčivý vzťah medzi infekciou a zvýšeným rizikom potratu v prvom, ani v druhom trimestri.

Pretože neexistuje dôkaz vnútromaternicovej fetálnej infekcie COVID-19, v súčasnosti je nepravdepodobné, že dôjde k vrodeným vplyvom vírusu na vývoj plodu.

Existujú prípady kazuistiky predčasného pôrodu u žien s COVID-19, nie je však jasné, či ide o predčasný pôrod, ktorého príčinou bol práve vírus, alebo či boli niektoré pôrody spontánne. 

Odporúčania pre tehotné ženy v súvislosti s vírusom Covid-19 

V prípade, že bola tehotná žena v kontakte s infikovanou osobou, alebo sa u nej rozvíjajú symptómy koronavírusovej infekcie, odporúča sa, aby sa v prvom rade izolovala od ostatných, nechodila von a kontaktovala lekára telefonicky. Karanténa sa odporúča na obdobie minimálne 14 dní. Všeobecne, a aj pre tehotné ženy, sa odporúča:

 • Zostať doma a neprijímať žiadne návštevy (Nechoďte do školy, práce, alebo verejných priestorov)
 • Nevyužívať hromadnú dopravu
 • Dobre vetrať miestnosti, v ktorých sa nachádzate
 • Izolovať sa od ostatných členov domácnosti najviac, ako je to možné. Používať vlastný uterák, vlastné riady, stravovať sa v inom čase (nie spoločne)
 • Poproste priateľov, rodinu, alebo využite donáškovú službu, ak niečo potrebujete, ale nebuďte s nimi v priamom kontakte – veci, ktoré vám prinesú, nech nechajú vonku.

Odporúča sa tiež kontaktovať vášho gynekológa, informovať ho o tom, že ste v karanténe pre podozrenie na vírus COVID-19. V UK sa tehotným ženám neodporúčajú ani návštevy poradne pre tehotné (návštevy . Ak si žena niečím nie je istá, neodporúča sa návšteva nemocnice – odporúča sa najskôr telefonicky skonzultovať svoje otázky s lekárom.

Pokiaľ ide o ženy, ktoré vyžadujú neodkladnú lekársku pomoc, odporúča sa, aby využili vlastnú dopravu (nie hromadnú dopravu) a ohlásili svoj príchod do nemocnice vopred.

Čo v prípade potreby hospitalizácie - Odporúčania pre zdravotnícky personál pracujúci so ženami s podozrením na ochorenie alebo s potvrdeným vírusom Covid-19 (na základe odporúčaní v UK)

Tieto odporúčania sa týkajú predovšetkým žien v druhom a treťom trimestri (ženy v prvom trimestri sa majú správať na základe všeobecných odporúčaní pre všetkých).V prípade nutnej hospitalizácie majú tehotné ženy využiť vlastnú dopravu. Ak je nutný prevoz sanitkou, je potrebné personál vopred informovať, že sa jedná o prípad s potvrdeným vírusom COVID-19, alebo s podozrením naň. 

 • Personál by mal používať ochranné zdravotnícke prostriedky, taktiež žena má mať ochranné rúško po celý čas , až kým nie je v izolovanej miestnosti.
 • Ženy by mali byť okamžite presunuté do karantény , mali by byť v izolácii počas celého pobytu v nemocnici.
 • Do miestnosti by mal mať prístup iba vybraný personál a návštevy majú byť obmedzené na minimum.
 • Všetky používané pomôcky musia byť následne dezinfikované.
 • V miestnosti, v ktorej je žena izolovaná, má byť iba nevyhnutné vybavenie.

Účasť na rutinnej predpôrodnej starostlivosti o tehotné s podozrením na Covid-19 alebo s potvrdeným vírusom

Rutinné sledovanie tehotnej ženy (tehotenské poradne), ktorá je v karanténe pre podozrenie na vírus COVID-19 alebo s potvrdeným vírusom, by sa malo odložiť až do uplynutia odporúčanej doby karantény. 

Tehotné, u ktorých s prehliadkami nemožno čakať do konca obdobia karantény (rizikové tehotenstvo, merania parametrov dieťaťa a pod.), by mali byť po telefonickej konzultácii objednané na termín mimo ordinačných hodín so špeciálnym prístupom. V každom prípade telefonicky informujte svojho gynekológa, ak vám bola odporučená karanténa. 

Prenos infekcie na dieťa počas pôrodu

Zatiaľ neboli vykonané žiadne štúdie skúmajúce, či infekcia COVID-19 môže byť prenášaná počas pôrodu. Budúci výskum môže preskúmať, či vaginálny pôrod zvyšuje riziko prenosu vírusu z matky na dieťa počas pôrodu testovaním vaginálnych sekrétov.

Pretože samotný COVID-19 je prenášaný hlavne prostredníctvom dýchacích sekrétov a blízkym kontaktom, ak je novorodenec v tesnom kontakte s infikovanou matkou, pravdepodobne dôjde ku kontaktnej infekcii. Bolo hlásené, že najmladší pacient s COVID-19, u ktorého  bola infekcia diagnostikovaná, mal  36 hodín po narodení. Konkrétna pozornosť by sa preto mala venovať ochrane novorodencov narodených ženám s infekciou COVID-19.

Počas pôrodu ženy infikovanej vírusom Covid-19 by sa mali dodržiavať nasledujúce odporúčania

 • V miestnosti kde prebieha pôrod by sa mal minimalizovať počet personálu. Zabezpečený má byť tím: pôrodník, anesteziológ, neonatológ a novorodenecká sestra. Pre núdzové scenáre by mala byť vypracovaná stratégia špecifikujúca ďalších nevyhnutných pracovníkov.
 • Pozorovania a merania matiek by mali prebiehať podľa štandardných postupov, pridané by mali byť saturácie kyslíkom.
 • Saturácie kyslíkom by mali byť nad hladinou 94 %, podľa toho má byť dávkovaná kyslíková terapia.
 • V súčasnosti neexistujú dôkazy, ktoré by uprednostňovali jeden spôsob vedenia pôrodu pred druhým, a teda o spôsobe pôrodu by sa malo diskutovať so ženou, berúc do úvahy jej preferencie (a akékoľvek medicínske indikácie pre zásah). Spôsob pôrodu by nemal byť ovplyvňovaný prítomnosťou COVID-19, pokiaľ si stav dýchania ženy nevyžaduje okamžitý pôrod.
Zdroje:
wileyonlinelibrary.com/ MUDr. Peter Kaščák
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/specific-groups/pregnancy-faq.html
https://www.rcog.org.uk/en/guidelines-research-services/guidelines/coronavirus-pregnancy/covid-19-virus-infection-and-pregnancy/

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: