Surogátne materstvo: keď život začne v brušku "inej" mamy

Redakcia | 16. november 2016
Surogátne materstvo: keď život začne v brušku

Nemožnosť vynosiť vlastné dieťa má riešenie: môže ním byť surogátne materstvo.

Stáva sa, že príroda nedá všetkým z nás šancu stať sa rodičom prirodzeným spôsobom. Počet prípadov, keď nemôže dôjsť k otehotneniu alebo k donoseniu dieťatka, stále narastá.

Príčiny tohto stavu môžu mať rozmanitý pôvod, a to rovnako zo strany ženy, ako aj zo strany muža. Napriek týmto prekážkam títo ľudia horia túžbou starať sa a vychovávať deti, vidieť ich rásť a tešiť sa spolu s nimi z každodenných radostí.

Prečítajte si tiež: Snaženie sa o bábätko vs. psychika

V dnešnej dobe moderná medicína napreduje kozmickou rýchlosťou a ľudská vynaliezavosť aj v tomto smere prináša rôzne možnosti a pomáha tak vyriešiť zúfalú a beznádejnú situáciu mnohým párom, ktorí snívajú o rodičovstve. V spolupráci s vyspelými metódami asistovanej reprodukcie je možnosť využiť aj službu surogátneho materstva, keď vhodná a daným párom vybraná adeptka donosí pre nich dieťatko.

Druhy surogátneho materstva:

  • Gestačné surogátne materstvo typ I.  – daný pár poskytne biologický materiál (spermiu a vajíčko), z ktorých sa vytvorí oplodnené vajíčko a to sa potom importuje do surogátnej matky, ktorá im dieťatko donosí.
  • Gestačné surogátne materstvo typ II.biologický materiál sa získa od darcov (bez zverejnenia ich identity, len zdravotného stavu), z ktorých sa vytvorí oplodnené vajíčko a presunie sa do surogátnej matky. Rodičmi dieťatka sa stane tretia strana – žiadatelia.
  • Tradičné surogátne materstvožiadatelia poskytnú len časť biologického materiálu (spermie) a surogátna matka bude zároveň aj darkyňou vajíčka. Po umiestnení oplodneného vajíčka dieťatko donosí. Rodičmi dieťatka sa po jeho pôrode stávajú žiadatelia.

Celý proces je ošetrený právoplatnými dokumentmi, aby nedochádzalo k nedorozumeniam. Surogátne materstvo je rozšírené najmä v USA.

Spýtali sme sa právnika, JUDr. Evy Pistovičovej, či a ako upravujú naše zákony surogátne materstvo:

Uvedená problematika bezprostredne súvisí s problematikou určovania rodičovstva. Treba konštatovať, že právna úprava na Slovensku je značne odlišná od právnej úpravy v Spojených štátoch amerických. Určovanie rodičovstva upravuje zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine, najmä v ustanoveniach paragrafov 82 až 96. Určenie rodičovstva je možné rozdeliť na dve časti: určenie materstva a určenie otcovstva. Vzhľadom na predmet otázky, zameriame svoju pozornosť na právnu úpravu otázky určenia materstva.

Kto je matkou dieťaťa?

Pokrok v súčasnej lekárskej vede v oblasti tzv. asistovanej reprodukcie priniesol v zahraničnej právnej praxi stále častejšie sa vyskytujúce spory o určenie materstva. Asistovaná reprodukcia je interdisciplinárne odvetvie medicíny na hranici medzi reprodukčnou endokrinológiou, embryológiou a gynekológiou. Venuje sa liečbe neplodnosti mužov a žien širokou paletou metód od najjednoduchších, spočívajúcich v liečebnom ovplyvnení funkcie pohlavných žliaz, cez prenos pohlavných buniek, až po mimotelové oplodnenie.

Zaujme vás: Snaženie sa o bábätko vs. psychika

V záujme právnej istoty naša právna úprava jednoznačne definuje v ustanovení § 82 matku. Ide o ženu, ktorá dieťa porodila. V zákone o rodine je zároveň zavedená zásada neplatnosti akýchkoľvek zmlúv a dohôd, ktoré sú v rozpore s tým, že matkou je žena, ktorá dieťa porodila. V zahraničnej praxi už nastali prípady, kedy matka odmietla odovzdať dieťa tzv. objednávateľom. Jedna z hlavných súčasných právnych teórií hodnotí „zmluvy o náhradnom materstve“ ako zmluvy neplatné pre rozpor s dobrými mravmi. K podobnému záveru dospela aj Rada Európy v dokumente „Biela kniha upravujúca zásady týkajúce sa založenia a právnych dôsledkov rodičovstva“ z 15. januára 2002.

Čo v prípade, ak je matka sporná?

V prípade, ak vzniknú pochybnosti o tom, kto je matkou dieťaťa, materstvo určí súd. Súd bude vychádzať zo skutočností zistených o pôrode dieťaťa. Návrh na určenie materstva môže na súd podať:

  1. žena, ktorá o sebe tvrdí, že je matkou dieťaťa,
  2. otec dieťaťa,
  3. ten, kto preukáže, že má na tomto určení právny záujem.

V praxi by mohlo ísť napríklad o rodiča ženy, ktorá tvrdí, že je matkou, prípadne o jej potomkov. Z uvedeného vyplýva, že naša právna úprava je pomerne striktná a zakazuje akékoľvek zmluvy a dohody, ktoré sú v rozpore s tým, že matkou je žena, ktorá dieťa porodila. Na Slovensku teda nie je možný takzvaný „prenájom maternice“. Tieto možnosti sú napríklad v USA, Veľkej Británii alebo v Izraeli.

Zároveň je potrebné upozorniť aj na to, že ide o komplikovanú otázku z pohľadu etiky, či vzájomných vzťahov dotknutých subjektov. Ženy, ktoré v našej spoločnosti túžia po materstve a z rôznych dôvodov sa nemôžu stať biologickými matkami, môžu využiť inštitút adoptívneho rodičovstva (osvojenie alebo pestúnsku starostlivosť).

Osvojenie dieťaťa

V krátkosti sa zmienime o osvojení, pretože si myslíme, že sa najväčšmi približuje biologickému rodičovskému vzťahu. Osvojenie je upravené v ustanoveniach paragrafov 97 až 109 zákona o rodine. Osvojením vzniká medzi osvojiteľom a osvojencom (dieťaťom) rovnaký vzťah, aký je medzi rodičmi a deťmi. Osvojením vzniká príbuzenský vzťah medzi osvojencom a príbuznými osvojiteľa. Osvojitelia majú pri výchove detí rovnakú zodpovednosť a rovnaké práva a povinnosti ako rodičia.

Osvojenec (dieťa) osvojením získava priezvisko osvojiteľa. Spoločný osvojenec manželov má priezvisko určené vyhlásením snúbencov pri uzavieraní manželstva pre ostatné deti. Toto platí aj v prípade, že osvojiteľom je manžel matky osvojenca. Osvojením zanikajú vzájomné práva a povinnosti medzi osvojencom (dieťaťom) a pôvodnou rodinou. Ak je osvojiteľ manželom jedného z rodičov osvojenca, príbuzenské vzťahy medzi osvojencom, rodičom a jeho príbuznými zostávajú zachované.

 

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: