Objavujem a rozvíjam samého seba v náhradnej rodine

Redakcia | 25. Jun 2008

Víziou nadácie Rozum a cit je dieťa žijúce na Slovensku, ktoré má pri sebe aspoň jedného milujúceho človeka, ktoré má aspoň jedno miesto na svete, kde sa cíti bezpečne a isto a ktoré má šancu získať zdravé sebavedomie.

Nadácia Rozum a Cit bola založená v roku 1997, za desať rokov svojej existencie podporila takmer  520 náhradných rodín sumou 12 mil. Sk. V týchto rodinách našlo nový domov viac než 760 detí.

Jej hlavným poslaním je pomáhať opusteným deťom prežiť detstvo uprostred rodiny. Jedine tá im môže vrátiť stratený pocit istoty a bezpečia, pocit, že patria niekam, k niekomu kto ich má rád, komu na nich záleží, kto pri nich bude stáť v dobrom i zlom.

Cieľavedome preto podporujeme pestúnske a profesionálne náhradné rodiny, ktoré sú pre mnohé opustené,   týrané,  zanedbávané,  postihnuté  deti, deti z  detských domovov, dojčenských ústavov, diagnostických  centier, osobitných škôl  internátnych a  iných špeciálnych inštitúcií jedinou možnosťou ako získať  vlastnú rodinu.  Našim cieľom je získať čo najviac ľudí, ktorí by boli ochotní stať sa náhradnými rodičmi, aby čo najviac opustených detí získalo nový, skutočný domov, lebo len tak majú šancu vyvíjať sa ako harmonické osobnosti.

Našou víziou je dieťa žijúce na Slovensku, ktoré má pri sebe aspoň jedného milujúceho človeka, ktoré má aspoň jedno miesto na svete, kde sa cíti bezpečne a isto, a ktoré má šancu získať zdravé sebavedomie.

Už po druhý raz sa nám podarilo realizovať  projekt „Objavujem a rozvíjam samého seba v náhradnej rodine“ s podporou z fondu Hodina deťom. Absolvovali sme spolu s náhradnými rodinami a ich deťmi krásne dva víkendové pobyty v Zázrivej, kde sa rodiny zúčastnili skupinových a individuálnych prác. Deti formou arteterapie, resp. tvorivých dielní v spolupráci s arteterapeutom hľadali cesty ako identifikovať problémy spojené s adaptáciou  a životom v novej rodine a spôsob ako ich riešiť.

V rámci tvorivých dielní sa použilo niekoľko zaujímavých metód a techník, ktorými boli napríklad „moje meno“, „súsošie“ a v spoločnej aktivite mali rodiny spoločnými silami vytvoriť vežu, kde sa nekládli fantázii medze. Deti sa spontánne zapájali do aktivít, spolupracovali s rodičmi a veľmi sa tešili svojim výtvorom. V rámci sociálno-psychologického poradenstva sa predstavili rodiny, diskutovalo sa o rodinných i legislatívnych pozitívach i negatívach, rodičia si často vymieňali svoje skúsenosti, v prípade potreby sa hľadali alternatívne riešenia  problémového správania detí, ich príčiny. Vo voľnom čase mali deti možnosť zúčastniť sa kynologického cvičenia psov, ktoré ich veľmi potešilo a rozptýlilo.

S rodinami sme pracovali v rozsahu jedného roka v jej prirodzenom prostredí, čo prinieslo pozitívne zmeny v rodinách, eliminovalo sa správanie detí a upravilo sa ich správanie i celkový postoj k sebe samému. Ku koncu projektu na supervíznom stretnutí sme pripravili pre rodiny veľké prekvapenie, navštívila nás patrónka nadácie, pani Zuzana Kronerová, ktorej sa všetci nesmierne potešili a radi sa s ňou podelili o svoje zážitky. 


Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: