Výber mena a priezviska a jeho zmena

Výber mena a priezviska a jeho zmena
19.12.2017 v kategórii Mama, autor JUDr. Eva Pistovičová, foto: istockphoto.com

Meno a priezvisko osoby patria medzi najvýznamnejšie osobné údaje. Pozrime sa preto bližšie na to, ako je táto otázka upravená v slovenskom právnom poriadku.

Právna úprava mena a priezviska vychádza najmä zo zákona č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v platnom znení (ďalej len „zákon“) a čiastočne aj zo zákona o rodine.

Kto vyberá dieťatku meno?

Najčastejšie sa meno dieťaťa, ktoré sa narodilo na území Slovenska, určuje dohodou rodičov. V prípade, že k takejto dohode z rôznych príčin nedošlo, meno sa určuje rozhodnutím súdu. Ak jeden rodič dieťaťa nie je známy, meno sa určí vyhlásením druhého rodiča.

Čo však v prípade, ak nie je známy ani jeden z rodičov? Vtedy určí meno dieťaťa súd na podnet obce alebo mestskej časti, ktorá vedie matriku, v ktorej sa vykonáva zápis o narodení dieťaťa.

Toto platí aj v prípade, ak matka neurčila meno dieťaťu, ktoré zanechala po pôrode v zdravotníckom zariadení. Zákon pripúšťa, že každému sa môže určiť aj viac mien. Môžu byť i cudzojazyčné, avšak ich počet môže byť maximálne tri.

Aké meno vybrať pre dieťa?
Prečítajte si tiež:

Aké meno vybrať pre dieťa?

Aké mená zákon zakazuje?

 • mená výstredné, hanlivé, smiešne a neosobné,
 • zdrobnené mená a domácke podoby mien, pokiaľ sa ich nová forma neosamostatnila tak, že sa chápu ako vžité samostatné mená,
 • prvé meno totožné s menom žijúceho súrodenca uvedeným v matrike na prvom mieste,
 • osobe mužského pohlavia určiť ženské meno a naopak.

Tieto obmedzenia sa nevzťahujú na cudzojazyčné meno, ak je všeobecne známe, že takéto použitie mena je v súlade s tradíciou štátu, kde je takéto meno obvyklé.

Ten, komu nebolo určené druhé a tretie meno, si môže určiť druhé a tretie meno po nadobudnutí plnoletosti oznámením matričnému úradu, v ktorého matrike je zápis o jeho narodení. Maloletému môže určiť druhé a tretie meno jeho zákonný zástupca.

Na určenie druhého a tretieho mena maloletému staršiemu ako 15 rokov je potrebný jeho písomný súhlas s jeho úradne osvedčeným podpisom. Určenie druhého a tretieho mena sa nepovažuje za zmenu mena.

Aké priezvisko bude mať bábätko?

Určenie priezviska upravuje zákon nasledovne. Dieťa, ktoré má štátne občianstvo Slovenskej republiky, po narodení nadobúda spoločné priezvisko rodičov. Ak rodičia majú priezviská rôzne, dieťa nadobúda priezvisko jedného z rodičov podľa dohody.

Dohodou rodičov možno určiť iba priezvisko, ktoré v čase, keď k dohode došlo, má jeden z rodičov. Ak nie je otec dieťaťa známy, dieťa nadobúda priezvisko matky, ktoré má matka v čase jeho narodenia. Do času, kým nie je určené otcovstvo, dieťa nadobúda priezvisko, ktoré má matka v čase jeho narodenia.

Výber mena, priezviska a ich zmena

Meno a priezvisko osoby patria medzi najvýznamnejšie osobné údaje. Pozrime sa preto bližšie na to, ako je táto otázka upravená v slovenskom právnom poriadku. V prípade, že nie je známy ani jeden z rodičov dieťaťa, určí priezvisko dieťaťa súd na podnet matričného úradu, v ktorého matrike je vykonaný zápis o narodení dieťaťa.

To isté platí aj v prípade, ak matka zanechala dieťa po pôrode v zdravotníckom zariadení. Súd určí meno alebo priezvisko tiež v prípade, ak sa rodičia na nich nedohodnú alebo ak žiadny z rodičov nie je známy.

V zmysle zákona o rodine, ak uzavrú rodičia manželstvo po narodení svojho dieťaťa, bude mať dieťa priezvisko určené pre ich ostatné deti. V prípade, že manželstvo uzavrie matka dieťaťa, ktorého otec nie je známy, môžu manželia pred matričným úradom súhlasne vyhlásiť, že priezvisko určené pre ich ostatné deti bude mať i toto dieťa.

Dieťa, ktoré sa narodí do 300 dní od právoplatnosti rozsudku o rozvode manželstva, nadobúda priezvisko, na ktorom sa rozvedení manželia dohodli pri uzavretí manželstva. Podmienkou však je, že otcovstvo nebolo právoplatne zapreté bývalým manželom matky dieťaťa.

Kedy možno zmeniť meno a priezvisko dieťaťa?

Zmenu mena alebo priezviska možno povoliť, najmä ak ide o meno a priezvisko hanlivé, výstredné alebo smiešne. Tiež je možné ich zmeniť, ak sú na to dôvody hodné osobitného zreteľa.

Ak majú manželia spoločné priezvisko, zmenu spoločného priezviska možno povoliť len na základe spoločnej žiadosti oboch manželov. Zmena priezviska sa vzťahuje aj na ich spoločné maloleté deti, aj keď neboli zahrnuté do žiadosti.

V prípade, že majú rodičia maloletého rôzne priezviská, zmena priezviska rodiča, ktorého priezvisko má maloletý, sa vzťahuje na maloletého, ak s tým súhlasí druhý z rodičov.

Zmena priezviska sa povolí vždy, ak štátny občan Slovenskej republiky, o ktorého priezvisko ide, je aj štátnym občanom iného štátu a zmenou sa má dosiahnuť priezvisko v tvare, ktorý je v súlade s právnym poriadkom alebo tradíciou tohto iného štátu.

Zmena mena alebo priezviska, na ktorú je potrebné povolenie, sa v matrike vykoná na základe predloženia právoplatného rozhodnutia o zmene mena alebo zmene priezviska.

V ktorých prípadoch nie je potrebné povolenie na zmenu mena?

Povolenie na zmenu mena nie je potrebné, ak ide o zmenu:

 • cudzojazyčného mena na jeho slovenský ekvivalent a naopak,
 • mena dieťaťa po jeho právoplatnom osvojení,
 • mena z dôvodu zmeny pohlavia.

V ktorých prípadoch nie je potrebné povolenie na zmenu priezviska?

Povolenie na zmenu priezviska nie je potrebné, ak ide o zmenu priezviska:

 • jedného z manželov, ktorí nemajú spoločné priezvisko, na priezvisko jeho manžela, pričom spoločné priezvisko nadobúdajú aj ich spoločné maloleté deti, aj keď neboli zahrnuté do žiadosti,
 • po rozvode manželstva,
 • po nadobudnutí plnoletosti v prípade, že zmena spočíva v používaní len jedného z dvoch alebo viac priezvisk,
 • spočívajúcu v zápise ženského priezviska osoby inej ako slovenskej národnosti bez koncovky slovenského prechyľovania,
 • spočívajúcu v úprave priezviska v súlade so slovenským pravopisom,
 • dieťaťa po jeho právoplatnom osvojení,
 • z dôvodu zmeny pohlavia,
 • maloletého dieťaťa, ktorého rodičia uzavreli manželstvo po jeho narodení, na priezvisko určené pre ich ostatné deti,
 • maloletého dieťaťa, ktorého otec nie je známy, na priezvisko určené pre ostatné deti jeho matky a jej manžela.

Zmena mena alebo priezviska, na ktorú nie je potrebné povolenie, sa v matrike vykonáva na základe písomného vyhlásenia osoby, o ktorej meno alebo priezvisko ide, alebo jej zákonného zástupcu. Pri zmene mena alebo priezviska z dôvodu zmeny pohlavia je potrebné predložiť aj lekársky posudok.

Na zmenu mena alebo priezviska maloletého staršieho ako 15 rokov je potrebný jeho písomný súhlas s jeho úradne osvedčeným podpisom. Matričný úrad vydá následne oznamovateľovi potvrdenie o vykonaní zápisu v matrike o zmene mena alebo priezviska.

Na ktorý úrad sa predkladá žiadosť o zmenu mena alebo priezviska?

Na povolenie zmeny mena alebo zmeny priezviska je príslušný matričný úrad podľa trvalého, prípadne posledného trvalého pobytu štátneho občana Slovenskej republiky na území Slovenskej republiky. V prípade, že štátny občan Slovenskej republiky takýto pobyt nemal, na povolenie zmeny mena alebo priezviska je príslušný Obvodný úrad Bratislava.

Zmena mena pri osvojení

Osvojitelia majú právo do šiestich mesiacov od právoplatnosti rozhodnutia o osvojení súhlasným písomným vyhlásením zmeniť osvojencovi meno, ktoré má zapísané v matrike, alebo mu určiť ďalšie meno. Ak je osvojenec starší ako 15 rokov, je potrebný na túto zmenu jeho písomný súhlas s jeho úradne osvedčeným podpisom.